ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ ssspoonsak

ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

 

 

          ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

          นับแต่ปีพ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2555 ได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาคือ การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นการต่อยอดนวัตกรรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม เมื่อปีพ.ศ. 2552 ซึ่งมีลักษณะของเว็บ 1.0 จึงได้พัฒนามาเป็นเว็บ 2.0 เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมที่ได้ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนามา กว่า 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ต้องการให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า เมื่อเรียนแล้วสิ่งที่ได้จากการเรียน ต้องเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดประโยชน์ต่อสังคม นักเรียนต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนที่รู้จักให้ จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ความรู้ของตนเองกับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากโรงเรียนของตนเอง

          แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและท้องถิ่นมีมากมาย เมื่อจัดทำองค์ความรู้ดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 จะเป็นความรู้ที่หลากหลายในเรื่องของเนื้อหา หลากหลายในเรื่องของการนำเสนอในเนื้อหาเดียวกัน ความรวดเร็วและน่าสนใจในการจัดทำ ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการสร้างของผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นจริง  ความรู้ที่ผู้ให้เต็มใจจะให้แบบไม่คิดมูลค่า นับเป็นการให้ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ

          เมื่อได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ได้พัฒนาต่อโดยจัดทำ QR Code ของ URL เนื้อหาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว แล้วนำ QR Code ดังกล่าวติดตั้งไว้กับแหล่งนั้นๆ เช่น ต้นไม้ สถานที่ เป็นต้น ซึ่งจะตอบสนองการใช้งานแท็บเล็ท(Tablet) และสมาร์ทโฟน(Smartphone) โดยลงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่อ่าน QR Code ได้ ก็จะสามารถเข้าศึกษาแหล่งข้อมูลนั้นๆได้ เป็นการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีคุณค่าและเต็มศักยภาพ

          นับเป็นวิธีการ กระบวนการ และองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ครูและนักเรียนสามารถร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถใช้งานจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างขึ้น ประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน

          ซึ่งนวัตกรรม การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ได้ส่งเข้ารับการพิจารณารับรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 412 คน กำลังออนไลน์