แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ ssspoonsak

แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน ปีการศึกษา 2556

 

ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนห้องที่นักเรียนพึงพอใจที่สุด 1 ชิ้นงาน 
ห้ามเลือกชิ้นงานห้องตนเอง จะโหวตวันที่ 27 ก.พ. 2557 ในห้อง
 
 
 1. gardens by the bay  Singapore  ของนางสาวเบญจมาภรณ์  วงศ์ประยูรเวช  เลขที่  1
 2. ยอดเขาข่ากาโบราซี  ประเทศพม่า  ของนางสาวดาราวดี  ตุ่นหนิ้ว  เลขที่  2
 3. วัดบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย  ของนางสาวพรภัตรา  เสือประโคน  เลขที่  3
 4. หรูหรา อลังการ มหามัสยิดเเห่งบรูไน  ของนางสาวมินตรา  คร่ำกลาง  เลขที่  4 
 5. โรโร จองกรัง...ประเทศอินโดนีเซีย  ของนางสาววิมลมาศ  จงไพบูลย์กิจ  เลขที่  5
 6. หลวงพระบาง ประเทศลาว  ของนางสาวพรธิดา  บุญศิริพันธ์  เลขที่  6
 7. ตะลุย Shopping ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์(Orchard Road)  ของนางสาววรรณภรณ์  เฮงสุนทร  เลขที่  7
 8. อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู มาเลเซีย  ของนางสาวสมิตา  ชัยธนาแสง  เลขที่  8
 9. Boracay Island ประเทศฟิลิปปินส์  ของนางสาวแพรพลอย  อิฐสุวรรณกุล  เลขที่  9
 10. เกนติ้ง ไฮแลนด์  มาเลเซีย  ของนางสาวพรศิริ  พงศ์เลิศวุฒิ  เลขที่  10
 11. ดำดิ่งสู่ท้องทะเลที่อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม  ของนางสาวธีริศรา  ศาสนวิบูลย์  เลขที่  11
 12. ท่องเที่ยวสิงคโปร์ เมืองแห่งเศรษฐกิจ  ของนางสาวปราณี  ราษฎร์ทวี  เลขที่  12 
 13. พระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทน์  ของนางสาวธนภรณ์  บุตรดี  เลขที่  13
 14. เกาะกีลี (Gili Islands) : อินโดนีเซีย  ของนางสาวศศิธร  ฉัตรประทีปทอง  เลขที่  14
 15. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศสิงคโปร์  ของนางสาวปุณยวีร์  ปิ่นตุรงค์  เลขที่  15
 16. มนต์เสน่ห์เมืองลาว แม่น้ำโขง  ของนางสาวกาญจนาพร  เจริญคุ้มวงศ์  เลขที่  16
 17. เจดีย์โบดาทาวน์ ประเทศเมียนมาร์  ของนางสาวณัฐชา  กระจ่างเสน  เลขที่  17
 18. อินทรามูรอส ฟิลิปปินส์  ของนางสาวลลิตภัตร  พงศ์ทวีทรัพย์  เลขที่  18 
 19. ป้อมปราการหลวงทังล็อง  ของนางสาวกัญญารัตน์  หงษ์โม้  เลขที่  19
 20. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา  ของนางสาวเจนจิรา  กาญจนเพ็ญ  เลขที่  20
 21. เมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล ประเทศสิงค์โปร  ของนางสาวนันทลักษณ์  มณีวัฒนาวงศ์  เลขที่  21
 22. วัดพรัมบานัน ประเทศอินโดนีเซีย  ของนางสาวสินาพร  ธนาเวศ  เลขที่  22
 23. ยูนิเวอร์แซล (universal) สิงค์โปร์  ของนางสาวสุพิชชา  ชาญรอบรู้  เลขที่  23 ตัวแทนห้อง
 24. เจดีย์สูงสง่ากลางพม่า  ของนางสาวสุนิษา  นาดี  เลขที่  24
 25. ปราสาทหมีเซิน ประเทศเวียดนาม  ของนางสาวศศิมา  ศรีหริ่ง  เลขที่  25
 26. ตามรอยวัฒนธรรมจำปาสัก...ปราสาทหินวัดพู ประเทศลาว  ของนางสาวณัฐกฤตา  ละแก้ว  เลขที่  26
 27. ภูเขาไฟโบรโม อินโดนีเซีย  ของนางสาวฟารีญา  ทองพัฒน์  เลขที  27
 28. ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago) ประเทศฟิลิปปินส์  ของนางสาวสิริมล  คำสุวรรณ์  เลขที่  28
 29. วัดมหากันดายงค์ ประเทศพม่า  ของนางสาวสุภาพร  ผาพันธ์  เลขที่  29
 30. เมืองโบราณฮอยอัน ประเทศเวียดนาม  ของนางสาวสุชาดา  แดงทน  เลขที่  30
 31. เสน่ห์แห่งเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม  ของนางสาวนิธิมา  โคตรบัณฑิต  เลขที่  31
 32. เมืองเก่าฮอยอัน  ของนางสาวชญานี  เขียวพริ้ง  เลขที่  32
