รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สำหรับผู้ที่ส่งผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะแข่งขัน)

รูปภาพของ ssspoonsak

 ประกาศผลการตัดสินประเภททีม
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สำหรับผู้ที่ส่งผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะแข่งขัน)

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สำหรับผู้ที่ส่งผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะแข่งขัน) จำนวน 21 เรื่อง

สาระวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
1. โรงเรียน  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
    ที่อยู่        410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    ชื่อทีม      บึงพระน้อย
    ชื่อเรื่อง    จำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งล้าน
    สมาชิก     นางอัญชลีพร ลาบุญ  สถานะ ครู
                  นางสาวศรัณย์พร มีดี  สถานะ นักเรียน
                  นางสาวพรรษา ฉิมมา  สถานะ นักเรียน
                  นางสาวกมลชนก สิริยานนท์ สถานะ นักเรียน

สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
2. โรงเรียน  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
    ที่อยู่        410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
    ชื่อทีม      Bungphra 2 
    ชื่อเรื่อง    ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ 
    สมาชิก     นายธงชัย ลาบุญ สถานะ ครู
                  นางสารวรรณวิษา คำดี  สถานะ นักเรียน
                  นางสาวกษมา สุริยพงศ์  สถานะ นักเรียน
                  นางสาวศิรธาดา สามนำพา  สถานะ  นักเรียน
     URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science01/01/animal/index.html
3. โรงเรียน  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
    ที่อยู่        410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
    ชื่อทีม      B Boy 
    ชื่อเรื่อง    สิ่งมีชีวิต 
    สมาชิก    นายอินทัส ยันต์วิเศษ สถานะ นักเรียน
                 นายปฏิพล แย้มทัศน์  สถานะ นักเรียน
                 นางสาวศิรธาดา สามนำพา สถานะ นักเรียน
                 นายธงชัย ลาบุญ สถานะ ครู
    URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science01/02/2/bpcc2/index.html
4. โรงเรียน  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
    ที่อยู่       410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ. เมือง จ.พิษณุโลก 6500 
    ชื่อทีม     IT Bungphra 
    ชื่อเรื่อง    วงจรไฟฟ้า 
    สมาชิก     นายธงชัย ลาบุญ สถานะ ครู
                  นายปฎิพล แย้มทัศน์  สถานะ นักเรียน
                  นางสาวศิรธาดา สามนำพา สถานะ นักเรียน
                  นายอินทัช ยันต์วิเศษ สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science02/05/2/bpcc1/index.html
5. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
    ที่อยู่        231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
    ผู้จัดทำ     อาจารย์สมชาย เอี่ยมสะอาด
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/109/index.html
6. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
    ที่อยู่        231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง     วิทยาศาสตร์ 4 
    ผู้จัดทำ     อาจารย์อัจฉรา พลายเวช

สาระวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

7. โรงเรียน  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
    ที่อยู่        เลขที่ 410 หมู่ 1 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
    ชื่อทีม      บึงพระน้อย 
    ชื่อเรื่อง     มาตราตัวสะกด 
    สมาชิก     นางอัญชลีพร ลาบุญ สถานะ ครู 
                  นางสาวพรรษา ฉิมมา สถานะ นักเรียน 
                  นางสาวศรัณย์พร มีดี  สถานะ นักเรียน 
                  นางสาวกมลชนก สิริยานนท์ สถานะ นักเรียน 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai01/02/web/index.html


สาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

8. โรงเรียน  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
    ที่อยู่        410 ม.1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
    ชื่อทีม     บึงพระน้อย 
    ชื่อเรื่อง    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สมาชิก     นางอัญชลีพร ลาบุญ สถานะ ครู
                  นางสาวพรรษา ฉิมมา สถานะ นักเรียน
                  นางสาวศรัณย์พร มีดี สถานะ นักเรียน
                 นางสาวกมลชนก สิริยานนท์ สถานะ นักเรียน
    URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech02/08/2/webit/index.html
9. โรงเรียน  วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
    ที่อยู่          36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10220 
    ชื่อทีม   
    ชื่อเรื่อง      Microsoft Word Online 
    สมาชิก      นายอภิชาติ ชูจันทร์ สถานะ ครู
                   นายดวงดี ศรีสวัสดิ์ สถานะ นักเรียน ปวส. 1/1
                   นางสาวสมฤทัย เชยกลิ่นเทศ สถานะ นักเรียน ปวส. 1/1
    URL http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech03/47/forum%20-%201.html
10. โรงเรียน  วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
    ที่อยู่          36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10220 
    ชื่อทีม   
    ชื่อเรื่อง      เว็บไซต์ ขนมไทย 
    สมาชิก       นายเตชทัต เจตนเสน สถานะ ครู 
                    นางสาวจิราลักษณ์ ชีม่วง สถานะ นักเรียน ปวช. 3/2
                    นางสาวยลดา เจริญสุข สถานะ นักเรียน ปวช. 3/2
                    นางสาวศิริลักษณ์ ฐานิดสรณ์ สถานะ นักเรียน ปวช. 3/2
    URL           http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech03/48/web2/index.html
11. โรงเรียน  พิชญศึกษา
    ที่อยู่          94/1 หมู่ 8 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200  
    ชื่อเรื่อง      ท่องเที่ยวทั่วไทยกำไรชีวิต 
    สมาชิก       ครูณัฐมน งามเงินวรรณ สถานะ ครู
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech03/53/web/main.html
12. โรงเรียน  วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) 
    ที่อยู่          36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10220 
    ชื่อทีม   
    ชื่อเรื่อง      โปรแกรมการขายคอมพิวเตอร์ 
    สมาชิก       นายนิเวส ศิวพรประทาน สถานะ ครู
                    นายธนกร หาวงศ์ สถานะ นักเรียน ปวส. 2
                    นายภานุวัฒน์ วงษ์เพ็ง สถานะ นักเรียน ปวส. 2
                    นางสาวภานิดา แก้วไพฑูรย์ สถานะ นักเรียน ปวส. 2
    URL           ไม่สามารถใช้งานอนไลน์ได้ เนื่องจากเป็นโปรแกรม ต้องดาวน์โหลดไปใช้งาน จะนำเสนอภายหลัง
13. โรงเรียน  วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
    ที่อยู่          36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10220 
    ชื่อทีม   
    ชื่อเรื่อง      โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน 
    สมาชิก       นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์ สถานะ ครู
                    นายธีรวีร์ ชูติเสรี สถานะ นักเรียน ปวส. 3
                    นางสาวนทีธร จองบุตรดี สถานะ นักเรียน ปวส. 3
                    นายภัทรพน อรรถเกษม สถานะ นักเรียน ปวส. 3
    URL           ไม่สามารถใช้งานอนไลน์ได้ เนื่องจากเป็นโปรแกรม ต้องดาวน์โหลดไปใช้งาน จะนำเสนอภายหลัง
14. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง      วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ  
    ผู้จัดทำ      อาจารย์พัชรินทร์ วงศ์จันทร์ 
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/53/index.html
15. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง      มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  
    ผู้จัดทำ      อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ 
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
16. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
    ชื่อเรื่อง      การตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นเบื้องต้น 
    ผู้จัดทำ       อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ 
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/55/index.htm
17. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง      การตรวจสอบอุปกรณ์งานควบคุม 
    ผู้จัดทำ      อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ 
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/56/index.htm
18. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
    ชื่อเรื่อง      เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อน 
    ผู้จัดทำ      อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์  
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/57/index.htm
19. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง      งานตะไบ 
    ผู้จัดทำ      อาจารย์สุเมธ สุโมตยะกูล
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/58/index.htm
20. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
    ชื่อเรื่อง      การโฆษณา 
    ผู้จัดทำ      อาจารย์สุดเขต หนูรอด
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/59/advertising/index.html
21. โรงเรียน  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
    ที่อยู่          231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
    ชื่อเรื่อง      ศิลปการขาย 
    ผู้จัดทำ      อาจารย์บรรจง รัตนเลิศ
    URL          http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/60/salemanship/index.html

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 257 คน กำลังออนไลน์

                       


Warning: Duplicate entry '536306482' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'node/19678', '', '3.215.16.238', 0, 'ed7b5a4dd602cd39603fc83a937e7a2c', 14, 1716958979) in /home/tgv/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 135