ยุคสมัยประวัติศาสตร์

เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  
   2. การแบ่งตามยุคสมัย ใช้การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ มี 2 ยุค คือ
       (1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นยุคที่ยังไม่มีหลักฐานการบันทึกเรื่องราวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการศึกษาเรื่องราว
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมอื่นประกอบ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนเครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งยังแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค
ตามพัฒนาการ ของเครื่องมือ เครื่องใช้ คือ

                  ยุคหิน เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักใช้หินเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งได้ดังนี้
                 ยุคหินเก่า มีอายุ 100,000 - 500,000 ปี
                 ยุคหินกลาง มีอายุ 7,000 - 12,000 ปี
                 ยุคหินใหม่ มีอายุ 3,000 - 7,000 ปี
                 ยุคโลหะ มีอายุระหว่าง 5,600 - 7,000 ปีเป็นยุคที่มนุษย์ รู้จักนำ โลหะมาเป็น เครื่องมือ เครื่องใช้แทนหิน แบ่งย่อยออกเป็น 2 ยุคคือ
    ยุคสำริด เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำทองแดงและดีบุกมาหลอม รวมกัน เป็นสำริด ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
    ยุคเหล็ก เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการถลุงเหล็ก เพื่อเอาโลหะ เหล็กซึ่ง แข็งแกร่งกว่า สำริดมาทำเป็นเครื่องใช้และอาวุธ

(2) ยุคประวัติศาสตร์ เป็นสมัยที่มนุษย์รู้จักคิดตัวอักษรขึ้น และจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรจารึกลงบน แผ่นหิน ดินเหนียว อิฐ หรือเขียนลงบนแผ่นผ้า ยุคประวัติ ศาสตร์ยังแบ่งย่อยออกเป็น 4 ยุค เพื่อประโยชน์ในการบันทึกประวัติศาสตร์ ดังนี้คือ
         ยุคโบราณ (Ancient Ages) เริ่มตั้งแต่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง เป็น ประเทศชาติ มีอักษรใช้ มีอารยธรรม โดยเริ่มจากกลุ่มแม่น้ำไนล์ ไทกริส-ยูเฟรติส ฮวงโห สินธุ กรีซ เป็นแหล่ง กำเนิด ของอารยธรรมสำคัญ ๆ และสิ้นสุดลงเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายเพราะถูกชาวติวตัน ทำลาย ล้างเมื่อปี ค.ศ. 476
         ยุคกลาง (Middle Ages) หรือยุคมืด (Dark Ages) ยุโรปตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของเผ่า ต่าง ๆ ศิลปวิทยาการที่เคยเจริญรุ่งเรืองหยุดชะงักลง จนถึงปี ค.ศ. 1453
         ยุคสมัยใหม่ เริ่มต้นเมื่อมียุโรปฟื้นตัวจากการถูกครอบงำและเริ่มฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม ของกรีก-โรมัน มีการสำรวจดินแดนและน่านน้ำใหม่ และโคลัมบัสค้นพบอเมริกาใน ค.ศ.1492 ไปจนถึง สงครามโลกครั้งที่ 1
         ยุคปัจจุบัน เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลง (ค.ศ.1918) มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวิกฤต การณ์และเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดขึ้นมากมาย

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวถึงประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

   การศึกษากำเนิดโลก
   การศึกษาความเป็นมาของไดโนเสาร์
   การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตของมนุษย์
   การศึกษาความเป็นมาของเทือกเขา

ข้อที่ 2)
สิ่งใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์

   เวลา
   ตำนาน
   หลักฐาน
   พงศาวดาร
ข้อที่ 3)
การทำความเข้าใจและอธิบายเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ ได้อย่างถูกต้องในมิติของเวลาและสถานที่ ข้อความนี้หมายถึงสิ่งใด

   คุณค่าทางประวัติศาสตร์
   ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์
   วิธีการทางประวัติศาสตร์
   เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ข้อที่ 4)
โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งจัดเป็นหลักฐานประเภทใด

   หลักฐานชั้นต้น
   หลักฐานชั้นรอง
   หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
   หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อที่ 5)
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

   หลักฐานชั้นต้น
   หลักฐานชั้นรอง
   หลักฐานประวัติศาสตร์
   หลักฐานที่เป็นเอกสาร
ข้อที่ 6)
การแบ่งยุคสมัยในสังคมมนุษย์ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

   ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราวในสังคม
   ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
   โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ
   ศิลาจารึกและพงศาวดาร

ข้อที่ 7)
สมัยที่อยู่ระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์เรียกว่าสมัยใด

   สมัยประวัติศาสตร์
   สมัยก่อนประวัติศาสตร์
   สมัยกึ่งประวัติศาสตร์
   สมัยโบราณ
ข้อที่ 8)
นักวิชาการทางมนุษย์วิทยาและสังคมวิทยาแบ่งสังคมมนุษย์ออกเป็นกี่ยุค

   2 ยุค
   3 ยุค
   4 ยุค
   5 ยุค
ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นความหมายของวิธีการทางประวัติสาสตร์

   กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานร่องรอยที่หลงเหลืออยู่
   กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากพงศาวดารต่างๆ
   การฟังเรื่องราวต่างๆนำมาคิดแล้วค่อยตัดสินใจ
   ไม่มีข้อใดถูก
ข้อที่ 10)
ก่อนที่จะลงมือศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีตจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

   นำเสนอเรื่องราว
   กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
   ค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน


 


 

สร้างโดย: 
กอบกุล

555 เงิบ

555 เงิบ

ก็ดีนะได้ใช้สมองดีSmile

รูปภาพของ Nawa oummepetch

น่าจะมีเฉลยเนอะ

น่าจะผ่านนะครับ

อิอ

แย่จังตรวจไมใด

ก็ค้นหาสิKiss

น่าจะมีเฉลยด้วยนะคะ....ขอบคุณค่ะ

น่าจะตรวจคำตอบได้ด้วย เพราะจะให้รู้ว่าข้อไหนผิด/ถูกจะได้นำมาแก้ไข และศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์