 33. พระธาตุอินเเขวน ประเะทศพม่า  ของนางสาวอารียา  พิทักษ์สกุลเวช  เลขที่  33
 34. บาหลีเกาะสวรรค์ อินโดนีเซีย  ของนางสาวธิดา  แก้วสีขาว  เลขที่  34
 35. Boracay Island ประเทศฟิลิปปินส์  ของนางสาวกนกวรรณ  อภิมหาทรัพย์  เลขที่  35
 36. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ของนางสาวอุรชา  พวงดาวเรือง  เลขที่  36
 37. ท่องเที่ยวเยี่ยมชม...พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า  ของนางสาวจุฑามาศ  สาระษี  เลขที่  37 
 38. ท่องเที่ยวไปกับประเทศบรูไน  ของนางสาวลักขณา  ทองดีนอก  เลขที่  38
 39. เกาะปาลาวัน(Palawan) : Philippines  ของนางสาวปวีณา  วัฒนพิบูลดิลก  เลขที่  39
 40. จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) ประเทศมาเลเซีย  ของนางสาวนฤมล  ชูประเสริฐ  เลขที่  40
 41. ปักซังฮัน ประเทศฟิลิปปินส์  ของนางสาวภัทรพร  ลิ้มรทีพงษ์  เลขที่  41
 42. ท่องเที่ยวตะลุยสิงคโปร์  ของนางสาวศศิกาญจน์  ล้ำวาสนา  เลขที่  42
 43. "ฮาลอง เบย์" มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  ประเทศเวียดนาม  ของนางสาวกัสนีวา  ภูวารีดล  เลขที่  43
 
 1. ตึกแฝดเปโตรนาส มาเลเซีย ของนางสาว พรรัตน์ ซื่อยิ่งกาญจน์  เลขที่  01
 2. สิงคโปร์ / Universal Studio ของ นางสาวชุติมา  ชารัมย์  เลขที่  02
 3. สวนไรซาล ประเทศ ฟิลิปินส์ ของนางสาว สุวลัญช์  พรรณประหยัด  เลขที่  03
 4. น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) ประเทศสิงคโปร์  ของนางสาว อรปรียา แซ่เตียว  เลขที่  04
 5. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวนวพร สุวรรณโลหิต   เลขที่  05
 6. นครวัด นครธมปราสาทบายน  ประเทศกัมพูชา ของนางสาวมีนา ป๋อพริ้ง  เลขที่  06
 7. เวียงไซ  ประเทศลาว ของนางสาว หทัยชนก แสนศรี   เลขที่  07
 8. ฮอยอัน เมืองพันปีของเวียดนาม ของนางสาวธีรดา  คำพันธ์  เลขที่  08
 9. Boracay Island ฟิลิปปินส์ ของนางสาวมนัชชา ประเสริฐ  เลขที่  09
 10. พระราชวังหลวงพระบาง ลาว ของนางสาวนภสร สุทธิสาร  เลขที่  10
 11. เกนติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวเบญจพัชร น้อยอร่าม  เลขที่  11
 12. เจดีย์ชเวดากอง  ของนางสาวชฎาพร สังเกตุ  เลขที่  12
 13. วัดเชียงทองจ้า/ลาว ของนางสาวพรพิมล แก้วกุศลสกุล  เลขที่  13
 14. ตึกเปโตรนาส ประเทศมาเลเซีย ของนางสาววชิราพรรณ สุขสมกิจ  เลขที่  14
 15. สถานที่ท่องเที่ยวประเทศบรูไนดารุสซาลาม ของนางสาว สุพิชญา ตั้งเจตสกาว   เลขที่  15
 16. น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ประเทศสิงคโปร์  ของนางสาวกัญญารัตน์ เวชภูมิ  เลขที่  16
 17. ตลาดมืดหลวงพระบาง ประเทศลาว ของนางสาวสุลักขณา มั่นถาวรกุล  เลขที่  17
 18. ตลาดมืดหลวงพระบาง / ลาว ของนางสาวกัลยา จารุอริยานนท์  เลขที่  18 ตัวแทนห้อง
 19. วัดชเวนันดอ ของนางสาวจิรพิชญ์  จันทรัมพร  เลขที่  19
 20. เกนติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวพูนพิชญ์ เพ็ชรงาม  เลขที่  20
 21. เมืองเก่าเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ของนางสาวนิชา คำสิงห์   เลขที่  21
 22. ทุ่งไหหิน ประเทศลาว ของนางสาวนิชาพร อุตมปราโมทย์  เลขที่  22
 23. เกาะเซนโตซ่า ของนางสาวเสาวรส เสาร์แก้ว  เลขที่  23
 24. วัดเชียงทอง ประเทศลาว ของนางสาวศิริพร พงศ์พิชญา   เลขที่  24
 25. สิงคโปร์ ไฟเออร์ ชิงช้าที่สูงที่สุดในโลก !!ของนางสาวอารียา  ทองศรีเมือง  เลขที่  25
 26. สี่พันดอน ของนางสาวจุฬาลิน โคตะบุตร   เลขที่  26
 27. บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน ของนางสาวสรรพร สุวรรโณ  เลขที่  27
 28. ฮานอย ประเทศเวียดนาม ของนางสาว ธัญญารัตน์ อ่องพิมาย  เลขที่  28
