การสื่อสารข้อมูล - ทิศทางการสื่อสารข้อมูล

ทิศทางการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารจำแนกตามทิศทางของการสื่อสารออกได้เป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. การสื่อสารทางเดียว (One-way communication) หรือ Simplex หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับทำหน้าที่ส่งและรับตามลำดับเท่านั้น ไม่สามารถโต้ตอบในสื่อกลางเดียวกันได้ กล่าวคือ ผู้ส่งเป็นฝ่ายส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว ผู้รับรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว โดยทั่วไปนิยมใช้ในรูปของการสื่อสารสาธารณะ เช่น วิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์, เพจเจอร์, เครื่องล่นวิทยุบังคับ หรือเครื่องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล (Remote Control) เป็นต้น

2. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) หรือ Duplex หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถทำหน้าที่สลับกันได้ จึงสามารถโต้ตอบกันได้ในสื่อกลางเดียวกัน การสื่อสารสองทางจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ
           • การรับและส่งในเวลาเดียวกัน หรือ Full Duplex เป็นการทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมกันได้ กล่าวคือสามารถทำการรับในขณะที่ส่งข้อมูลได้ สำหรับรูปแบบของการสื่อสารแบบ Full Duplex ได้แก่ การสนทนาในโทรศัพท์ และการประชุมทางไกล เป็นต้น
           • การรับและส่งต่างเวลากัน หรือ Half Duplex หรือ Semi Duplex เป็นการทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลข่าวสารแบบสลับเวลากัน กล่าวคือ ในขณะฝ่ายหนึ่งกำลังทำหน้าที่ส่ง อีกฝ่ายต้องเป็นผู้รับ ไม่สามารถส่งในขณะรับได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งทำหน้าส่ง อีกฝ่ายหนึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับเท่านั้น เมื่อฝ่ายส่งทำหน้าที่แล้วจึงทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับในลำดับต่อไป รูปแบบการสื่อสารแบบ Half Duplex ได้แก่การใช้วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie) การรับ-ส่งโทรสาร อีเมล์ และการใช้ห้องสนทนาในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นต้น

สร้างโดย: 
A&W

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 262 คน กำลังออนไลน์