ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1851
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายสันธะนะ พันธาภา
2. เด็กชายณัฐวัตร วิเศษสมบัติ
3. เด็กชายกษิดิศ เคนกุล
4. เด็กชายนนทกานต์ วงษ์สุวรรณ
เรื่อง เท่ากันทุกประการ
หมายเลขการสมัคร 2425
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
เลขที่  262   หมู่   1   ต. บ่อหิน
อ.สิเกา    จังหวัด  ตรัง   92150 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญชลาลัย
2. นางสาวน้ำทิพย์  ฉิ้มงาม
2.
หมายเลขการสมัคร 1852
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายธรรมราช บุญทิพย์เจริญ
2. เด็กชายตวัน ศรเจริญ
3. เด็กชายนิวิฐ ว่องทรัพย์สิน
4. เด็กชายภวัต สร้อยแก้ว
เรื่อง เท่ากันทุกประการ
หมายเลขการสมัคร 2548 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.จานแสนไชย
อ.ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นายสำรวน เสมอภาค
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เฮง
3.
หมายเลขการสมัคร 1864
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายธรรมราช บุญทิพย์เจริญ
2. เด็กชายภาณุพงศ์ บุญญาพงษ์พันธ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์ วงคณารักษ์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์ ภิญโญวนิชย์กุล
เรื่อง จำนวนจริง
หมายเลขการสมัคร 2665 P
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถ.พญาไท
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ  10330
1. นางสาวอารมณ์ จุลมณฑล
2. ด.ญ. ณัฐกานต์ เหลืองภิรมย์
4.
หมายเลขการสมัคร 1885
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวศิริลักษณ์ สุขสะอาด
2. เด็กชายศิวกร คงเสือ
3. เด็กชายภัทรพงษ์ ด่านพูนกิจ
4. เด็กชายนิปฐา ฐานะกาญจน์
เรื่อง รูปเรขาคณิต
5. หมายเลขการสมัคร 2365
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวพรรณิภา หิตะศักดิ์
2. นางสาวอินทุอร วงศ์ศร
3. นางสาวเบญจรัตน์ วาสนดิล
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงจันท
เรื่อง  All About Pythagoras
6.
หมายเลขการสมัคร 2491 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64  อ.บ้านโป่ง   จังหวัด ราชบุรี   70110
1. นายวัชรินทร์   สุวดินทร์กูร
2. นางสาววรรณฤดี   สุวดินทร์กูร
3. เด็ญชนาพร  นาคเจริญ
4. เด็กหญิงพินิจนันท์   สุระพีพงษ์
เรื่อง การหาพื้นที่ผิว
7.
หมายเลขการสมัคร 2729
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ. บ้านหมี่   จังหวัด      ลพบุรี  15110
1. นางอัญชลี  สง่าทอง
2. เด็กชายเกียรติคุณ จำนงอุดม
3. เด็กชายสุธี  เล็กพังเทียม
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิสาพิมพ์
เรื่อง จำนวนเต็ม

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

อ. พูนศักดิ์ค่ะ

 หมายเลขการสมัคร 2356

ไม่ได้ทำการใช้ node ที่ 42721 แล้วนะค่ะ
เปลี่ยนเป็น
http://thaigoodview.com/node/44538 แทนค่ะ


ปล. เมื่อวันที่ 13/11/2009  ได้แจ้งอาจารย์ให้
ยกเลิก noed 42721 (node เก่า)  ไปแล้วค่ะ
เพราะว่าย้ายจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
มาทำ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แทน

 

ข่วยแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 237 คน กำลังออนไลน์