มารู้จัก MSWLOGo

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ภาษาโลโก (Logo Language)

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม  ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก  เรียนรู้โดยการทดลองทำ  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  เกิดการเรียนรู้โดย    การค้นพบ ทำให้มีการพัฒนาความนึกคิดอย่างมีเหตุผล  มีหลักการ มีความคิดต่อเนื่อง  และยังช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ ภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะจาก MIT เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมและสั่งการคอมพิวเตอร์ แทนการให้ผู้เรียนทำตามคำสั่งที่มีผู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้     ตัวแปลภาษาโลโกที่น่าสนใจคือ MSW Logo ซึ่งพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา

โปรแกรม MSWLogo ย่อมาจากไมโครซอฟต์วินโดวส์โลโก (Microsoft Windows Logo) เป็นโปรแกรมที่อนุญาต ให้นำมาใช้เพื่อการศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีการแจกจ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเป็นตัวแปลภาษาในระบบ Interpreter

 ภาษา MSWlogo Microsoft Windows logo
 

ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นอนุพันธ์ของภาษา  LISP (ภาษาสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์) 
ภาษาสำหรับการสอนกระบวนการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน 
ภาษาที่ช่วยให้เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมของภาษาคอมพิวเตอร์และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น 
ภาษาที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาและการพิสูจน์แนวคิด 
ภาษาที่นำไปใช้กับสาขาวิชาอื่นเช่นดนตรี ภาษาศาสตร์ ศิลป  คณิตศาสตร์ ฯลฯ

 

 

พัฒนาการของภาษา MSWlogo
 

กลางปี 1960 โดย Seymour Papert และ Marvin Minsky ก่อตั้ง MIT Artificial Intelligence Laboratory
Papert, Beranek และ Newmanพัฒนาเวอร์ชั่นแรกปี 1967
มีการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ แห่งแคลิฟอร์เนีย     มหาวิทยาลัยที่ยุโรป   ญี่ปุ่น
MicroWorlds (1993) มีเครื่องมือช่วยพัฒนาโลโก้ เช่นเครื่องมือวาดรูป เอดิเตอร์สำหรับวาดรูป เครื่องมือทำจังหวะดนตรี ฯลฯ  PCLogo for Windows
MSWLogo พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ แห่งแคลิฟอร์เนีย

การออกแบบภาษาโลโก้ (MIT)
 

friendly         โลโก้เป็นภาษาทำความเข้าใจง่าย เราสามารถสร้างความ สัมพันธ์โดยใช้เต่าเป็นเครื่องมือในการสร้าง   
กระบวนความคิด
extensible     โลโก้สามารถใช้สอนคำสั่งใหม่และสามารถสร้างคำสั่ง ใหม่เพิ่มได้
forgiving       โลโก้เป็นภาษาที่ให้การตอบสนองกลับอย่างทันทีทันใด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้
และความเข้าใจ                             
flexible         โลโก้ เป็นภาษาที่มีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มเรียน 
powerful      โลโก้ เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม มีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่าง
ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้ ต้องการ


คำสั่งพื้นฐานใน MSWlogo

คำสั่งเดินหน้า ใช้คำสั่ง Forward  คำสั่งย่อ    Fd  รูปแบบคำสั่ง   Fd หน่วย  ตัวอย่าง Fd 100   ให้เดินหน้า 100 หน่วย
คำสั่งถอยหลัง ใช้คำสั่ง Back      คำสั่งย่อ    Bk  รูปแบบคำสั่ง   Bk หน่วย  ตัวอย่าง  Bk 50    ให้ถอยหลัง 50  หน่วย
คำสั่งขวาหัน  ใช้คำสั่ง  Right     คำสั่งย่อ    RT  รูปแบบคำสั่ง  RT  องศา   ตัวอย่าง  Rt 90   ให้ขวาหัน   90 องศา
คำสั่งซ้ายหัน  ใช้คำสั่ง  Left       คำสั่งย่อ   LT  รูปแบบคำสั่ง  LT  องศา    ตัวอย่าง LT 45     ให้ซ้ายหัน  45  องศา
คำสั่งลบสิ่งที่ MSWlogo วาดไป  ใช้คำสั่ง ClearScreen  คำสั่งย่อ  CS
คำสั่งลบข้อความบนส่วนแสดงผลข้อความ ใช้คำสั่ง  ClearText  คำสั่งย่อ CT

คำสั่งยกปากกา ใช้คำสั่ง Penup   คำสั่งย่อ PU    ใช้คู่กับคำสั่ง Pendown
คำสั่งวางปากกา ใช้คำสั่ง Pendown  คำสั่งย่อ  Pd  ใช้คู่กับคำสั่ง Penup
คำสั่งให้ MSWlogo เป็นยางลบ  ใช้คำสั่ง  Penerase คำสั่งย่อ Pe
คำสั่งให้ MSWlogo กลับมาเป็นปากกาหลังจากใช้คำสั่ง Penerase คำสั่ง Penpaint คำสั่งย่อ PPT
คำสั่งใส่สีพื้น SetScreenColor  คำสั่งย่อ SetSc   รูปแบบคำสั่ง  SetSC  ตามด้วยค่าสี  ตัวอย่าง  SetSC 1
คำสั่งให้ MSWlogo เป็นถังสีใช้คำสั่ง  SetFloodColor    คำสั่งย่อ SetFc   รูปแบบคำสั่ง  SetFc ตามด้วยค่าสี ตัวอย่าง SetFc 1
คำสั่ง Fill  เป็นคำสั่งให้ MSWlogo เทสี   ใช้คู่กับคำสั่ง   SETFC
คำสั่ง Circle เป็นคำสั่งให้ MSWlogo  วาดรูปวงกลม    รูปแบบ Circle รัศมี   ตัวอย่าง Circle 100
ให้วาดรูปวงกลมที่มีรัศมี 100

