แบบทดสอบหลังเรียนFlip

แบบทดสอบก่อนเรียน


แบบทดสอบหลังเรียน ง่ายๆกับ Flip Album Pro

คำชี้แจง
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ขั้นตอนแรกในการจัดทำ e-book ควรเริ่มขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก

  ก.   วางโครงเรื่อง
  ข.   หาภาพและเนื้อหา
  ค.   หาเรื่องที่ต้องการทำ 
  ง.    ศึกษาโปรแกรมที่ใช้สร้่าง e- book

2. ถ้านักเรียนต้องการลงโปรแกรม  Flip Album Pro นักเรียนคิดว่าข้อใดสามารถเป็นไปได้

  ก.  RAM 32 MB

  ข.  การ์ดแสดงผล 8 bit  

  ค.  ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows

  ง.   พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิส 10 MB

   

3. การสร้างเอกสารทำได้โดยวิธีใด

  ก.  เลือก  

  ข.  เลือก Flie>New Book 

  ค.  เลือก Flie>Open Book

  ง.  ข้อ ข และ ค ถูกต้อง

4. การใส่เสียงลงในโปรแกรม Flip Album Pro คือ

  ก.  ไม่สามารถใส่เสียงในหน้าปกได้

  ข.  ใส่เสียงพูดและเสียงเพลงได้

  ค.  ใส่เสียงเพลงเท่านั้น

  ง.   ใส่เสียงพูด

5.  การใส่ภาพในโปรแกรม Flip Album Pro ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อใดได้

  ก.  นำภาพมาทำหน้าปก

  ข.  นำภาพมาทำเป็น Thems

  ค.  นำภาพมาทำเป็นภาพพ้นหลังเฉพาะหน้าขวา

  ง.   นำภาพมาทำเป็นภาพพ้นหลังเฉพาะหน้า(หน้าเดียว)

6. การใช้งาน link ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในงานใดได้

  ก.  
   link  
  ในเล่มเดียวกัน

  ข.    link  ไปยังเว็บไซต์

  ค.    link  ในหน้าเดียวกัน

  ง.     link  ไปยัง e-mail

  7. การทำงาน Effect กับรูปภาพในข้อใดไม่สามารถทำได้

  ก.  ตัดภาพเป็นรูปต่างๆ

  ข.  ทำภาพ 3D

  ค.  ทำภาพลายน้ำ

  ง.  ทำภาพพื้นใส

8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

  ก.  ข้อความที่ใช้ต้องพิมพ์ใหม่เท่านั้น

  ข.  เมือ่ใช้ Themes แล้วไม่สามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้อีก

  ค.  การสร้าง CD นำเสนอสามารถทำได้ครั้งละ 1 เล่มเท่านั้น

  ง.  การจัดตำแหน่งภาพมีลักษณะการทำงานคล้าย Mricrosoft Word


9. นักเรียนนำ ข้อความ จากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์โดยทางเว็บมาสเตอร์อนุญาตให้ใช้ได้มาใส่ ในงานe-bookของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

  ก.  ไม่ต้องทำอะไรเว็บมาสเตอร์อนุญาต ให้ใช้ได้อยู่แล้ว
  ข.  เขียนวงเล็บที่มาไว้ที่ข้อความนั้นๆ
  ค.  เขียนบอกไ้ว้ที่บรรณานุกรม
  ง.  เขียนที่มาบอกไว้ในคำนำ

10. นักเรียนต้องการนำภาพที่มีการเขียนกำำัำกับว่า มีลิขสิทธิ์ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มาใส่ในงาน e-bookของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

  ก.  หลีกเลี่ยงการใช้ภาพนั้นโดยหาภาพอื่นแทน

  ข.  ใส่ภาพแล้วโทรศัพท์ไปขออนุญาตเจ้าของ

  ค.  ใส่ภาพแล้วเขียนที่อยู่เว็บไซต์ไว้ด้านล่าง

  ง.  ใส่ภาพได้เลยไม่ต้องทำอะไร


 

 

สร้างโดย: 
นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 255 คน กำลังออนไลน์