ชุดการเรียนบนเครือข่าย วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6

รูปภาพของ suluxkana

ชื่อรายงาน            รายงานการพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่าย เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ชื่อและนามสกุล  นางสุลักขณา เพียรเสมอ
ตำแหน่ง   ครู อันดับ ค.ศ. 2
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านหนองบัวทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลา           ปีการศึกษา 2554 
บทคัดย่อ           การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนผ่านเครือข่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่าย เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนผ่านเครือข่าย เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนผ่านเครือข่าย เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ การทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนชุดการเรียนผ่านเครือข่าย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมีวิธีการศึกษาโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest  Posttest  Design) ผลการศึกษาพบว่าชุดการเรียนผ่านเครือข่ายที่สร้างขึ้นจำนวน 7 หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดค่า E1/E2  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.91/81.46 สูงกว่าเกณฑ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดการเรียนผ่านเครือข่ายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการเรียนผ่านเครือข่าย โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียนผ่านเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจทางการเรียนด้วยชุดการเรียนผ่านเครือข่ายอยู่ในระดับดีมาก มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี โดยความกรุณาจากนายวิชิต วงษ์ทอง ที่ได้ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ตรวจแก้ไขและดูแลจนกระทั่งกระบวนการดำเนินการสำเร็จลงจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณนายเทิดไทย สวัสดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ทั้งในการจัดทำเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติกิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียน ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ที่ให้กำลังใจและให้ความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้า จนกระทั่งสามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นและทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สุลักขณา เพียรเสมอ    

สร้างโดย: 
สุลักขณา เพียรเสมอ

ศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เปิดดูไม่ได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์