แบบฝึกคัดลายมือ

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


แบบฝึกคัดลายมือ

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน  ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของการคัดลายมือค่ะ 

หลายครั้งที่ครูอย่างเราต้องนั่งกุมขมับในการตรวจการบ้านของนักเรียน 

เพราะต้องนั่งแกะลายมือของนักเรียนแต่ละคน  บางคนก็เขียนตัวโย้             

เขียนไม่มีหัว 

ปัญหาสารพัน ครู ป.1 อย่างดิฉันก็กลับมานั่งคิดนอนคิดว่าจะช่วยเด็กได้อย่างไร

บังเอิญระหว่างไปเดินในร้านหนังสือ  ก็เจอแบบฝึกคัดลายมือตามลายเส้นของระดับอนุบาล

เห็นเข้าก็ ปิ๊ง ! นี่แหละใช่เลย

แต่ว่าจะให้เด็ก ป.1 คัดแต่  ก  ไก่,  ข  ไข่  อย่างเดียวของไม่เข้าทีแน่

และตามท้องตลาดก็ไม่มีแบบคัดลายมือที่มีเนื้อหาในระดับยากและเหมาะสมกับระดับประถมศึกษาเลย   จะทำอย่างไรดีน้า

ครูไม่ยอมแพ้อยู่แล้วค่ะ  ก็เลยไปจัดการ search  หาแบบ font  ลายเส้นประ

ไปเจอแบบฟอนต์ LIAM22 ซึ่งเป็นแบบหัวกลมตัวเหลี่ยม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นป.1เป็นอย่างมาก

ก็เลยจับมาบูรณาการเข้ากับคำพื้นฐานที่นักเรียนระดับชั้น  ป.1 ควรจะรู้  และแต่งประโยคง่ายเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่าน

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

จำนวนคำทั้งสิ้น  ๗๐๘ คำ

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
. ก็ ๓๑. ก้าว ๖๑. ขัง ๙๑. ไข้
๒. กบ ๓๒. กำเนิด ๖๒. ขัน ๙๒. คด (ข้าว)
กระจก ๓๓. กำลัง ๖๓. ขวด ๙๓. คน (น)
๔. กระจุย ๓๔. กิน ๖๔. ขับ ๙๔. ค้น
๕. กระดิ่ง ๓๕. กี่ ๖๕. ขา (น) ๙๕. คบ
๖. กระดุม ๓๖. กุ้ง ๖๖. ข่า ๙๖. ครัว
๗. กระโดด ๓๗. กู ๖๗. ข้า ๙๗. ครู
๘. กระต่าย ๓๘. เก๊ ๖๘. ข้าง ๙๘. คว่ำ
๙. กระถิน ๓๙. เก่ง ๖๙. ขาด ๙๙. คอ
๑๐. กระเทียม ๔๐. เก็บ ๗๐. ข้าม ๑๐๐. คอย
๑๑. กระเบื้อง ๔๑. เกม ๗๑. ขาย ๑๐๑. ค่อย
๑๒. กระป๋อง ๔๒. เกเร ๗๒. ขาว ๑๐๒. ค่ะ
๑๓. กระเป๋า ๔๓. เกลือ ๗๓. ข่าว ๑๐๓. คะน้า
๑๔. กระโปรง ๔๔. เก้าอี้ ๗๔. ข้าว ๑๐๔. คัด
๑๕. กระรอก ๔๕. เกาะ ๗๕. ขี่ ๑๐๕. คั่ว
๑๖. กลัว ๔๖. เกิด ๗๖. ขี้ ๑๐๖. ค้า
๑๗. กว่า ๔๗. เกี่ยว ๗๗. ขีด ๑๐๗. คาง
๑๘. กอด ๔๘. แก ๗๘. ขึ้น ๑๐๘. คำ
๑๙. ก่อน ๔๙. แก่ ๗๙. ขุด ๑๐๙. ค่ำ
๒๐. กะ ๕๐. แกง ๘๐. เข็ม ๑๑๐. คำนับ
๒๑. กะทิ ๕๑. แก้ว ๘๑. เขา (ส) ๑๑๑. คิด
๒๒. กะละมัง ๕๒. แกะ ๘๒. เข่า ๑๑๒. คิ้ว
๒๓. กัด ๕๓. ใกล้ ๘๓. เข้า ๑๑๓. คืน
๒๔. กัน ๕๔. ไก่ ๘๔. เขียง ๑๑๔. คือ
๒๕. กับ ๕๕. ไกล ๘๕. เขียน ๑๑๕. คุก
๒๖. กา ๕๖. ขน ๘๖. เขียว ๑๑๖. คุย
๒๗. กาง ๕๗. ขยะ ๘๗. แข็ง ๑๑๗. คู
๒๘. กางเกง ๕๘. ขวา ๘๘. แข่ง ๑๑๘. คู่
๒๙. กาแฟ ๕๙. ขอ ๘๙. แขน ๑๑๙. เค็ม
๓๐. กาย ๖๐. ของ ๙๐. ไข่ ๑๒๐. เคย

