ชุดสื่อประสม

บทคัดย่อ

หัวข้อการวิจัย     ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

ผู้วิจัย   นางสาวอรุณณี  พรพงศ์ ครู 
คศ. ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง   

อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ปีการศึกษา           ๒๕๕๔

                         การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้           ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  ๒/๒  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จำนวน  ๒๙  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   

ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่    และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย
 ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ก่อนและหลังการทดลอง  ใช้
  t –
test  Dependent  และใช้เวลาในการศึกษา  ๑๗  ชั่วโมง   ผลการศึกษาพบว่า

                      ๑. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ

การเขียนคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   มีประสิทธิภาพ      

เท่ากับ ๘๔.๐๙ /๘๒.๑๘ 

 

 

                      ๒.
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ

การเขียนคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
.๖๒๔๗ แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๔๗

                      ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๒  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
หลังจากใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ 
เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑

สร้างโดย: 
ครูรุณณี

ผมขอไฟล์งานฉบับเต็มได้ไหมคับ พอดีกำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่คับ joka_bonito10@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์