Tenses (กาล)

รูปภาพของ ketsara Janfark

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


Tenses (กาล)

 

     
Present Simple Tense
ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป
และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย
     
adverb of frequency ได้แก่คำว่า
    always  สมํ่าเสมอ
    usually  โดยปกติ
    often   บ่อยๆ   
    sometimes บางครั้ง
    seldom  ไม่ใคร่จะ
    never   ไม่เคย
     
    I always go to bed at 10 p.m.
   The sun rises in the east.
   I never drink coffee.
     
โครงสร้าง  S+V (s,es)
He, She, It plays with a ball.  
comes home.  
     
I, You, We,They read a book.  
drive a car.  
     
เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามให้เอา V to do(do,does)
มาเป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามที่เป็นแบบ yes-no questionsให้เอา
do,does วางไว้หน้าประโยค
     
          Does he, she, it work?
 
          Do you, we, they, I study?
     
ให้เอา V to do(do,does)มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
Where do you come from? I come from Surin.
How do you do?
     
ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลังคำ   do, does
     
          He, She,It does not (doesn't) work.
     
          I, You, We,They do not (don't) study.
     
Note: เมื่อเอา V to do มาใช้ในประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามกริยาแท้ไม่ต้องเติม s หรือ es
     
 
Past Simple Tense
     
โครงสร้าง  S+V2
     
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตและมักจะมีคำบอกเวลาอยู่ด้วย
เช่นคำว่า yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago
We went to Canada last summer.
My family came to visit me last week.
     
เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม ให้นำเอา V to do(did) มาช่วย
     
          Did he, she, it work?
     
          Did you, we, they, I work?
     
ให้เอา V to do(did)มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
What did you do ? I cleaned my car.
     
ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง did ได้เลย
     
          He, She,It did not (didn't) work.
     
          I, You, We,They did not (didn't) work.
     
Note: เมื่อนำเอา did มาใช้ในประโยคกริยาแท้จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่1เหมือนเดิม
     
คำว่า be กระจายรูปเป็น is am are (present) was were (past)
     
I was angry because they were late.
     
Was it sunny when you went out?
     
 
Present Continuous Tense (Progressive Tense)
     
โครงสร้าง  S+ is,am,are +Ving
ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือการกระทำนั้นๆยังไม่สิ้นสุดลง
I'm going to the market now.
They are watching their favorite television program.
     
          I am playing with a ball.  
     
          He, She, It is coming home.  
     
          You, We,They are reading a book.  
     
เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถามให้นำเอาV to be มาวางไว้หน้าประโยคได้เลย
     
          Am I playing with a ball?  
     
          Is he, she, it coming home?  
     
          Are you, we, they reading a book?  
     
เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธก็เติม not หลัง V to be ได้เลย
     
          I am not playing with a ball.  
     
          He, She, It is not(isn't) is coming home.  
     
          You, We,They are not(aren't) are reading a book.  
     
     
Past  Continuous Tense (Progressive Tense)
โครงสร้าง  S+Vtobe(was,were) +Ving
     
ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก
เหตุการณ์ที่กำลังกระทำหรือกำลังเกิดขึ้นใช้ past continuous
เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกใช้ past simple
     
While Jeda was eating breakfast, the mailman came.
It was raining when we arrived.
As Decha was making his lunch, he cut his hand.
     
Note: เราใช้คำว่า when while as เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองเหตุการณ์ มีหลักการณ์ใช้ดังนี้
when+ past simple, past continuous
while+ past continuous, past simple
as+ past continuous, past simple
     
แต่ถ้าคำว่า when while as วางอยู่ตรงกลางประโยคไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมมา (,)
     
     
Presnt Perfect Tense
โครงสร้าง S+ havs,has +V3
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอีก
มักจะเห็นคำว่า since กับ for อยู่ด้วย
     
การใช้ since กับ for
since = starting of period (เวลาตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)
     
since 1990, since May, since Monday, since Christmas
since 3 o'clock, since I was a student
     
for = period of time (ระยะเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)
for 2 days, for 5 months, for 10 years, for 3 hours
for a week, for 30 minutes, for a long time, for ages
     
I have studied English since I was 10 years old.
She has known him since last year.
     