 29. คลาร์กคีย์ สิงคโปร์ ของนางสาวฐิตินันท์ เทียมมณี  เลขที่  29
 30. ตึกเปโตรนาส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ของนางสาวณิชากร หรรษาฤทัยวงศ์  เลขที่  30
 31. พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย ประเทศบรูไน ของนางสาวอรสุภา ว่องไวเวชไพบูลย์  เลขที่  31
 32. วัดเชียงทอง ประเทศลาว ของนางสาว กุลวดี สันติชัยกมลกุล   เลขที่  32
 33. กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาว มณีรัตน์  ชำนาญศิลป์ เลขที่ 33
 34. นางสาวสุพัชชา เกื้อเพชร เลขที่ 34 ลาออก
 35. ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ของนางสาวประภาพร เนียมนิยม  เลขที่  35
 36. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวทิพนาถ สังข์เสียงสูง  เลขที่  36
 37. บาหลี อินโดนิเซีย ของนางสาวกนกวรรณ โคตะสิน  เลขที่  37
 38. โรงละครเอสพลานาด สิงคโปร์ ของนาวสาวศศิธร ศรีพุทธา  เลขที่  38
 39. น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวกฤติยาภรณ์ แซ่ลี้  เลขที่  39
 40. อังกอร์วัด กัมพูชา ของนางสาวนงนุช บุญโภคอุดม  เลขที่  40
 41. ลาว/วัดเชียงทอง นางสาวศิริวรรณ  คงเสมา  เลขที่  41
 42. เดินทางเข้าสู่เกนติ้งกันค่ะ ของนางสาวฐปนีย์  เอื้อวิทยาสุขุม  เลขที่  42
 43. วังเวียง ประเทศลาว ของนางสาวเพ็ญพิชชา พลจ่า  เลขที่  43
 44. เกาะปาลาวัน (หมู่เกาะในฟิลิปปินส์) ของนางสาวตุ๊กตา เทศพันธุ์  เลขที่  44
 45. เมอร์ไลออนสถานที่ดึงดูดใจ !! สิงคโปร์ ของนางสาวภัทราวดี ศรีบุญช่วย  เลขที่  45
 46. เกาะเซ็นโตซ่า(Sentosa) ประเทศสิงคโปร ของนางสาวกานธาดา ศรีวิภาโอภาส   เลขที่  46
 
 
 1. เกนติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวณัฐรินีย์ วิลาศเจริญ 
 2. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวฉัตรฑริกา สีมนตรี
 3. เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวนาฏศิลป์ ศิลปอาชีวะ
 4. บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวณีรนุช จารุรัตนานนท์
 5. นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ ของนางสาวโชษิตา เทพบัญชรชัย
 6. เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวกวินนา พันธ์สอาด
 7. เกนติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวพิมศิริ กันยารัตน์
 8. มาริน่า เบย์ แซนด์ ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวพัชรวรรณ ลิมป์โต๊ะสุวรรณ
 9. ยูนิเวอแซล ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวสิรินทัศน์ เหล่าวงษา
 10. ตึกเปโตรนาส ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวสวิชญา บุญประเสริฐ
 11. ป้อมซานติเอโก ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวสุกัญญา บุตรหาญ
 12. เกาะกีลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาววรมณฑ์ ถนัดกรีเดช
 13. เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวเมธาวี  ศรีนิยม
 14. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัดพระแก้ว ของนางสาวกนกพร พิทักษ์ไพศาลภากร 
 15. ตึกเปโตรนาส ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวแก้วตา ส่งเสริม
 16. เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวธิดารัตน์ จิตตสินนวา ตัวแทนห้อง
 17. เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ของนางสาวกมลชนก สวนไพรินทร์
 18. พระธาตุอิงฮัง ประเทศลาว ของนางสาววิมลสิริ โรจน์ธนจินดา
 19. ป้อมซานดิเอโก้ ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวมนัชญา สุทธิชัยพิชาติ
 20. ภูเขาไฟโบโม ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวภัทราภรณ์ สืบบุก
