บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2553 - 10 ตุลาคม 2553

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

 

              คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร
ครูปรีชา จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
ครูปวีณา หรั่งมา
โรงเรียนบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ครูพิสมัย ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์
จังหวัดลพบุรี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จ.นครนายก

 

ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
อ.เมือง จ.นครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
ครูสมโภชน์ ผ่องใส
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
ครูสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
จังหวัดน่าน
ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
โรงเรียนสา
จังหวัดน่าน
ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จ.ลำพูน
ครูสมบูรณ์ อาจหาญ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูชลภิรัตน์
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จ.ลำพูน
ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
จังหวัดลำปาง
ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
จ.เชียงใหม่
ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน
ครูพยนต์ อ่อนเป็ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
จังหวัดน่าน
ครูปาริชาติ เภสัชชา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี
ครูโสภิณ อมรรัตน์
โรงเรียนสา
จังหวัดน่าน
ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
จ.ลำพูน
ครูอนุศักดิ์ แร่มี
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวารินทร์ ทองผามณีรัตน์
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพจนีย์ ไทรชมภู
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวิมล อยู่พิพัฒน์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวราภรณ์ ปานดำรงค์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูทินกร ชูช่วย
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูศรัญเรศ บัวสอน
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูภูษณะ ฮวดโสภา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพรหมมาตร์ ศรีนิล
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพลอยกาญจน์ เพ็งเลา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูภูมิศักดิ์ พิศูจน์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพัชรี มณเฑียรทอง
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูปาณิสรา ลัดดากุล
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูภาณี เพ็งเลา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูทัศน์มิรา เกษสุวรรณ
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูกาญจนา ทองโสภา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูจิราภรณ์ ภาณุพินทุ
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูเบญญทิพย์ ธิกานนท์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูศิริอร บุญมา
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูรัชนก นิ่มนวล
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูมุกดา พิมรอยแก้ว
โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูอนุศรวง สวนสมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูคำพี เสนา
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวนิดา นุชนิยม
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูธันยพร สังขจันทร์
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูปรีชา พึ่งเจียม
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูกมลลักษณ์ คำปรีชา
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูอุดม สัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน
ครูมงคล มูลชีพ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จังหวัดลำพูน
ครูจุลี สร้อยญานะ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน


bbsbampen

ครูบำเพ็ญ ดนตรี
โรงเรียนบางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูภทริตา ธารีสืบ
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูสรกมล เลาหไพบูลย์
โรงเรียนประตูชัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูนิตยา เรือนมะกอก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ผ.อ.สมบัติ สาคำ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จ.ลำพูน
ครูศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 
ครูนงลักษณ์ ปันดอนตอง
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกรรณิกา รุจิรานุรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกันยารัตน์ งามหมู่
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชำนาญ นำปูนสัก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูสาธิต อภัยวาทิน
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูอุบล ปวนสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ครูมณฑวรรษ ถาวรพา
โรงเรียนวังน้ำเย็น
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ครูอธิษฐาน เชื้อโพน
โรงเรียนสระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ครูทวีพร แจ้งสีสุก
โรงเรียนองครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ครูชลธิดา เวียงจันทร์
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
ครูเฉลิม มูลขุนทด
โรงเรียนอรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครูปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
ครูประสงค์ สกุลบัวบาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
ครูอภิรมย์ สิงนาค
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ครูศรัญญา กบิลรัมย์
โรงเรียนสนามชัยเขต
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ครูคณัสนันท์ กำพุธ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครูมาลิสา แก้วบริสุทธิ์
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
จ.นนทบุรี
ครูวิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
ครูพรศิริ  เทียนอุดม
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ครูปราโมทย์ สัจจา
โรงเรียนนนทรีวิทยา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ srssawita

ครูศวิตา  ดนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี

เข้ามาใหม่ครับ   เนตช้ามาก  อยากเรียนรู้  สิ่งดีดีครับ

ขอบคุณมากค่ะ  ที่ช่วยให้ได้มีโอกาสศึกษาในthaigoodview  ต้องการใช้ใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ จะพยายามทำให้ได้

น่าจะเป็นเวปที่ให้ความรู้ใหม่ ๆ กับครูทั่วประเทศได้ดีเลยครับ

รูปภาพของ mkppornsiri

คุณครูพูน

ได้ฤกษ์เริ่มใช้แล้วหละคะ ขอความกรุณาเปิดห้องเรียนให้ด้วยคะ

พรศิริ  เทียนอุดม  โรงเรียนมักกะสันพิทยา

http://www.thaigoodview.com/node/71038

http://www.thaigoodview.com/node/71972

ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆๆๆนะคับ จะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คับ .....