  

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑๒๑. เคียว ๑๕๑. เจ็บ ๑๘๑. ชุด ๒๑๑. ดุ
๑๒๒. แค่ ๑๕๒. เจอ ๑๘๒. เช็ด ๒๑๒. ดู
๑๒๓. ใคร ๑๕๓. เจ้า ๑๘๓. เช้า ๒๑๓. เด็ก
๑๒๔. ฆ่า ๑๕๔. เจาะ ๑๘๔. เชิด ๒๑๔. เดิน
๑๒๕. งาน ๑๕๕. แจก ๑๘๕. เชื่อ ๒๑๕. เดียว
๑๒๖. งาม ๑๕๖. แจกัน ๑๘๖. เชือก ๒๑๖. เดี่ยว
๑๒๗. ง่าย ๑๕๗. ใจ ๑๘๗. ใช่ ๒๑๗. เดี๋ยว
๑๒๘. งู ๑๕๘. ใจดี ๑๘๘. ใช้ ๒๑๘. แดง
๑๒๙. เงาะ ๑๕๙. ฉัน (ส) ๑๘๙. ซน ๒๑๙. แดด
๑๓๐. เงิน ๑๖๐. ฉีด ๑๙๐. ซ่อน ๒๒๐. โดด
๑๓๑. เงือก ๑๖๑. ชก ๑๙๑. ซ้อน ๒๒๑. โดน
๑๓๒. จน ๑๖๒. ชน ๑๙๒. ซ่อม ๒๒๒. โดย
๑๓๓. จบ ๑๖๓. ชนะ ๑๙๓. ซอย ๒๒๓. ได้
๑๓๔. จม ๑๖๔. ชมพู่ ๑๙๔. ซัก ๒๒๔. ตก
๑๓๕. จอก (น้ำ) ๑๖๕. ชวน ๑๙๕. ซ้าย ๒๒๕. ตน
๑๓๖. จอด ๑๖๖. ช่วย ๑๙๖. ซิ ๒๒๖. ต้น
๑๓๗. จอบ ๑๖๗. ช้อน ๑๙๗. ซื้อ ๒๒๗. ต้ม
๑๓๘. จะ ๑๖๘. ชอบ ๑๙๘. ดม ๒๒๘. ต่อ
๑๓๙. จังหวะ ๑๖๙. ชะอม ๑๙๙. ด้วย ๒๒๙. ตอก
๑๔๐. จัด ๑๗๐. ชั่ง ๒๐๐. ดอก ๒๓๐. ต้อง
๑๔๑. จับ ๑๗๑. ชิ้น ๒๐๑. ดัง (ข) ๒๓๑. ตอน
๑๔๒. จาก ๑๗๒. ชั่ว ๒๐๒. ด่า ๒๓๒. ตอบ
๑๔๓. จ้าง ๑๗๓. ช่าง ๒๐๓. ดาว ๒๓๓. ต่อย
๑๔๔. จาน ๑๗๔. ช้าง ๒๐๔. ดำ (ข) ๒๓๔. ตะกร้า
๑๔๕. จำ ๑๗๕. ชาม ๒๐๕. ดิน ๒๓๕. ตะไคร้
๑๔๖. จำปี ๑๗๖. ชาย ๒๐๖. ดินสอ ๒๓๖. ตะปู
๑๔๗. จิ้งจอก ๑๗๗. ชาว ๒๐๗. ดี ๒๓๗. ตะวัน
๑๔๘. จิงโจ้ ๑๗๘. ชิงช้า ๒๐๘. ดึง ๒๓๘. ตัก
๑๔๙. จึง ๑๗๙. ชิ้น ๒๐๙. ดื่ม ๒๓๙. ตั้ง
๑๕๐. จืด ๑๘๐. ชื่อ ๒๑๐. ดื้อ ๒๔๐. ตัด

