การพัฒนาขีดสมรรถนะครูด้วยสื่อ IT ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

รูปภาพของ ssspoonsak

บทคัดย่อ

              การพัฒนาขีดสมรรถนะครูด้วยสื่อ IT ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

              รายงานผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะครู ด้วยสื่อ IT ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2549 เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบกึ่งทดลอง (Qua-si Experimental Research ) เชิงพรรณนา (Descriptive Study) และมีการเก็บข้อมูลก่อน และหลังจัดกิจกรรม ดำเนินการในครูและบุคลากรการศึกษา จำนวน 47 คน รวมระยะเวลา 21 วัน เพื่อศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ ความคาดหวังประโยชน์ และการปฏิบัติจัดทำสื่อ และเปรียบเทียบระดับความรู้ การรับรู้ประโยชน์ ความคาดหวังประโยชน์ และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะครูด้านสื่อ IT ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2549 กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการสาธิตและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อ IT วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยพัฒนานวัตกรรม ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Pair t – test

               ผลของการศึกษาค้นคว้า พบว่า ครูและบุคลากรการศึกษา เพศชาย กับหญิง มีจำนวนต่างกันเล็กน้อย ครูและบุคลากรการศึกษา มีคะแนนความรู้การจัดทำสื่อ IT (Information Technology) เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องการได้ยินระดับสูง มีการรับรู้ประโยชน์ ความคาดหวังประโยชน์และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของการจัดทำสื่อ IT (Information Technology) ที่มีผลต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับสูง

              ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาขีดสมรรถนะครูและบุคลากรการศึกษา ปีการศึกษา 2549 มีต้นแบบสื่อ IT (Information Technology) สำหรับการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ควรจะนำเอาผลการศึกษาไปผลักดันกระตุ้นและส่งเสริม สมรรถนะครูและบุคลากรการศึกษา คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง 10 ข้อ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในความรับผิดชอบของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยองและโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ให้เป็นรูปธรรม ต่อไป

 

หมายเหตุ : ท่านที่สนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่
ครูภาวดี  วีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
โทร. 081-781-0377
E-mail : pavadee1963_wee@yahoo.com

 

สร้างโดย: 
นางภาวดี วีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 339 คน กำลังออนไลน์