 21. 4วัดที่มีชื่อเสียง ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวนวพร ทองน้อย
 22. Universal studio ประเทศสิงค์โป ของนางสาวณัฐบุตร โค้วประสิทธิ์
 23. วัดพระเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงค์โปร์ ของนางสาวพุทธรักษา ไชยนุวัติ
 24. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนางวสาวสุกัญญา ถาวรพัฒน์ 
 25. น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวณัชชาพร ตอลีบี
 26. สุสานโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ของนางสาวจรรยพร เดชกิตติธรรม
 27. บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวอารีรัตน์ ชูเนตร
 28. เกาะเซ็นโตซา ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวรวิสรา โพธิวราพรรณ
 29. สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศบรูไน ของนางสาวอรทัย ด้วงคง
 30. เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวพิรชา ยงวิกุล
 31. เมืองคามาติ ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวธัญจิรา โอวาทจรูญจิตต์
 32. กัวลาลัมเปอร์ทาวเวอร์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวศุภลักษณ์ ยี่รัมย์
 33. จัตุรัสเมอร์เดก้า ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวเจนจิรา บรรเทิงจิตร์
 34. มะละกา ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวปลื้มกมล ศรชัยไพศาล
 35. พระราชมณเฑียรทอง ชเวนันดอว์ ของวรรณวิภา สินคำ
 36. ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์ ของนางสาวอารยา มงคลสุขแท้
 37. เกาะกีลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวจุฑารัตน์ อุตตรอัตถากร
 
 1. เมืองประวัติศาสตร์วีกัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาววิชุดา วรภัทรากุล
 2. ปราสาทนครวัด (Angkorn Wat) ประเทศกัมพูชา ของนางสาวกชกร ศรีประดู่
 3. เกาะกีลี (Gili Islands) ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวสุรัตนา บินซูฟอย
 4. นาขั้นบันไดบานาเว ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวณัฐกานต์ วงศ์น้ำเพชร ตัวแทนห้อง
 5. ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม ของนางสาวนพิษฐา ตนวัฒนาไพบูลย์
 6. พระธาตุหลวง ประเทศลาว ของนางสาวอารยา ลาภทิพยสุนทร
 7. มัสยิดทองคำ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ของนาวสาวกัญญาวีร์ อาลีมีน
 8. เกาะปาลาวัน (Palawan) ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวศิริลักษณ์ พันธ์เพชร
 9. วัดมหากันดายงค์ ประเทศพม่า ของนางสาวฐิติมน แพงคูณ
 10. อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวนัทธมน แก้วแป้นผา
 11. เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล ประเทศสิงค์โปร์ ของนางสาวกนกกร กมลพัฒนะ
 12. เกาะฮาลอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวอัจฉราพรรณ มะณีแสง
 13. เกนติ้ง ไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวมานิตา สุวรรณสุทร
 14. เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ของนางสาวณัฐริกา จันทร์เม้า
 15. ปราสาทหินวัดพู ประเทศลาว ของนางสาวศุภษร วรวิวัฒน์
 16. โบราณสถานเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ของนางสาวกฤติกา คล้ายวิจิตร
 17. เกาะโบราเคย์ ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวชมพูนิกข์ วันคำ
 18. มนต์ขลังเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ของนางสาวนุชนารถ  มูลกลาง 
 19. เกาะบาหลี (Bali Island) ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวรุจิรา ตระกูลเศรษฐสิริ