     
ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงโดยไม่ได้ระบุเวลา
We have washed our hands.
I have just had a snack.
ใช้ present perfect tense เพื่อให้ข้อมูลใหม่หรือประกาศให้ทราบกับสิ่งเพิ่งเกิด
Ouch! I have just cut myself.
     
การใช้ just already yet ในประโยค present perfect
just = เพิ่งจะ
Suda has just arrived home.
already =เรียบร้อยแล้ว
A: Don't forget to phone the restaurant.
I've already phoned to make a reservation.
yet =ยัง   ใช้กับประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม
She hasn't finished her letter yet.
Has it stopped raining yet?
ใช้กับคำว่า today, this morning, this evening กับเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดในขณะที่พูด
I've drunk three glasses of water today.
     
เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถามให้เอา V to have (has,have)มาวางไว้ประโยค
ได้เลย
     
Has he, she, it worked?  
     
Have you, we, they, I finished?  
     
เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง verb "to have" (has,have)
     
I have(haven't) played a game.  
 
He, She, It has not (hasn't) read a book.  
     
You, We,They have not (haven't) driven a car.  
     
     
Past Perfect tense
โครงสร้าง S+ had+V3
     
ใช้แสดงความสัมพันธ์ของสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วไปแล้วในขณะที่กำลังพูด ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราใช้
Past Perfect tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเราใช้เป็น past simple tense
When Paul arrived, Mary had just left.
It rained after we had finished playing football.
     
Note: การใช้ after และ when เชื่อมระหว่างสองประโยค
after ตามด้วย past perfect แล้วตามด้วย past simple
(after + past perfect,past simple)
when ตามด้วย past simple แล้วตามด้วย past perfect
(when+ past simple,past perfect)
 
Present Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง  S+ have,has +been+Ving
ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันหรือพึ่งสิ้นสุดลง
I have been studying English for 2 years.
 
We have been waiting here since 9 o'clock.
A: How long has it been raining?
B: It has been raining for an hour.
 
Past Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง S+had+been+ Ving
ใช้พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซํ้าๆหรือตลอดเวลาในอดีตและได้สิ้นสุดลงไปก่อน
เวลาหนึ่งเวลาใดในอดีต
She had been working hard all day.
He had been smoking for 20 years.
     
 
Future Simple tense
โครงสร้าง  S + will, shall + V1
 
I will/shall play tomorrow.  
We will/shall cook next week.  
He/she it will move next year.  
You will work tonight.  
They will leave next month.  
 
ใช้แสดงถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมักจะมีคำ adverb of time อยู่ด้วยเช่น
tomorrow, next week, next month, next year, tonight, an hour
 
Who do you think will win the game next week? 
I will go to the park tomorrow.
การใช้ to be going to   เมื่อเราได้ตัดสินใจทำบางสิ่งแล้ว หรือตั้งใจว่าจะทำและใช้กับ
การคาดคะเนเช่น
I'm going to the bank tomorrow.
 
Future Continuous Tense
โครงสร้าง S+will,shall +be+Ving
ใช้เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังกระทำอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต
โดยมีคำบอกเวลาอยู่ด้วยเช่น this time next week, at 9 o'clock tomorrow
this time tomorrow
At 9 o'clock tomorrow, we will be traveling to New York.
     
 
Future Perfect Tense
โครงสร้าง S+ will,shall +have +V3
ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นลง ณเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
The show will already have started by the time we arrived.
They will have finished by tomorrow.
     
Future Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง  S+ will,shall +have been +Ving
ใช้เพื่อเน้นการกระทำนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ในอนาคต
By 2001 the company will have been operating in Bangkok for 20 years.
     

 

สร้างโดย: 
นางสาวเกศรา จันฝาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 240 คน กำลังออนไลน์