อื่นๆ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ ssspoonsak

    

อื่นๆ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจาก พืช สัตว์ และสถานที่แล้ว ยังมีอีกหลายอย่าง ป้าย สิ่งของ ได้แก่

 Blog คือ... จัดทำโดย นางสาวนันทยา คีรีสุวรรณกุล ชั้นม.6/8
 ป้ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวพัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ ชั้นม.6/8
 หลอดเรืองแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent Lamp) จัดทำโดย นางสาวบุปผชาติ แซ่แต้ ชั้นม.6/8
 ระนาด จัดทำโดย นางสาวเพลินพิศ จารุสาร ชั้นม.6/8
 ประวัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวธันยธร  ธนภัทรธีรกุล ชั้นม.6/8
 กระโดดเชือก (Jump rope) จัดทำโดย นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี ชั้นม.6/8
 นาฬิกา จัดทำโดย นางสาวชุติมา เชิดชูภัทร ชั้นม.6/8
 น้ำดื่ม REVERSE OSMOSIS (RO) จัดทำโดย นางสาวสิรินทรา สินศิริโรจน์ ชั้นม.6/8
 เทศน์มหาชาติ จัดทำโดย นางสาวธนพร โศภาพรพรหม ชั้นม.6/8
 ASEAN จัดทำโดย นางสาวภูริสา เรืองศรีไชยะ ชั้นม.6/8
 การแยกขยะในโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวจิตตา โสภา ชั้นม.6/8 
 ภาวะโรคร้อน จัดทำโดย นางสาวพีรญา อริยบุคลากร ชั้นม.6/8 
 อนุรักษ์พลังงานกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย(Energy conservatoin) จัดทำโดย นางสาวชาลิสา ทัศนเมธิน ชั้นม.6/8


 ฮูล่าฮูปกีฬายอดนิยม จัดทำโดย นางสาวนพรัตน์ ต้อยบุญตาม ชั้นม.6/7 
 ความรู้เรื่องสหกรณ์ จัดทำโดย นางสาวณัฐชา พลสงฆ์ ชั้นม.6/7 
 น้ำดื่ม RO จัดทำโดย นางสาวสุพิชา ตั๊นเจริญ ชั้นม.6/7 
 รูปปั้น จัดทำโดย นางสาวจัสมิน ดวงคำสวัสดิ์  ชั้นม.6/7 
 น้าผี.... โครงกระดูกจำลอง ^O^ จัดทำโดย นางสาวศุภลักษ์ พสุธาสถิตย์ ชั้นม.6/7 
 ถังขยะ จัดทำโดย นางสาวธนพร แก้วบุญส่ง ชั้นม.6/7 
 ศ.ท. ร่วมใจใช้น้ำอย่างมีคุณค่า จัดทำโดย นางสาวณัฐวดี ฉ่ำบุญชู ชั้นม.6/7 
 รูปปั้นที่มีอยู่ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวอาภาพร วิทูรเเก้วศิริ ชั้นม.6/7 
 2 สิ่งอันเป็นที่รักยิ่งของ "ชาวสตรีศรีสุริโยทัย" จัดทำโดย นางสาวสุชญา เปี่ยมฤทธิไกร ชั้นม.6/7 
 สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ชั้นม.6/7 
 อังกะลุง จัดทำโดย นางสาวกชกร แซ่เอี้ยะ ชั้นม.6/7

 เกร็ดความรู้เรื่อง Notebook จัดทำโดย นางสาวศรสวรรค์ แวนวง ชั้นม.6/6 
 ที่มาของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวณัฐกานต์ อรรถวิเวก ชั้นม.6/6

  อาเซียน จัดทำโดย นางสาวธันยพร แซลิ้ม ชั้นม.6/5 
  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (Wonders of the World) จัดทำโดย นางสาวณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์ ชั้นม.6/5 
  น้ำ RO จัดทำโดย นางสาวศิริพร ก้องอจลานนท์ ชั้นม.6/5 
  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวนารีรัตน์ จินตมุทธา ชั้นม.6/5  

  ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหามลภาวะ จัดทำโดย นางสาววรพร แสงม่วง ชั้นม.6/4 
  งานแนะแนว จัดทำโดย นางสาวนวรัตน์ มุญจนานนท์ ชั้นม.6/4 
  การออกกำลังกาย จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ เรืองวัชร์ธนกุล ชั้นม.6/4 
  อาเซียน จัดทำโดย นางสาวนันทวัน หล่ำสุข ชั้นม.6/4 
 ธงชาติ จัดทำโดย นางสาวณัฐกานต์ เฉลิมวิทย์ ชั้นม.6/4 
 สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวฤทัยชนก ดวงแก้วเรือน ชั้นม.6/4 
 7R FOR THE WORLD จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา แซ่หุ่น ชั้นม.6/4 
 ลดปัญหาขยะได้ด้วยหลัก 5R จัดทำโดย นางสาวรมิดา ธนาสุนทรสกุล ชั้นม.6/4 
 RO น้ำดื่มประจำโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวพรวนัช นาคศุภรังษี ชั้นม.6/4 
 Hula Hoop จัดทำโดย นางสาวอมรรัตน์ มีแสวง ชั้นม.6/4

  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวสุธิดา จริยาวัฒนานนท์ ชั้นม.6/3 
  ศิลปะและดนตรีสากล จัดทำโดย นางสาวภูริชา คนึงสูง ชั้นม.6/3 
  น้ำดื่มอาร์โอ จัดทำโดย นางสาวประภัสสร ล้ำวาสนา ชั้นม.6/3 
  เครื่องดนตรีไทยพระราชทาน จัดทำโดย นางสาวจุฬาวรรณ อรุณอุดมฤกษ์ ชั้นม.6/3 
  ดนตรีไทย จัดทำโดย นางสาวสาวิตรี ชินหัวดง ชั้นม.6/3 

  ศิลปะไทย จัดทำโดย นางสาวนฤมล ยิ้มฉวี ชั้นม.6/2 
  อังกะลุง จัดทำโดย นางสาวสุภา เทียมฉัตร์ ชั้นม.6/2 
  โครงการ ลดใช้พลังงาน-ลดโลกร้อนง่ายๆสไตล์"สตรีศรีสุริโยทัย" จัดทำโดย นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้ ชั้นม.6/2 
  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวชลธิชาต์ เลียวกายะสุวรรณ ชั้นม.6/2

  หัวโขน จัดทำโดย นางสาวปวรวรรณ ธนรัชชนันท์ ชั้นม.6/1 
  นาฬิกา จัดทำโดย นางสาวบุณยาพร อ่อนเรือง ชั้นม.6/1 
  ฮูล่าฮูป จัดทำโดย นางสาวปัญญาพร ศรีวะสุทธ์ ชั้นม.6/1 
  อังกะลุง จัดทำโดย นางสาวพุทธาพร ตั้งจิตตรง ชั้นม.6/1

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์