 20. สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ของนางสาวนงลักษณ์ รักษ์ถาวรวงศ์
 21. ตึกแฝดเปโตนาส ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวชัญญา ศรีหาตา
 22. วังเวียง (vang veang)ประเทศลาว ของนางสาวปรียานุช เวียงสงค์
 23. โรงละครเอสพลานาด ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวปรียาภรณ์ เวียงสงค์
 24. เมอร์ไลออน ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวเบญจรักษ์ วุฒิมานะ
 25. วัดบุโรพุทโธ (Borobudur) ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวอรญา ธรรมาสถิตย์
 26. มะละกา และจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวปาณิศา ลาภพัฒนาไพศาล
 27. น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวฉัตรนภา ช่างเกวียน
 28. เมืองประวัติศาสตร์วีกัน ประเทศฟิลิปปินส์  ของนางสาวพรชนก เลิศสนธิ์
 29. เกนติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวนพรัตน์ ชินปรเมษฐ์
 30. เมอร์ไลออน ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวชยาพร ดีสุข
 31. นครวัด ประเทศกัมพูชา ของนางสาวปุญญิศา ตันกันภัย
 32. วัดพรัมบานัน ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวธัญวดี นิรุตติศาสตร์
 33. ยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาววริศรา ตั้งติรวัฒน์
 34. เมืองมรดกโลกฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ของนางสาวเอราวัณ หอมหวล
 35. โบสถ์สถาปัตยกรรมบอรอก ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวภัสสุรีย์  กล้าหาญ
 36. ปาลาวัน หมู่เกาะในฟิลิปปินส์ ของนางสาวนิภาภรณ์ วาจรัส
 37. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวสุภาพร มั่งสมบูรณ์ 
 38. บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย  ของ นางสาวจิราภัทร  ดีมาก
 
 1. ปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา ของนางสาวธรรศภร ตันวิทยา
 2. อุบุด ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวพิชญ์ภรณ์ เขียวกายสิทธิ์ 
 3. Universal Studio Singapore ของนางสาวนัทชา หิตะศักดิ์
 4. วัดพระหินขาว ประเทศเมียมาร์ ของนางสาวโชติรส ไชยณรินทร์ 
 5. เกาะกีลี : ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวกมลชนก หล้าพูน
 6. Jurong Bird Park : Singapore ของนางสาวเนตรชนก วรนาม
 7. ตลาดมืด หลวงพระบาง : ประเทศลาว  ของนางสาวอุบลวรรณ   บัวชาญ
 8. ภูเขาไฟโบรโม : ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวอภิญญา เลาะมะณี
 9. มัสยิดถ์ทองคำ ประเทศบรูไนดารุสซาลัม ของนางสาวสิริวรรณ ศรีชา
 10. Singapore Opera House : Singapore ของนางสาวณัฐกานต์ ม่วงทิพย์มาลัย
 11. เมืองใหม่ปุตราจายา : ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวลลิตา บุญยิ่งยง
 12. พระธาตุหลวง ประเทศลาว ของนางสาวอภิญญา จิรปิติสัจจะ
 13. หลวงพระบาง : ประเทศลาว ของนางสาวพิมพ์ผกา เจริญจิตร
 14. Gili islands : ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวภัทริน บุญญศาสตร์พันธุ์
 15. โทราจาแลนด์ : ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวลลิตา สุขิโต
 16. เกาะปาลาวัน (Palawan) : Philippines ของนางสาวธนภรณ์ รวมไมตรี
 17. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวธัญชนก ถิ่นศิวโรจน์
 18. Han son Doong : ประเทศเวียดนาม ของนางสาวสุธีดา ปานไธสงค์
 19. ป้อมปราการหลวงทังล็อง : ประเทศเวียดนาม ของนางสาวศุภานัน ชูมา
 20. น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง : ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวเมษา ทองดวง
 21. เกาะปีนัง : ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวณัฏฐา เลิศสุขประเสริฐ
