ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ supatkul

สมัยอาณาจักรน่านเจ้า

 1. พระเจ้าเหม่งแซเจ้า
 2. พระเจ้ามองกาตา
 3. พระเจ้าสินุโล (โอรสพระเจ้ามองกาตา)
 4. พระเจ้าพีล่อโก๊ะ (ขุนบรม)
 5. พระเจ้าโก๊ะล่อฝง (โอรสพระเจ้าพีล่อโก๊ะ)

สมัยกรุงสุโขทัย

        ราชวงศ์พระร่วง
 
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ.ศ. 1781 - ไม่ทราบแน่นอน
 2. พ่อขุนบาลเมือง พ.ศ. ไม่ทราบแน่นอน - 1820
 3. พ่อขุนรามคำแหง พ.ศ. 1820- 1860 (40 ปี)
 4. พญาเลอไท พ.ศ. 1861-1897 (36 ปี)
 5. พญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1) พ.ศ. 1897-1919 (22ปี)
 6. พญาไสลือไท (พระมหาธรรมราชาที่ 2) พ.ศ. 1919- 1920 (1ปี)
 7. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด)
 8. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (ไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด)

สมัยกรุงศรีอยุธยา

        ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)
 
1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พ.ศ. 1893-1912 (19 ปี)
 2. สมเด็จพระราเมศวร ครองราชย์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1912-1913 (1 ปี)

        ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
 
3. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พะงั่ว) พ.ศ. 1913-1931 (18 ปี)
 4. พระเจ้าทองลั่น พ.ศ. 1931 (ครองราชย์เพียง 7 วันก็ถูกปลงพระชนม์) 
 

        ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)
 
5. สมเด็จพระราเมศวร ครองราชย์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1931-1938 (7 ปี)
 6. สมเด็จพระรามราชาธิราช (โอรสสมเด็จพระราเมศวร) พ.ศ. 1938 – 1962 (14 ปี – ถูกถอดจากราชสมบัติ)

        ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
 7.
สมเด็จพระนครอินทราธิราช (พระอินทราชา) พ.ศ. 1952 –1967 (15ปี)
 8. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) พ.ศ. 1967 –19991 (24ปี)
 9. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991 –2031 (40ปี)
 10. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (โอรสพระบรมไตรโลกนาถ) พ.ศ. 2031 –2034 (3ปี)
 11. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) พ.ศ. 2034 –2072 (38ปี)
 12. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธธางกูร) พ.ศ. 2072 –2076 (4ปี)
 13. สมเด็จพระรัษฏาธิราชกุมาร พ.ศ. 2076 (ครองราชย์ 5 เดือน ก็ถูกปลงพระชนม์)
 14. สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2077 –2089 (12ปี)
 15. สมเด็จพระยอดฟ้า (โอรสพระไชยราชาธิราช) พ.ศ. 2089 –2091 (2ปี – ถูกปลงพระชนม์)
 16. ขุนวรวงษาธิราช พ.ศ. 2091 (ครองราชย์ 42 วัน – ถูกปลงพระชนม์)
 17. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) พ.ศ. 2091 –2111 (20 ปี)
 18. สมเด็จพระมหินทราธิราช (โอรสพระมหาจักรพรรดิ) พ.ศ. 2111 – 2112 (1ปี) 
       

        ราชวงศ์สุโขทัย
 19.
สมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2112-2133 (21 ปี)
 20. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (โอรสพระมหาธรรมราชา) พ.ศ. 2133-2148 (15   ปี)
 21. สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระอนุชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) พ.ศ. 2148-2153 ( 15 ปี)
 22. พระศรีเสาวมาตย์ (โอรสพระเอกาทศรถ) พ.ศ. 2153  (ครองราชย์ไม่ถึงปี – ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์)
 23. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (โอรสพระเอกาทศรถต่างพระมารดาพระศรีเสาวภาคย์) พ.ศ. 2153-2171 (18 ปี)
 24. สมเด็จพระเชษฐาธิราช (โอรสพระเจ้าทรงธรรม) พ.ศ. 2171-2172 (ครองราชย์ 1 ปี -   ถูกปลงพระชนม์)
 25. สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ พ.ศ. 2172  (ครองราชย์ 28 วัน – ถูกถอดจากราชสมบัติ, ปลงพระชนม์) 
       

        ราชวงศ์ปราสาททอง
 26.
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172-2199 (27 ปี)
 27. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (โอรสพระเจ้าปราสาททอง) พ.ศ. 2199 (ครองราชย์ 4 วัน – ถูกปลงพระชนม์)
 28. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พ.ศ. 2199   (ครองราชย์ 2 เดือน – ถูกปลงพระชนม์)
 29. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-2231 (32 ปี) 
       

        ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
 30.
สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231 –2246 (15ปี)
 31. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) พ.ศ. 2246 –2251 (5ปี)
 32. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (โอรสพระเจ้าเสือ) พ.ศ. 2251 –2276 (24ปี)
 33. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ พ.ศ. 2276 –2301 (26ปี)
 34. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) พ.ศ. 2301 (ครองราชย์ 2 เดือน – สละราชสมบัติออกผนวช)
 35. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) พ.ศ. 2301-2310 (9 ปี)
        ช่วงปี 2310-2313 ไม่มีพระเจ้าแผ่นดิน เนื่องจากเป็นช่วงเสียกรุงแก่พม่า

สมัยกรุงธนบุรี

 1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) พ.ศ. 2313-2325 (12 ปี)


สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

        ราชวงศ์จักรี
 1.
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ทองด้วง) พ.ศ. 2325-2352 (27ปี)
 2. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (เจ้าฟ้าฉิม) พ.ศ. 2352-2367 (15 ปี)
 3. สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) พ.ศ. 2367-2394 (27ปี)
 4. สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) พ.ศ. 2394- 2411 (17 ปี)
 5. สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) พ.ศ. 2411-2453 (42 ปี)
 6. สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) พ.ศ. 2453-2468 (15 ปี)
 7. สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอรสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) พ.ศ. 2468-2477 (9 ปี)
 8. สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (โอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์) พ.ศ. 2477-2489 (12 ปี)
 9. สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (โอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์) พ.ศ. 2489 – ปัจจุบัน

สร้างโดย: 
supatkul

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 251 คน กำลังออนไลน์