‘ยิ่งลักษณ์’ ยืนยันสวนป่าคือทางออกของประเทศ

รูปภาพของ pornchokchai
‘ยิ่งลักษณ์’ ยืนยันสวนป่าคือทางออกของประเทศ
  AREA แถลง ฉบับที่ 399/2566: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

 

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

 

            การมีสวนป่าภาคเอกชน จะมีประโยชน์หลายสถาน ทั้งในแง่ธุรกิจ ในแง่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแง่คาร์บอนเครดิต และอื่นๆ  รัฐบาลจึงควรส่งเสริมการพัฒนาสวนป่าภาคเอกชนให้สนองการพัฒนาประเทศยิ่งขึ้น

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สัมภาษณ์ คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา อดีตประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนแห่งประเทศไทยและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการทำสวนป่าท่านหนึ่งในประเทศไทย ทั้งที่ท่านจบปริญญาตรีวิชาชีพพยาบาล แต่สนใจและศึกษาการทำสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

            การปลูกสวนป่ามีพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และมีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ทั้งนี้ “สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5 เพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (https://bit.ly/41TvCuL) ดังนี้:

 • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๘
 • บัญชีต้นไม้ตามแนบท้ายพ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 • ประเภทที่ดินที่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
 • คู่มือการลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ สำหรับผู้ทำสวนป่า
 • คู่มือการดำเนินการตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกระทรวงที่ออกตามพ.ร.บ.สวนป่าฯ และแบบคำขอต่างๆ
 • กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ.2561
 • กฎกระทรวงการข้อขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรังรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2561
 • ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
 • ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
 • ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563

            การปลูกสวนป่าก็คล้ายกับการปลูกไม้ล้อมโดยในพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร อาจปลูกได้ 1,600 ต้น แต่ในระยะต่อมา ก็ค่อยๆ ล้อม (ขุดต้นมา) ขาย และบางต้นที่ต้องโค่นทิ้ง ก็อาจเป็นต้นที่เล็กแกรนจนเกินไปอีกด้วย ทำให้เกิดพื้นที่ว่างสำหรับต้นที่โตมากขึ้น จนสุดท้ายในระยะ 20 ปี ในพื้นที่ 1 ไร่ อาจมีต้นไม้ใหญ่เพียง 30 ต้น และในพื้นที่ว่างของต้นไม้ เรายังสามารถปลูกพืชขนาดเล็ก เช่น กาแฟ โกโก้ ลำไย สมุนไพร ฯลฯ แซมไว้เพื่อหารายได้ได้อีกต่างหาก

            ในการหาพันธุ์ไม้มาปลูก ไม่ว่าจะเป็นสัก ยางพารา พยุง ก็อาจขอจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ซึ่งจะได้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการปลูกก็ไม่สูงนักโดยมีผู้รับจ้างปลูกโดยต้องมีการดูแลในระยะแรก ที่สำคัญการดูแลต่างๆ มีน้อยมากเมื่อเทียบกับไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ฯลฯ ที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างมาก เช่น ค่าปุ๋ย ยิ่งกว่านั้นยังต้องมีระบบรดน้ำสำหรับไม้ผลอีกด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ดูแล ก็อาจจะมี 2 คนสำหรับสวนป่าขนาด 100 ไร่

            จำนวนสวนป่าภาคเอกชนแทบทุกจังหวัด มี 57,899 แปลง รวมพื้นที่ 714,769-0-6.63 ไร่ หรือหากนับตามจังหวัด จะมีพื้นที่รวม 740,405-0-.53 ไร่ หรือประมาณ 1,185 ตารางกิโลเมตร หรือราวๆ 76% ของขนาดของกรุงเทพมหานคร (1,568 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดประเทศไทยที่มีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ผู้ทำสวนป่าได้รวมตัวกันเป็นสหกรณ์สวนป่าในแต่ละจังหวัดโดยมีรายละเอียดตามนี้:

 


 

            ในด้านความเห็นต่อนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับสวนป่าภาคเอกชนก็คือ

            1. ควรให้ป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจต่างๆ มาอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้กิจการนี้มีลักษณะในเชิงพาณิชย์มากกว่าการที่อยู่กับกรมป่าไม้หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงอนุรักษ์มากกว่าที่จะส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรม

            2. ควรมีเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจและให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น

            3. รัฐพึงสนับสนุนการจำนองต้นไม้เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกรโดยเฉพาะสวนป่าภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้กิจการปลูกสวนป่าขยายตัวได้มากขึ้น

            4. มาตรการด้านการงดเว้นภาษีในการส่งออกหรือนำเข้าไม้หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้รวมทั้งเครื่องจักรต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านกิจการพืชเศรษฐกิจ

            5. รัฐควรตั้งโรงเรียนอาชีวะผลิตแรงงานมีฝีมือด้านต้นไม้ หรือป่าไม้เพื่อป้อนตลาดให้เพียงพอ และให้ประชาชนมีความรู้ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น

            6. รัฐควรพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็วให้มากขึ้นเพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการปลูก และสามารถนำไม้ที่ปลูกไว้ไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น

            ในการประเมินค่าทรัพย์สินของสวนป่าที่มีความหลากหลายของต้นไม้ จึงต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ต้องมีการตรวจนับจำนวนต้นไม้ ขนาดและสภาพของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง

 

 
 
 
 
 
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 459 คน กำลังออนไลน์