 22. เกนติ้ง ไฮแลนด์: ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวฉัตรวรุณ  อานามนารถ
 23. ยอกยาการ์ตาซ:ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวกมลรัตน์  เลาหวิรภาพ
 24. จัตุรัสเมอร์เดก้า: ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวสลิลทิพย์  กนกยุราพันธ์
 25. พูเลา อูบิน : ประเสิงคโปร์  ของนางสาว พนิตตา   สุขสราญ
 26. แกนติ้ง ไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวอรดา  ราชนิยม
 27. China town : ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวรุ่งอรุณ ขันขาว
 28. อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวอัญตรา  สวนสระแก้ว
 29. อุทยานแห่งชาติลอเรน ของประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวโสภาพร โรจนมงคล
 30. เกาะลาบวน : ประเทศบรูไน ของนางสาว ณิชารีย์ ธนบรรเจิดสิน
 31. บาหลี : ประเทศอินโดนีเซีย ของ นางสาวนนทวรรณ  ไชยพิมพ์
 32. บุโรพุทโธ : ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวอภิญญา วงษ์ตัน
 33. PetronasTwinTower @malaysia ของนางสาวณัฐพิชา  แสนราช 
 34. ฮาลองเบย์ : เวียดนาม ของนางสาวบุญตา   วนิชเรืองชัย
 35. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ : ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวสุจิตรา ซึมโรจน์ประเสริฐ
 36. อ่าวฮาลอง : เวียดนาม ของนางสาวชนินาถ ตุรงคราวี
 37. Boracay Island : Philippines ของนางสาวพรญานี ชวนชาติ
 38. พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง : พม่า ของนางสาวรัฐฐดารา ฟูวัฒนเกียรติ
 39. วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ : Indonesia ของนางสาวภนิตา ประสานพานิช
 40. วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ : Indonesia ของนางสาวนิรมล บุญยุภู
 41. ป้อมอินทรามูลอส : The Phillipines ของนางสาวหิรัญญา คุณเผือก
 42. Universal studio @Singapore ของนางสาวณัชชา จรัมพรสกุล
 43. Universal สิงคโปร์ ของนางสาวอรพิชชา เลิศปฤงคพ
 44. เมืองเก่าฮอยอัน : Vietnam ของนางสาวขวัญจิรา อังคานุกูลวิทย์
 45. SENTOSA-SINGAPORE ของนางสาวพิชญา โชติกะสุภา ตัวแทนห้อง
 46. สวนนกจูล่ง ประเทศสิงค์โปร์ ของนางสาวนวพร โอโน
 47. เมืองประวัติศาสตร์วีกัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวเบญญาภา ลีปริคณห์
 
 
 1. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาว สิริลักษณ์ โปร่งปัญญาสกุล
 2. Boracay Island ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวจารุภา ศรีแจ่มใส
 3. พระธาตุอินทร์แขวนไจ้ก์ทิโย ประเทศเมียนมาร์ ของนางสาวณัชชา วิสาลกล 
 4. วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ประเทศเมียนมาร์ ของนางสาวธนนันท์ นวคุณมณี
 5. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวสุขฤทัย วงษ์สมพิพัฒน์
 6. อาณาจักรพุกาม เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์ ประเทศเมียนมาร์ ของนางสาวกานต์ชนิต ดีนวนพะเนา
 7. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวสมิตา  รุจิรอานนท์ ตัวแทนห้อง
 8. วัดพรัมบานัน ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาววิลาวัณย์ แก้วบัวเพ็ชร 
 9. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวสุภาภรณ์ ศักดิ์ธิราช
 10. อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวแพรพรรณ พูลเพิ่ม
 11. เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนาวสาวสุรดา ฉัตรเลิศมงคล 
 12. มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ประเทศบรูไน ของนางสาวธันยพร กล้าเผชิญโชค  