 

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๒๔๑. ตับ ๒๗๑. ถม ๓๐๑. ทับ ๓๓๑. นั่ง
๒๔๒. ตัว ๒๗๒. ถ้วย ๓๐๒. ทา ๓๓๒. นั่น
๒๔๓. ตา ๒๗๓. ถอด ๓๐๓. ทาง ๓๓๓. นั้น
๒๔๔. ตาก ๒๗๔. ถอน ๓๐๔. ทาน (กิน) ๓๓๔. นับ
๒๔๕. ต่าง ๒๗๕. ถอย ๓๐๕. ท่าน ๓๓๕. นา
๒๔๖. ตาม ๒๗๖. ถัง ๓๐๖. ทำ ๓๓๖. น่า
๒๔๗. ตาย ๒๗๗. ถั่ว ๓๐๗. ทำไม ๓๓๗. น้า
๒๔๘ ตำ ๒๗๘. ถ้า ๓๐๘. ทำเล ๓๓๘. นาง
๒๔๙. ติด ๒๗๙. ถาง ๓๐๙. ทิ้ง ๓๓๙. นาน
๒๕๐. ตี ๒๘๐. ถาด ๓๑๐. ที ๓๔๐. นาย
๒๕๑. ตีน ๒๘๑. ถ่าน ๓๑๑. ที่ ๓๔๑. นาฬิกา
๒๕๒. ตึก ๒๘๒. ถาม ๓๑๒. ทีวี ๓๔๒. นำ
๒๕๓. ตื่น ๒๘๓. ถีบ ๓๑๓. ทุก ๓๔๓. น้ำ
๒๕๔. ตุ่ม ๒๘๔. ถึง ๓๑๔. ทุเรียน ๓๔๔. นิด
๒๕๕. ตู้ ๒๘๕. ถือ ๓๑๕. เท ๓๔๕. นิทาน
๒๕๖. เต้น ๒๘๖. ถุง ๓๑๖. เท่า ๓๔๖. นิ่ม
๒๕๗. เต็ม ๒๘๗. ถู ๓๑๗. เท้า ๓๔๗. นิยาย
๒๕๘. เตะ ๒๘๘. ถูก ๓๑๘. เที่ยง ๓๔๘. นิ้ว
๒๕๙. เตา ๒๘๙. แถว ๓๑๙. เทียน ๓๔๙. นิสัย
๒๖๐. เต่า ๒๙๐. ไถ ๓๒๐. เที่ยว (ก) ๓๕๐. นี่
๒๖๑. เติม ๒๙๑. ท่วม ๓๒๑. แทน ๓๕๑. นี้
๒๖๒. เตียง ๒๙๒. ท่อ ๓๒๒. ไทย ๓๕๒. นึก
๒๖๓. แต่ ๒๙๓. ทอง ๓๒๓. เธอ ๓๕๓. นึ่ง
๒๖๔. แตงกวา ๒๙๔. ท้อง ๓๒๔. นก ๓๕๔. นุ่ง
๒๖๕. แตงโม ๒๙๕. ทอด ๓๒๕. นม ๓๕๕. เนื้อ
๒๖๖. แต่ง ๒๙๖. ทะนาน ๓๒๖. นอก ๓๕๖. แน่
๒๖๗. โต ๒๙๗. ทะเล ๓๒๗. น้อง ๓๕๗. โน้น
๒๖๘. โต๊ะ ๒๙๘. ทะเลาะ ๓๒๘. นอน ๓๕๘. ใน
๒๖๙. ใต้ ๒๙๙. ทั้ง ๓๒๙. น้อย ๓๕๙. บน
๒๗๐. ใต้ถุน ๓๐๐. ทัน ๓๓๐. นัก ๓๖๐. บวก

