การทดลองเรื่องความหนาแน่น

                                                                                             แบบฝึกกิจกรรมเรื่อง  ความหนาแน่นของสาร                                                                                                                         Ø จุดประสงค์การทำกิจกรรม                                                             1)  ทดลองศึกษาและคำนวณหาความหนาแน่นของสารชนิดต่างๆได้                2)  ทดลองและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารต่างชนิดกันได้      Ø วัสดุอุปกรณ์                                1)  หินอ่อนและแท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม        2)  น้ำและน้ำมันพืช  ปริมาตร  0.1x10-3  m3                      3)  เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบดิจิตอล                4)  บีกเกอร์ขนาด  250 mL5)  ไม้บรรทัด                             6)  ตู้กระจกใสทรงสี่เหลี่ยม                                        Ø วิธีทำกิจกรรม                     1)  สังเกตหินอ่อนกับแท่งไม้  และน้ำกับน้ำมันพืช  มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน                    อย่างไรบ้าง  แล้วบันทึกผลการสังเกต       ที่มา  :  อรุณรัตน์  วิญญารัมย์,  19  พฤษภาคม  2550.                                                   2) วัดขนาดความกว้าง  ความยาว  และความสูงของหินอ่อนกับแท่งไม้  โดยใช้ไม้บรรทัด                  แล้วบันทึกผลการวัด                                            ที่มา  :  อรุณรัตน์  วิญญารัมย์,  19  พฤษภาคม  2550.                                           3) ชั่งน้ำหนักหามวลของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำและน้ำมันพืช  โดยใช้เครื่องชั่งไฟฟ้า                  แล้วบันทึกผลการชั่ง    

                          ที่มา  :  อรุณรัตน์  วิญญารัมย์,  19  พฤษภาคม  2550.                             4)  คำนวณหาความหนาแน่นของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำและน้ำมันพืช  แล้วบันทึกผล                                4.1  คำนวณหาปริมาตรของหินอ่อนกับแท่งไม้                                     โดยใช้สูตร     ปริมาตร  =   กว้าง  x  ยาว  x  สูง                                                                                                        4.2  คำนวณหาความหนาแน่นของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำและน้ำมันพืช                                                 โดยใช้สูตร                                                              เมื่อ   m   คือ  มวลของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำและน้ำมันพืช                                           V   คือ  ปริมาตรของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำและน้ำมันพืช                                          r    คือ  ความหนาแน่นของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำและน้ำมันพืช                5)  นำแท่งไม้กับหินอ่อนหย่อนลงในน้ำ  นักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร      สังเกตและบันทึกผล                                                                 ที่มา  :  อรุณรัตน์  วิญญารัมย์,  19  พฤษภาคม  2550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6)  เทน้ำกับน้ำมันพืชรวมกัน นักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร                    สังเกตและบันทึกผล 

            ที่มา  :  อรุณรัตน์  วิญญารัมย์,  19  พฤษภาคม  2550.                                                                                                                                                                                                   แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง  ความหนาแน่นของสาร                                                                                                            รายชื่อสมาชิก  กลุ่มที่ .........................1...............................................................    2...................................................................3...............................................................    4...................................................................5...............................................................    6................................................................... จุดประสงค์การทำกิจกรรม.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. วัสดุ,อุปกรณ์........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหาที่ศึกษา.................................................................................................................................................................................................................................................................................... สมมติฐาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                                 ตัวแปร                ตัวแปรต้น..........................................................................................................................................                ตัวแปรตาม..........................................................................................................................................                ตัวแปรควบคุม.......................................................................................................................................... นิยามเชิงปฏิบัติการ.......................................................................................................................................... ตารางบันทึกผล 

ชนิดของสาร สาร ผลการสังเกต มวลสาร ปริมาตรสาร ความหนาแน่น ผลการหย่อนแท่งไม้กับหินอ่อนลงในน้ำ และเทน้ำกับน้ำมันพืชรวมกัน
ของแข็ง หินอ่อน          
แท่งไม้           
ของเหลว น้ำ           
น้ำมันพืช                                                                                                                                                                       Ø อภิปรายผลตามแนวคำถาม    1)  เมื่อนำแท่งไม้กับหินอ่อนหย่อนลงในน้ำ  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน        หรือแตกต่างกันอย่างไร  เพราะเหตุใด                        .......................................................................................................................                        .......................................................................................................................    2)  เมื่อเทน้ำกับน้ำมันพืชรวมกัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  และสิ่งที่มีผล        ต่อการเปลี่ยนแปลงคืออะไร                        .......................................................................................................................                        .......................................................................................................................                    3)  เปรียบเทียบและจัดเรียงลำดับความหนาแน่นของหินอ่อน  แท่งไม้  น้ำ  และ                      น้ำมันพืช  ตามลำดับจากน้อยไปมากได้อย่างไร                        .......................................................................................................................                        .......................................................................................................................  Ø สรุปผลกิจกรรม                         .......................................................................................................................                        .......................................................................................................................                        .......................................................................................................................                        .......................................................................................................................                                                            

สร้างโดย: 
ครูอรุณรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 408 คน กำลังออนไลน์