รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิจัยเรื่อง      :  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน

          ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6               

ผู้วิจัย           :  นายศักดิ์ดา  สิทธิชัย  ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล  6  (วัดตันตยาภิรม)

                      เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

 ปีการศึกษา :     2555

 

บทคัดย่อ

                                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
 1)  เพื่อสร้าง และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน        เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
85 / 85   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ        พลศึกษา (กรีฑา)  ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน
ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
6   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6

                                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
6
ห้อง  
6/1   จำนวน  35   คน
โรงเรียนเทศบาล 6  (วัดตันตยาภิรม)  เทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255
5 
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม  (Cluter Random Sampling)
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง

(One Group Pretest–Posttest  Design)

                                                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6   2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กรีฑา)
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การฝึก
ทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 และการทดสอบที   (
t–test  dependent)  

                        ผลการวิจัยพบว่า  

                        1)  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.10/91.38  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน     85 / 85  ที่กำหนดไว้ 

                        2)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(กรีฑา) หลังเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

                3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพึงพอใจ      
มากที่สุด

สร้างโดย: 
นายศักดิ์ดา สิทธิชัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 655 คน กำลังออนไลน์