อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนชาติต่างๆ ในอดีตมากมาย   คือ  

 


1.อาณาจักรฟูนัน     

ที่มา http://2.bp.blogspot.com/_GYYnYQgKrzE/SfHg9FcK5HI/AAAAAAAAAJc/JfzINffpHfE/s320/cambodiamap.gif

                พุทธศตวรรษที่   6-11    (  ประมาณระหว่าง    พ.ศ.  500  -1100  ) เชื่อว่าบรรพบุรุษอพยพมาจาก ประเทศอินเดีย ถิ่นฐานอยู่ บริเวณปากนํ้าโขงในกัมพูชาแผ่ขยายมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคใต้ของลาว    ไม่ปรากฏศูนย์   กลางอย่างแน่ชัด   มีการปกครองเเบบเทวราช     และมีวัฒนธรรมแบบพราหมณ์ - ฮินดู  หลักฐานที่ค้นพบ   คือเครื่องประดับเทวรูป  เหรียญตรา


2.อาณาจักรนครศรีธรรมราช(ตามพรลิงค์) 

ที่มา http://www.moohin.com/068/map/ko-phi-phi-krabi-map.jpg

           พุทธศตวรรษที่ 7-19 (พ.ศ.600-1900)จากหลักจดหมายเหตุจีนและเอกสารอินเดีย   เชื่อว่าเมืองหลวงอยู่ที่
นครศรีธรรมราช จากหลักฐานร่องรอยคูเมืองและกำแพงใหญ่   ศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์   พระพุทธสิหิงค์  เป็นต้น    เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากต่อมาตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย   ทวาราวดี  และสุโขทัย

3.อาณาจักรขอม

            พุทธศตวรรษที่ 11- 19 (ระหว่าง พ.ศ. 1000 - 1900)   มีอาณาจักรอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขง  กัมพูชา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย   สืบต่อจากอาณาจักรฟูนัน   มีความเจริญรุ่งเรืองมาก  รับวัฒนธรรมจากอินเดีย   ปกครองแบบเทวราช   ระบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา  นับถือศาสนาพราหมณ์   มีการสร้างเทวรูปและปราสาทหินที่สำคัญ คือ นครวัด - นครธม      ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และปราสาทหินอื่นๆในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมากมาย


4.อาณาจักรโคตรบูร 

ที่มา http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/map/nkp.gif

                พุทธศตวรรษที่ 11-15 (ระหว่าง พ.ศ.1000-1500)   ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ
ตอนกลางของลาว   เชื่อว่าเมืองหลวงโคตรบูรตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง      คือ   เมืองท่าแชกของลาวอาณาจักรนี้นับถือ
พุทธศาสนา    มีการสร้างพระเจดีย์สำคัญ   คือ พระธาตุพนม


5.อาณาจักรทวาราวดี

ที่มา http://www.bloggang.com/data/warramutra/picture/1191289976.jpg

                พุทธศตวรรษที่ 11- 16 (ระหว่าง พ.ศ. 1000-1600) เป็นอาณาจักรใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือ   ภาคกลางของไทย   ถึงหัวเมืองมอญ   เจริญรุ่งเรืองพร้อมกับอาณาจักรขอมศูนย์กลางไม่ปรากฎแน่ชัด   มีการสันนิษฐาน 3 กลุ่ม คือ เมืองนครปฐม กลุ่มสองว่าอยู่ที่เมืองอู่ทอง สุพรรณบุรีและกลุ่มสามว่าอยู่ที่ ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี   ซึ่งมีหลักฐานต่าง ๆ  มากมายในด้านพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่น พระพุทธรูป  รูปคน   รูปเทวดา  พระโพธิสัตว์  ธรรมจักรเหรียญตรา  ศิลาจารึก  เป็นต้น และหลักฐานของไทย ได้แก่   ตำนานมูลศาสนา และตำนานจามเทวีวงศ์