 13. เจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมาร์ ของนางสาววรรณนภา ติรณสวัสดิ์
 14. อินทรามูรอส ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวธีราพร แซ่เล้า
 15. เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวสุมินตรา ลอยเลิศ
 16. อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวอรจิรา ปทุมกวิน
 17. วังเวียง   ประเทศลาว   ของนางสาวเจณิสตา   มูลไธสง
 18. นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา ของนางสาวชุติมา เลิศคุณาพร
 19. Esplanade ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวอนัญญา ธีรานุรักษ์
 20. เจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า ของนางสาว นภสวรรณ ทองกร
 21. เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวพงศ์จิฏฏา ภูวธนฤทธิกูล
 22. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปริ้นเซซ่า ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาว เธียนวรรณ  นิยมธรรม
 23. วัดบุโรพุธโธ ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวรสสุคนธ์   ล้อมเนตร  
 24. สุสานและพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ของนางสาวณิชกานต์ เพชร์สินธพชัย
 25. พระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม ของนางสาวปาจรีย์ เฉลิมทรัพย์
 26. Marina bay sand ประเทศสิงคโปร์  ของนางสาวนิรัติสุมล วะสีนนท์
 27. ทุ่งไหหิน ประเทศลาว ของนางสาวสมิตา เทพสุวรรณวร
 28. Sentosa ประเทศสิงคโปร์  ของนางสาวมนัสนันท์  วิบูลย์ปัญญากุล
 29. เกาะฟู้ก๊วก ประเทศเวียดนาม ของนางสาวปาริฉัตร วามะลุน
 30. เมืองเก่าฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ของนางสาวพรนภา หุ่นจีน
 31. พระธาตุหลวง ประเทศลาว ของนางสาวพิลาสลักษณ์ ใจดี
 32. Petronas Twin Towers ประเทศมาเลเซีย ของนางสาวกุลสตรี พรมจันทร์
 
 
 
 1. วัดบรมพุธโธ ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวกนกวรรณ สุขเกษม
 2. สุสานโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ของนางสาวพิญชา คล่องวีระชัย
 3. เมืองประวัติศาสตร์วีกัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวศรัณยา ตระกูลศีลธรรม
 4. เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ของนางสาวณัฐนรี ธรรมเลิศหล้า
 5. ท่าเรือคลาร์ก ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวจันทิมา โกวิทเจริญกุล
 6. บาหลี อัญมณีแห่งมหหาสมุทรอินเดีย ของนางสาวอิสริยา แก้วจินดา
 7. อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวปวีณา บุญยง
 8. ซานอากุสติน ฟิลิปปินส์ ของนางสาวรุจรดา กาเด็ดบาวา
 9. เกนติ้ง ไฮแลนด์ ประเทสมาเลเซีย ของนางสาวสุนิตา  พรมใบ
 10. ออร์ชาร์ด ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวสุประวีณ์ บวรพงษ์สกุล
 11. เมืองเก่าฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ของนางสาวศุภสุดา วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
 12. มาริน่า เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวศุภนิดา วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
 13. hoi an old town ประเทศเวียดนาม ของนางสาวดรุณรัตน์ อร่ามศรีประเสริฐ
 14. Fountain of Wealth (น้ำพุแห่งโชคลาภ) ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวปทิตตา อนันต์ศิริกุล
 15. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย ของนางสาววีณา พุ่มพวง
 16. พระราชวังหลวงพระบาง ประเทศลาว ของนางสาว ฐิติรัตน์ อ่อนมี
 17. ORCHARD ROAD :)) ของนางสาววราภรณ์ แสงเดือน
 18. ปาลาวัน หมู่เกาะในประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวกานต์ธิดา  ธนะกุลมาส 
