กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย

ชื่องานวิจัย  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย  :  นางอิศรารัตน์  เสมอวงศ์

สังกัด/หน่วยงาน   :  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่ทำวิจัย  :  ปีการศึกษา 2554

 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 351 คน ได้แก่ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 281 คน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเพื่องานวิจัย มีค่าความเที่ยง () เท่ากับ 0.96 2) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.89 และมีค่าความเชื่อมั่น(KR – 20) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยง () เท่ากับ 0.85 ซึ่งผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถิติที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่  ร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

                ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพแวดล้อมและปัญหาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทำวิจัย โดยมีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 2) กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E286.55 / 85.43 และมีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.60 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.79 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.43 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

สร้างโดย: 
นางอิศรารัตน์ เสมอวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 260 คน กำลังออนไลน์