การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช

ชื่องานวิจัย           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช

ผู้วิจัย                     นายอดุลย์    ขวัญอ่อน

ปีการศึกษา           2554

สถานที่                  โรงเรียนบ้านนาอิซาง    อำเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานคือ 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1


2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1


3. เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านนาอิซาง
สำนักงานเขตพื้นการประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต
1 จำนวน 30
คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
 

  3.1.บทเรียนสำเร็จรูปแบบ เรื่อง พืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเส้นตรง จำนวน6   เล่ม

  3.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

  3.3.
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมรายการประเมินดานสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็นความรับผิดชอบ
ความมุ่งมั่น  อดทนและเพียรพยายาม

  3.4.
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

                           1.บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  คือ 81.61/81

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ซึ่งความแตกต่างนี้มีความเชื่อมั่นได้ถึง
99
%

3. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้านรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75.95 คะแนนระดับคุณภาพ 3.79
จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สร้างโดย: 
นายอดุลย์ ขวัญอ่อน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 491 คน กำลังออนไลน์