 19. เมืองโบราณฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ของนางสาวธัญญานันท์ สุขสนานพงศ์
 20. สนามเด็กเล่นสวน Jarudong ประเทศบรูไน ของนางสาวบุญนภา เต็มธนานุรักษ์
 21. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมาร์ ของนางสาววรรณพร วิเชียรศรี
 22. มัสยิดทองคำ บรูไน ของนางสาวพิชฌา  อยู่ดี
 23. ถ้ำซันดอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวสุดปรารถนา  งิ้วงาม
 24. เมอร์ไลออน ประเทศสิงคโปร์ นางสาวสุภัสสรา อ่ำสุขชาติ ตัวแทนห้อง
 25. พระราชวังทังลอง ประเทศเวียดนาม ของนางสาวศศิตา อยู่ยืน
 26. ภูเขาไฟคีลีมูตู ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวพรพิมล ไทยอัฐวิถี
 27. สวนไรซาล ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวนภสร สหพรวัฒนานุกูล
 28. เกาะกิลี ประเทศอินโนนีเซีย ของนางสาวเขมิกา ชมชื่น
 29. ปราสาทหินวัดพู ประเทศลาว ของนางสาวปาลิตา  สมบูรณ์หรรษา
 30. บูนาเคน ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวสุพรรณี ชื่นชูธรรม
 
 1. โบสถ์บาโรค ฟิลิปปินส์ ของนางสาวมนทิรา เชาวน์เลิศเสรี
 2. พระธาตุหลวง ลาว ของนางสาวณัฐณิชา ศัพทเสน
 3. ตึกแฝดปิโตรนาส มาเลเซีย ของนางสาวฤดี  กองเสาร์
 4. เกาะกีลี อินโดนีเซีย ของนาวสาวชฎาธาร   เพชโรทัย
 5. อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู มาเลเซีย ของนางสาวณัฐชา พิบูลย์ปัญญา
 6. อ่าวฮาลอง เวียดนาม ของนางสาวณัชชา เย็นทรวง
 7. เมืองย่างกุ้ง ของนางสาวนุสรอ  ชุมเดชา
 8. เมืองโบราณฮอยอัน เวียดนาม ของนางสาวศลิษา เชี่ยวชาญทอง
 9. จัตุรัสเมอร์เดก้า มาเลเซีย ของนางสาวลาภิศ พิทักษ์เจริญสุข 
 10. เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ของนางสาววรพรรณ กิจธำรงวรวรกุล
 11. พระธาตุอินทร์แขวน พม่า ของนางสาวมานิกา เฉลิมรักชาติ
 12. วัดบรมพุทโธ อินโดนีเซีย ของนางสาวนนทกร สกุลวิทยาสุข
 13. จตุรัสเมอร์เดก้า มาเลเซีย ของนางสาวชลิตา อุ่นเรืองเกียรติ
 14. เมอร์ไลออน สิงคโปร์ ของนางสาว ณัฐจรีย์ ปรุงวนิชพงษ์
 15. เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาว  ธยานี  ขมิ้นผง
 16. ภูเขาไฟโบรโม อินโดนีเซีย ของนางสาวณัฐชยา โพธิ์จันทร์
 17. วัดพระมหามัยมุนี พม่า ของนางสาวโชติกา สีชัยนาท
 18. นครประวัติศาสตร์วีกัน ฟิลิปปินส์ ของนางสาวลลิตา เอื้ออมรเลิศ ตัวแทนห้อง
 19. อุทยานแห่งชาติฟง งา เค บัง เวียดนาม ของนางสาวภาพตะวัน ไพทยะทัตย์
 20. หอคอยคู่เปโตรนาส มาเลเซีย ของนางสาวอภิญญา เอี่ยมชัยมงคล
 21. มหาสถูปบุโรพุทโธ อินโดนิเซีย ของนางสาวสุปรีย์ยา เทพรักษ์
 22. มัสยิดทองคำ ประเทศบรูไน  ของนางสาวพรลภัส  สมท่า
 23. แนวปะการังทับบาทาบา ประเทศฟิลิปปินส์ ของนางสาวสุภาวรรณ ทองสกุลพานิชย์
 24. วัดศรีมาริอัมมันต์ สิงคโปร์ ของนางสาวภารดี  อมรวิทยาชาญ
 25. วัดพระเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์ ของนางสาวณัฏฐณิชา  ศรีสะอาด
 26. วัดเชียงทอง ประเทศลาว ของนางสาวธัญญรัตน์ ชลภัทรอภิวิชญ์
 27. หลวงพระบาง ประเทศลาว ของนางสาวพรไพลิน เจริญทรัพย์
 28. สุสานจักรพรรดิมินห์มาง เวียดนาม ของนางสาวรพีพร  สุขธงไชยกูล
 29. เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ของนางสาวลฎาภา บุพการีปถัมภ์ 
 30. เมืองเว้ เวียดนาม  ของนางสาววรางคนาง  กระแสโท
 31. Genting Highlands มาเลเซีย  ของนางสาวปาณิสรา  กันทะวาด
 32. มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน บรูไน  ของนางสาวปาณิศา  กันทะวาด
 33. นาข้าวขั้นบันได ฟิลิปปินส์  ของนางสาวอิสรีย์    ธำรงค์คูสกุล
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์