รูปภาพของ tmcvisitsri

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถ.เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

ขอเปิดใช้ บล็อก ในภาคเรียน 1/2553 นี้ ขอความกรุณาเชื่อมต่อ http://www.thaigoodview.com/blog/35160 ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอเปิดห้องเรียนที่ http://www.thaigoodview.com/node/68713

ขออณุญาติใช้ห้องเรียนด้วยค่ะ

เปิดห้องเรียนให้ด้วยนะคะ

ครูอภิรมย์  สิงนาค

รูปภาพของ rbsprasong

ขออนุญาตฝากตัวด้วยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/68343

รูปภาพของ brschitraphon

ขอเปิดใช้ห้องเรียนค่ะ

    ครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

http://www.thaigoodview.com/node/68410

        ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ chonthida

ครูชลธิดา  เวียงจันทร์

โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ต.เขาเพิ่ม  อ.บ้านนา  จ. นครนายก 26110

http://www.thaigoodview.com/node/67641

รูปภาพของ taweeporn

ครูทวีพร  แจ้งสีสุก

โรงเรียนองครักษ์  อ.องครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120

http://www.thaigoodview.com/node/67636

รูปภาพของ sksatittane

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์ ของครูอธิษฐาน  เชื้อโพน โรงเรียนสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

http://www.thaigoodview.com/node/67443

รูปภาพของ wnymontavat

แจ้งเปิดห้องเรียนออนไลน์ครับ ครูมณฑวรรษ  ถาวรพา  โรงเรียนวังน้ำเย็น  อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

http://www.thaigoodview.com/node/67640

รูปภาพของ pchbolrat

ขอบคุณ Thaigoodview

รูปภาพของ ngssiripan

 

 แจ้งเปิดห้องเรียนของคุณครูศิริพรรณ  วงศ์ชมภู  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  สพท.ลพ.เขต 1

ttp://www.thaigoodview.com/user/30499

รูปภาพของ ngs3280

www.thaigoodview.com/user/29508
ผมไม่ใช่ครู ผมเป็นนักเรียน รูปนั้นคือรูปจริงของผมครับ คุณเข้าใจผิด

รูปภาพของ ssspoonsak

รับทราบครับ งั้นจะเอาออกนะครับ เพราะเปิดห้องเรียนได้เฉพาะให้นักเรียนส่งงานจ้ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ngs3281

แจ้ง เปิดห้องเรียนออนไลน์ของ เด็กชาย เนติพงษ์ ลือชัย ร.ร.บ้านหนองเกิด

ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 

http://www.thaigoodview.com/node/63865

รูปภาพของ ssspoonsak

เปิดได้เฉพาะครูผู้สอนเพื่อสั่งงานและให้นักเรียนมาส่งงานจ้ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ngsubon

แจ้งการเปิดห้องเรียนonlineของ ครูอุบล   ปวนสุรินทร์

โรงเรียนบ้านหนองเกิด  อ.ป่าซาง   จ.ลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1


http://www.thaigoodview.com/comment/reply/40685

รูปภาพของ ngssathit

 

แจ้งการเปิดห้องเรียน online ครูสาธิต  อภัยวาทิน ภาคเรียนที่ 1/2553

โรงเรียนบ้านหนองเกิด  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1

 

http://www.thaigoodview.com/node/64116

รูปภาพของ ngschumnan

ขอ เปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพท ลำพูน เขต 1http://www.thaigoodview.com/node/64134

รูปภาพของ ngssirilak

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์ ครูศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา  โรงเรียนบ้านหนองเกิด

http://www.thaigoodview.com/node/64120

รูปภาพของ ngsKunyarut

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์ ครูกันยารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเกิดค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/64147

รูปภาพของ ngs3293

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลครูกรรณิกา  โรงเรียนบ้านหนองเกิด จ.ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต  1   

นี่คือ  http://www.thaigoodview.com/node/64146

รูปภาพของ ssspoonsak

บอกชื่อผู้ใช้งานของครูครูกรรณิกา  ให้ด้วยจ้า

-------------------------- ---------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ngsnongluk

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์   ครูนงลักษณ์   โรงเรียนบ้านหนองเกิดตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง สพท.ลำพูนเขต 1

http://www.thaigoodview.com/node/64121

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 265 คน กำลังออนไลน์