6.อาณาจักรละโว้

ที่มา http://www.krujaidee.com/images4/lavo_416.jpg

         พุทธศตวรรษที่  11 - 19 (ระหว่าง พ.ศ. 1000 -1900)   สืบทอดความเจริญต่อจากอาณาจักรทวาราวดี   เชื่อว่าละโว้ คือ เมืองลพบุรี   ตามตำนานพงศาวดารเมืองเหนือเคยตกอยู่ใต้อำนาจขอม   จึงรับวัฒนธรรมจากทวาราวดีและขอมไว้มากมาย   เช่น พระปรางค์สามยอด   สร้างตามแบบขอมละโว้เคยติดต่อกับจีน   แต่ต่อมาตกอยู่ใต้ การปกครองของอยุธยา


7. อาณาจักรศรีวิชัย 

ที่มา http://www.thai.thabiland.com/image/south_map.jpg

            พุทธศตวรรษ ที่ 11- 17 (ระหว่างพ.ศ. 1000-1700)   ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไทยตลอดแหลมมลายู เกาะสุมาตรา
และชวา ศูนย์กลางเชื่อว่าตั้งอยู่ที่ เมืองไชยาสุราษฎร์ธานีซึ่งมีหลักฐานคือ พระบรมธาตุไชยา ซากกำแพงเมือง และโบราณวัตถุมากมาย   บ้างก็เชื่อว่าอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา ซึ่งมีมหาสถูปบุโรพุทโธ แลสิ่งก่อสร้างตามคติศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน และศาสนาพราหมณ์


8. อาณาจักรโยนก เชียงแสน

ที่มา http://www.acsp.ac.th/learnsquarev/courses/31/befor_files/image003.jpg

            พุทธศตวรรษที่ 14-15 (ระหว่าง พ.ศ.1300-1500) เชื่อว่าผู้นำกลุ่มคนไทยชื่อ สิงหนวัติ ได้สร้างเมืองนาคพันธุ์-
สิงหนวัตินคร (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย     ต่อมา คือ   อาณาจักรโยนกนคร   มีเมืองเชืองแสนเป็นราชธานีมีอาณาเขตถึงตัวเกี๋ยของเวียดนาม   ถึงแม่น้ำสาละวิน รัฐฉานของพม่า และยูนานของจีนจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน 
ต่อมาสร้างเมืองใหม่คือเวียงสีทองไชยนารายณ์ และไชยปราการ (อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่)เป็นเมืองหลวง   ต่อมาถูกขอมรุกรานและถูกน้ำท่วมบ้านเมืองพังพินาศล่มสลายไป


9.อาณาจักรหริภุญชัย (ลำพูน)

ที่มา http://202.129.0.133/createweb/00000//00000-299/pic1.jpeg

                (ประมาณ พ.ศ.1310-1835) กำเนิดหลังอาณาจักรโยนกเชียงแสน   ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน
(จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน) ตามตำนานจามเทวีวงศ์กล่าวว่า กษัตริย์องค์แรก คือ พระนางจามเทวี   ต่อมาสร้าง
เมืองเชลางค์นคร (ลำปาง) อยู่ในลุ่มน้ำวัง มีความเลื่อมใส พุทธศาสนาและก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายที่สำคัญ 
เช่น   เจดีย์วัดกู่กุดหรือวัดจามเทวีลำพูนเจดีย์ช้าง      ยืนวัดพระธาตุหริภุญชัยต่อมาตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร
ล้านนาของพ่อขุนมังราย


10.อาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่) 

ที่มา http://www.cm77.com/cmb/home/attachment/200906/17/25_1245227293tMbD.jpg

                (ประมาณ พ.ศ.1804 - 2432) พ่อขุนมังรายเจ้าเมืองเงินยางต่อมาสร้างเมืองเชียงรายขึ้น   เมื่อได้หริภุญชัยไว้
ในอำนาจแล้ว   ปี พ.ศ. 1839 ได้สร้างเมืองหลวงใหม่  คือ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่   พ่อขุนมังรายเป็นพระสหายกับ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยอาณาจักรล้านนามีความเจริญมากในด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มีตัวอักษรเป็นของตนเอง   นับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบสุโขทัย   ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นอาณาจักรอยุธยาและพม่าบ้าง เป็นอิสระบ้างจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ได้รวมอาณาจักรล้านนาเข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วย

 

สร้างโดย: 
2N

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์