ส่งงาน

รูปภาพของ pnc_sedtaruji

ใบงานที่ 6
1.ภาพที่นิยมใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตคือภาพตามข้อใด
ก.
 jpg
ข.
tiff ค.gif ง.bmp
ตอบ
ก.
 jpg

2.
โปรแกรมที่นิยมใช้สำนักพิมพ์คือโปรแกรมข้อใด
ก. Microsoft Word ข. Microsoft Publisher
ค.
 Microsoft Access ง. PageMaker
ตอบ ง.
 Page
Maker

3.ระบบปฏิบัติการที่ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพเล็กๆ
แทนคำสั่งมีชื่อเรียกตามข้อใด

ก. Windows ข. GuI  ค. OOP ง. DOS
ตอบ
ง.
 Dos

4.กรณีที่มีผู้ใส่รหัสผ่านไว้ในซีมอส
แล้วจำไม่ได้สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีใด

ก. Restart ระบบใหม่ ข. ย้ายตัวในแผงหลัก
ค.ถอดแบตเตอรร๊
ง. ใช้ได้ทั้งข้อ ข และ ค
ตอบ ง. ใช้ได้ทั้งข้อ ข
และ ค

5.การทำงานแบบมัลติโปรเซสซิ่ง มีความหมายตามข้อใด
ก.
ทำงานหลายงานพร้อมกันด้วยซีพียูเพียงตัวเดียว
ข.
ใช้หลายซีพียูช่วยกันประมวลผลงานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว
ค.
ใช้หลายซีพียูประมวลผลหลายงานให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
ง.
ใช้หน่วยความจำจำนวนมากช่วยเก็บงานหลายงานส่งให้ซีพ๊ยู
ตอบ
ค. ให้หลายซีพียูประมวลผลงานหลายงานให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว

6.
ระบบปฏิบัติการแรกที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก.
 Dos ข. Windows ค. Linux ง. MACOSX
ตอบ
 Windows คือ
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดกาและควบคุมการทำงานต่างๆ

7.
ทำไหมจึงต้องรู้วิธ๊ติดตั้งโปรแกรมนี้อยู่แล้ว
ก.
เพราะสามารถแก้ปัญหาให้เพื่อนได้
ข.
เพราะโปรแกรมวินโดวล์รุ่นเก่าหมดอายุใช้งานไม่ได้อีต่อไป
ค.
เพราะบริษัทไมโครซอฟต์มีการปรับปรุงรุ่นของวินโดวส์หใหม่จึงต้องเปลี่ยนให้ทันสมัย

ง.
เพราะโปรแกรมวินโดวส์ในเครื่องอาจเสียหานเนื่องจากการติดไวรัสที่แก้ไขไม่ได้
ตอบ
เพราะโปรแกรมวินโดวล์รุ่นเก่าหมดอายุใช้งานไม่ได้

8.
โปรแกรมแรกที่คอมพิวเตอร์อ่านจากหน่วยความจำมีชื่อเรียกตามข้อใด
ก.
 Operating System ข.Basic Input Output System ค. Microsoft Windows
ง. LinuxTle
ตอบ ข
 Basic
Input Output System

9. PDA เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
ก.
 desktopcompute ข. handheld
computer

ค.
 Notebook computer ง. laptop computer
ตอบ ค
 notebook
computer

10.
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานพยากรณ์อากาศคือเครื่องระดับใด
ก.
 Super computer ข. mainframe computer ค. mini
computer ง. microcomputer
ตอบ ก
 Supercomputer

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์