รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน 
เรื่อง          วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้ศึกษา       นายจิรพิพัฒน์ ลาลำโกน
หน่วยงาน    โรงเรียนชุมชนดอนตาล อำเภอดอนตาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษามุกดาหาร
ปีที่ศึกษา     2553 

บทคัดย่อ
                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
                (1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม(พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
                (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
                (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 
                (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
                เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนชุมชนดอนตาล อำเภอดอนตาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
                บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน จำนวน 8 เล่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
                แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
                แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p)  ระหว่าง 0.33 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และ
                แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.85 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.82 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ะห์ข้อมูลได้แก่
                ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
                1. บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.54/85.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  เรื่อง  วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.7399  แสดงว่า  ผู้เรียนมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  73.994.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  เรื่อง  วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55สรุปได้ว่า  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  เรื่อง  วันสำคัญและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาและกลุ่มสาระอื่น ๆ  ให้มีประสิทธิภาพต่อไป     

สร้างโดย: 
นายจิรพิพัฒน์ ลาลำโกน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์