กิจกรรมในการประกอบธุรกิจ(Business Functions)

รูปภาพของ rungthip

                                    Laughingกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ (Business Functions)

            กิจกรรมในการประกอบธุรกิจ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 หมวดใหญ่  ๆ คือ กิจกรรมในการแลกเปลียน
กิจกรรมในการจัดจำหน่ายกิจกรรมในการอำนวยการความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่รายละเอียดรวม 8 ประการ ดังนี้

Laughingกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
1.การซื้อ (Buying) เป็นการเสาะแสวงหาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่ ฯลฯ ตลอดจนแรงงานจากแหล่งซื้อที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพ ชนิด ขนาด รูปร่าง ปริมาณราคาของสินค้าหรือวัตถุดิบเหล่านี้ ตลอดจนระยะเวลาที่จะซื้อต้องตรงกับระยะเวลาที่ต้องการนำมาขายหรือนำมาผลิต เงื่อนไขในการซื้อขายที่เหมาะสมกับ  การผลิต การขาย และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา
 2. การขาย (Selling) เป็นหน้าที่ที่สำคัญทางการตลาด เมื่อได้ศึกษาถึงความต้องการความอยากได้และดีมานด์ในตลาดแล้ว  ขั้นตอนการขายเริ่มตั้งแต่การสร้างความต้องการในสินค้าด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเลือกวิธีการขายโดยใช้พนักงานขาย การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ไปรษณีย์ การตั้งเคาน์เตอร์ขายของบริษัทในห้างสรรพสินค้า การขายด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือใช้วิธีการขายหลาย ๆ แบบรวมกัน

Laughing กิจกรรมในการจัดจำหน่าย
 3.การขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง โดยใช้พาหนะต่าง ๆ ในการขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน ส่งทางท่อ หรือการใช้คนส่งของขี่จักรยานยนต์ไปส่ง
    ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้าและตลาดรวมทั้งระยะทางและปริมาณสินค้า
 4.การเก็บรักษาสินค้า (Atorage) เป็นการดูแลรักษาสินค้าที่ผลิตไว้เพื่อรอการจำหน่าย ซึ่งต้องอาศัยคลังสินค้าไว้ขายตามฤดูกาล หรือเก็บสินค้าตามจุดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการส่ง
                         ให้ร้านค้าที่อยู่ห่างไกลจากโรงงาน ทั้งนี้ จะรวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังด้วย เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณพอเหมาะกับความต้องการของลูกค้า

Laughing กิจกรรมในการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 5. การจัดเกรดและมาตรฐานของสินค้า(Standardization and Grading) เป็นการจัดกลุ่มสินค้าให้มีขนาดและคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย การกำหนดราคา และการส่งมอบสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ทันที
 6.การเงิน(Financing) เป็นการจัดหาแหล่งเงินสด เครดิต สินเชื่อ เพื่อให้เพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมการตลาดทั้งหมด ตั้งแต่การผลิต การซื้อวัตถุดิบ การจ้างแรงงาน การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการคำนวณระยะเวลาของรายรับ-รายจ่าย ให้สมดุลย์สอดคล้องกัน การจัดการเรื่องระบบบัญชี ระบบภาษี เป็นต้น
 7.การเสี่ยงภัย(Risk Taking) เป็นการรับภาระที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด ค่านิยมแฟชั่นที่เปลี่ยนไป สินค้าเสียหาย เสื่อมสภาพ ชำรุด ถูกขโมย ความเสี่ยงภัยจากการดำเนินงาน หนี้สูญ การรับประกันซ่อมแซม รับคืน เปลี่ยนสินค้า และการขาดทุนจากการดำเนินงาน ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
 8.การวิจัยและหาข้อมูลทางการตลาด(Market Research or Market Information) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาสินค้า การตลาด การดำเนินงานและการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตรงกับภาวะการตลาด และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อป้องกันการรุกตลาดของคู่แข่งขัน ตลอดจนแนวโน้มของตลาด

สร้างโดย: 
คุณครูรุ่งทิพย์ วัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์