ตัวอย่าง การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดด้านละ 100

fd 100 rt 90  fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90

ตัวอย่าง การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยคำสั่ง repeat (การทำซ้ำ)


repeat 4 [forward 100  right 90]

ตัวอย่าง การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยการสร้าง procedure (กระบวนความ คือชุดคำสั่งที่สร้างแล้วบันทึกเก็บไว้)

to square

repeat 4 [fd 100 rt 90]

end

ตัวอย่าง การวาดรูปสามเหลี่ยม ด้วยการสร้าง procedure

to triangle

repeat 3 [fd 100 rt 120]

end

การเรียกใช้งาน  พิมพ์เฉพาะชื่อกระบวนความที่สร้างไว้  ลงในช่องป้อนคำสั่ง   เช่น  square  หรือ triangle                          เต่าจะทำการวาดรูปสี่เหลี่ยม  หรือ สามเหลี่ยม ให้ทันที

ตัวอย่าง การวาดรูปวงกลม ด้วยการเรียกใช้ procedure square (ใช้กระบวนความ square มาสร้างรูปวงกลม)


repeat 12 [square right 30]
 

ตัวอย่าง การสร้างบ้านโดยการใช้กระบวนความย่อย

to house
square
fd 100  
rt 30
triangle
end
                                                                                                                                            

 ตัวอย่าง การใช้ตัวแปร :size  (เปลี่ยนแปลงขนาด)


to sq :size
repeat 4 [fd  :size rt 90]
end

การเรียกใช้งาน 

 พิมพ์  sq 10, sq 20, sq 30, etc. จะได้รูปตามขนาดที่พิมพ์

ตัวอย่าง การประยุกต์เพื่องานออกแบบ

to design 
cs
   rt  30
polyspi 5 120
end

to polyspi :size :angle
if :size > 205 [stop]
fd :size
rt :angle
polyspi :size + 5 :angle +.12
end

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MSWLogo ได้ที่

http:// mswlogo.en.softonic.com/

และศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ต่าง ๆ  เช่น

http://www.phusang.ac.th/~dekcomp/logo.htm

http://school.obec.go.th/nikhomwit/mswlogo/basic_command.htm


แบบฝึกหัด

สร้างกระบวนความวาดรูปตามตัวอย่าง คือ mytree  และ  myhome และบันทึกเก็บไว้ นำทั้งสองกระบวนความมาสร้างเป็นกระบวนความใหม่  ใช้ชื่อว่า myvillage 

to mytree
lt 120
repeat 7 [repeat 120 [fd 1 rt 1] lt 70]
rt 120
pu fd 60 pd
lt 180 fd 160 rt 100 fd 55 rt 100 fd 160
pu fd 20 setfc [20 200 60] fill
rt 170
pu fd 60
setfc [200 140 140] fill
endl

to myhome
pu fd 100 rt 90 pd
repeat 3 [fd 100 lt 120]
rt 90
repeat 5 [fd 100 lt 90]
fd 30 lt 90
repeat 2 [fd 60 rt 90 fd 40 rt 90]
pu rt 90 fd 10 lt 90 fd 10
setfc [220 210 60] fill
fd 60
setfc [70 160 210] fill
fd 70
setfc [30 250 220] fill
home
lt 90 fd 150 rt 90 fd 100 pd
end

to myvillage
.
..................................
..................................
..................................
.................................
end

ทดลองฝึกดูนะค่ะ และลองประเมินผลด้วยตนเองว่าผลงานเป็นอย่างไร

 

สร้างโดย: 
ครูเตียง

ขอบคุณมากค่ะ

วันนี่มีความสุขจังค่ะLaughing

ขอบคุณมากค่ะ

ถ้าไม่ได้เข้ามาในเว็บนี้ พรุ่งนี้ก็คงทำข้อสอบไม่ได้

 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^^

ขอบคุณมากนะครับที่สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา

ดีมากๆเลยครับLaughing

ขอบคุณมากนะค่ะที่สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาLaughing

อยากรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างที่สถาบัคอะไรเกิดเมื่อปีใดสร้างเพื่อให้ใครใช่และเพื่ออะไร

ขอบคุนมากนะค่ะ ที่ให้สูตรการทำ แต่ก้อทำได้ดีอ่านะค่ะ พอไปถึงอาจารย์ อาจารย์แกจะพิมแบบติดกันเรยอ่ะค่ะ เพราะ ถ้าพิมทีละบรรทัด มันจะช้าอ่ะค่ะ พอหนูลองทำแบบแกทำดูแล้ว มันไม่เป็นรูปเป็นร่างเรยอ่ะค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้
................

ครูขาขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้หนูได้รู้เรื่องราวเกียวกับ...logo...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์