QUESTION TAG

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question)

ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง

เช่น Your friend has come back , hasn't he?

Your friend hasn't come back , has he?

She will leave tomorrow , won't she?

She won't leave tomorrow , will she?

     หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
- You eat a lot of oranges , don't you?

- You will have the exam next month , won't you?

- She came here yesterday , didn't she?

- They have finished their work , haven't they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า

- You won't come early , will you?

- She doesn't want to disturb you , does she?

- We didn't make a loud noise , did we?

- They haven't tunred it off , have they?

3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have

(a) เมื่อ have แปลว่า "มี" จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้

- She has a lot of friends , hasn't she? (แบบ British)

- They have only one child , don't they? (แบบ American)

(b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า "มี" ให้ใช้ verb to do มาช่วย

- We have lunch at twelve o'clock , dont' we? (=กิน)

- I had his letter last week , didn't I? (=ได้รับ)

- The King has the dam built , doesn't he? (=ใช้ ไหว้วาน)

- You had a toothache last week, didn't you? (=ป่วย)

(c) question tag ของ "have to" (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย

- You often have to go to the dentist's , don't you?

4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ

- We shall go shopping , shan't we?

- He will come to my party , won't he?

5. Question tag ของ I am คือ aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)

- I am late , aren't I ?

- I am lazy , aren't I?

6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to , should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้

- She can do it well , can't she?

- You ought to study hard , oughtn't you?

- They should obey their teacher , shouldn't they?

7. คำว่า "need" (ต้องการ) และ "dare" (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ


(a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย

- He needs to go there alone , doesn't he?

- They need money , don't they?

- She doesn not need any help , does she?

- She dares to come alone , doesn't she?

- We don't dare to tell a lie , do we?

(ข้อสังเกต ถ้า "need" "dare" ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา

need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)

(b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag

- She needn't come on Sunday , need she?

- You dare not go out alone at night , dare you?

(ข้อสังเกตุ ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)


8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn't หรือ usedn't

- She used to be his secretary , didn't she (usedn't she)?

9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ

- Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn't he?

- The children are playing in the garden , aren't they?

- The police are searching for a thief , are they?

10. tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn't

- We'd like to go now , wouldn't we?


11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn't

- You'd rather stay at home , wouldn't you?

- We would rather not go there , would we?

12. tag ของ had better ใช้ hadn't

- You 'd better finish your homework , hadn't you?

- She had better not go out alone , had she?

13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ

ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you?

- Open your book , will you?

- Stop talking , will you?

- Take these things away , will you?

- Let us go to the movies , will you?

(แต่ถ้า Let me ask him to accompany you, shall I?)

14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,

(=มี) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there

- There is a purse in my bag , isn't there?

- There are many flowers in the garden , are there?

- There was an accident last night , wasn't there?

15. Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it?

- This is my book , isn't it?
- That is not your bag , is it?

16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren't they? หรือ are they?
- These are her belongings , aren't they?

- These are your exercise books, aren't they?
- Those are not our balls, are they?

17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither none , none , , no one , nobody ,, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ... เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า

- Few students knew the answers , did they?

- Little progress has been made , has it?

- He never comes early , does he?

- That job is hardly suitable for Peter , is it?

- We have seldom seen such large apples , have we?

- I scarcely know him , do I?

- Nothing was done , was it?

- We saw no one we knew , did we?

- None of the boys liked that song , did they?

- You rarely go to the cinema , do you?

18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น

- One wants to be rich , doesn't one?

- One can't escape death , can one?

19. ถ้าประธานเป็น evryone , everybody , everything , no one , nobody ,
anybody , neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น

- Everyone likes it , don't they?

- Nobody knows the answer , do they?

- Neither of the boys complained , did they?

- None of the workmen arrived on time , did they?

(แต่ถ้า - None of us knew him , did we?)

20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause

หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น

- He said he could come , did he?

- I think he is a good boy , isn't he?

- If he said it under oath , it must be true , musn't it?

- If tomorrow were a holiday, you would go to the sea , wouldn't you?

การตอบคำถามของ Question Tag

1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes

2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No

อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ


เช่น Tokyo is one of the biggest cities of the world , isn't it?

Tokyo isn't one of the biggest cities of the world ,is it?


คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดังนั้นคำถามข้างต้น
ทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is
.

3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและกริยาช่วย


- We can speak English , can't we?

Yes, we can.


- You don't want to fail the exam , do you?


No , I don't.


การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag

 

คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค

แต่สำหรับคำถามแบบ Question Tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้ายประโยคหรือลงเสียงต่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความแน่ในของผู้พูด

You can swim , can't you?


ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้

สร้างโดย: 
มงคล บุตรรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 240 คน กำลังออนไลน์