การคูณจำนวนเต็ม

รูปภาพของ bentananya

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


การคูณจำนวนเต็ม

1.   การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  คือการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับ   เช่น

3 × 4  =  4 + 4 + 4  =  12

4 × 5  =  5  +  5  +  5  +  5   =    20

5 × 2  =  2 + 2 + 2 + 2 + 2   =  10

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

2.   การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  สามารถหาผลคูณโดยใช้ความหมายของการคูณและการบวกจำนวนเต็มลบ  เช่น

3 × (-4)  =  (-4) + (-4) + (-4)   =  -12

2 × (-6)  =  (-6) + (-6)   =  -12

5 × (-8)  = (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8)   =  -40

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสอง

จำนวนนั้น

3.     การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก

จำนวนเต็มมีสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ  ดังนั้นในการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกจึงหาผลคูณได้โดยใช้สมบัติการ

สลับที่  เช่น

(-4) × 2   =  2  × (-4)

=  -8

(-12) × 3 =  3 × (-12)

=  -36

(-7) × 8  =  8 × (-7)

=  -56

การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสอง

จำนวนนั้น  

4.   การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของ

สองจำนวนนั้น  เช่น

(-3) × (-6)  =  18

(-4) × (-8)  =  32

(-9) × (-3)  =  27

การคูณจำนวนเต็มใดๆ ด้วยศูนย์กรือการคูณศูนย์ด้วยจำนวนเต็มมใดๆ  จะได้คำตอบเป็นศูนย์

นั่นคือ     a × 0  = 0 × a  =  0   เมื่อ  a  แทนจำนวนเต็มใดๆ

การคูณจำนวนเต็มใดๆ ด้วยหนึ่งหรือการคูณหนึ่งด้วยจำนวนเต็มใดๆ จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มนั้นเสมอ

นั่นคือ      a × 1 = 1 × a = a  เมื่อ  a  แทนจำนวนเต็มใดๆ

เมื่อ a และ  b  แทนจำนวนใดๆ  ในทางคณิตศาสตร์อาจเขียนแทน  a × b ด้วย  a • b หรือ  ab  หรือ  (a)(b)  เช่น

8 • 6  หมายถึง     8 × 6

3(-4)(-2)   หมายถึง     2 × (-4) × (-2)

ตัวอย่างที่ 1     จงหาผลคูณ  (-15) × (-7)

วิธีทำ              (-15) × (-7)   =  105

ตอบ    105

ตัวอย่างที่ 2    จงหาผลคูณ     (-13) • 10

วิธีทำ             (-13) • 10  =  -130

ตอบ   -130

ตัวอย่างที่  3    จงหาผลคูณ   [(-20)(-2)](-3)

วิธีทำ              [(-20)(-2)](-3)   =  40(-3)

=  -120

ตอบ    -120

ตัวอย่างที่ 4   จงหาผลคูณ     7(-6x)   เมื่อแทน x ด้วย -3

วิธีทำ               7(-6x)   =   7[(-6)(-3)]

=   7 × 18

=   126

ตอบ     126

แบบฝึกหัด

จงหาผลคูณ

1.     16 × 9   =   ...............

2.     30 × 14  =  ..............

3.     (-5) × 9  =  ..............

4.      12 × (-9)  =  ................

5.      (-25) × 5  =  ................

6.      14 × (-3)  =  ................

7.     (-8) × (-21)  =  ................

8.      (-30) × (-6)  =  ...............

9.     (-15) × 30  =  .................

10.    (30)(12)  =   ................

11.      [(-6)(-5)] × 4  =  .................

12.     (-2)[5(-6)]  =  ..................

13.     (-11)[(-3)(-10)]  =  .................

14.      (-6)[(-8)5]  =  ................

15.     [16 × (-2)] × (-5)  =  ..................

 

 

 

สร้างโดย: 
ธนัญญา ไวเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ขอบคุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 521 คน กำลังออนไลน์