 

ข้อ 1-10
ข้อ 11-20
 
ข้อ 21-30
ข้อ 31-40
ข้อ 41-50
ข้อ 51-60
 ข้อ 61-70
ข้อ 71-80
ข้อ 81-90
ข้อ 91-100
สร้างโดย: 
นางสาวพีชะพะงา นิรัตติมานนท์

รบกวนขอไฟล์หน่อยได้ไหมคะ

แบบฝึกทักษะนี้ดีมากค่ะ ช่วยฝึกนักเรียนที่ยังอ่านไม่ได้ สามารถอ่านได้ดีขึ้นถ้าฝึกบ่อยๆ


 

ดีมากเลยครับ ^^

เยี่ยมเลครับ

 

ชอบ อ่า คับ อยากได้

 ชอบมาก   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณที่สร้างชิ้นงานมาเผยแพร่ค่ะ

โหลดยังไม่ได้เลย

อยากได้มาก  ขอบคุณคะ

ดีอย่างมากเลยครับ  น่าสนใจดี

 

  เป็นประโยชน์มากๆเลยคะ  สำหรับครู ป.1  มือใหม่ ขอรบกวนหน่อยนะคะ ถือว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกัน

ขอให้กุศลผลบุญที่สร้างไว้กับเด็กๆให้อ่านออกเขียนได้  ได้ช่วยให้ผู้ใจบุญมีความสุขตลอดไปนะคะ

ชอบมากเลยค่ะ อยากได้ไปสอนนักเรียนบ้าง รบกวนช่วยส่ง font liam22  ให้หน่อยจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ เพราะว่าลองหาดูแล้ว แต่หาไม่เจอจริงๆ เลย

mail : yawa2007@hotmail.com

เป็นประโยชน์มากกว่าคัด ก ข ธรรมดามากคะ

คือว่าอยากให้มี font เป็นแบบหัวกลมตัวกรมที่เป็นตัว ก-ฮ บ้างจะได้เอาใว้คัดลายมือบ้างครับ เพราะส่วนมากการแข่งขันคัดลายมือจะเป็นแบบหัวกลมตัวกลมเสียมากกว่า

มีประโยชน์กับเด็กป.1 มาก  ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟ้อSmile

อยากได้ฝึกคัดลายมือให้เด็กป.1พอดีขอบคุณมากค่ะ

มีประโยชน์จัง อยากได้ไปให้ลูกสาวคัดลายมือบ้าง ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณมากค่ะ

ช่วยแนะนำที่โหลด หรือรบกวนส่งฟอนท์ liam22 ให้จะได้ไหมคะ 

เป็นเรื่องที่ดี เพราะยุคนี้ลายมือนักเรียน ดูแล้วไม่น่าอ่าน พาลทำให้อารมณ์เสียอีกเมื่อเห็นลายมือนักเรียน อยากให้มีครูมาหัดฝึกให้นักเรียนคัดลายมือให้มาก ๆ

ดีมากๆเลยค่ะ มี ป.2 ไหมคะ

เก่งมาก พี่ขอไปใช้บ้างได้ป่าว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 327 คน กำลังออนไลน์