สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ ssspoonsak

    

สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่เป็นสถานที่ ได้แก่

 สุขบัญญัติ 10 ประการ จัดทำโดย นางสาวสุพิชชา สายวิรุณพร ชั้นม.6/8
 "อาคารญาณี บุณยินทุ" อาคารเรียนอนุรักษ์พลังงานหลังแรกในประเทศไทย จัดทำโดย นางสาวนริณิสรา ทองผา ชั้นม.6/8
 บ่อดักไขมัน (Grease Trap) จัดทำโดย นางสาวพิชญา ปึงศิริเจริญ ชั้นม.6/8
 ธงไตรรงค์ จัดทำโดย นางสาววนัชวรรณ ชานวิทิตกุล ชั้นม.6/8

 ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวศจีวรรณ เพ็ชรุจิ ชั้นม.6/7
 ห้องสมุด จัดทำโดย นางสาวฟ้าใส ชิณโชติ ชั้นม.6/7
 ห้องสมุดศ.ท. จัดทำโดย นางสาวปัณชญาพิชญ์ ธำรงค์คูสกุล ชั้นม.6/7 
 ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวสุชัญญา พงษ์พัฒนพันธุ์ ชั้นม.6/7 
 พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ จัดทำโดย นางสาวทิฆัมพร ธนบัตรโชติ ชั้นม.6/7 
 อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน - อาคารญาณี บุญยินทุ จัดทำโดย นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล ชั้นม.6/7 
 สวนแห่งห้องแห่งความลับ จัดทำโดย นางสาวกัญญารัตน์ ยอดนารี ชั้นม.6/7 
 ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวพวงผกา งามโอฬารเลิศ ชั้นม.6/7

 มุมอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวพัดชา ทองน้อย ชั้นม.6/6 
 ห้องดนตรีไทย จัดทำโดย นางสาววิภาพร แสงนิล ชั้นม.6/6 
  พระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาววรรณพร พร้อมพูล ชั้นม.6/6 
  ห้อง e-Learning 1 จัดทำโดย นางสาวอรวิกา ตันติเศรณี ชั้นม.6/6 
  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโดย นางสาวนิภาพร วันโท ชั้นม.6/6 
  บริเวณหลังพระรูป จัดทำโดย นางสาวสวรส ช่างทุ่งใหญ่ ชั้นม.6/6 
  ห้องงานประดิษฐ์ จัดทำโดย นางสาวอรอุมา พินิจสุพล ชั้นม.6/6 
  ห้องสมุดโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ ฟองรัตนะกุล ชั้นม.6/6 
  ห้องแนะแนวโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวเนตรนภา กุศลเสริมสุข ชั้นม.6/6 
  ห้องนิทรรศการอาเซียน 331 จัดทำโดย นางสาวประภามาศ ฝากาทอง ชั้นม.6/6 
  ห้องศิลปะ จัดทำโดย นางสาวรติกร เจียมจิตพลชัย ชั้นม.6/6 
  ห้องนาฏศิลป์ จัดทำโดย นางสาวดรุณี แสนสุด ชั้นม.6/6 
  โรงยิม (Gymnasium) จัดทำโดย นางสาววาริสา สื่อแสงทอง ชั้นม.6/6 
  ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ชโยสิมารักษ์ ชั้นม.6/6 
  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวชลธิชา บุรีภักดี ชั้นม.6/6

  อาคารญาณี บุณยินทุ จัดทำโดย นางสาวพชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ ชั้นม.6/5 

  อาคารประหยัดพลังงาน จัดทำโดย นางสาวภวตา พิทยคุณาประโยชน์ ชั้นม.6/5 

  อาคารอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข ชั้นม.6/5

 อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวมนัสวี ระดิ่งหิน ชั้นม.6/4 
 อาคารอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาววิจิตรา สาระษี ชั้นม.6/4 
 สนามบาส จัดทำโดย นางสาวสุพรรษา บุบผาพันธ์ ชั้นม.6/4 
 ห้องสมุดในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวพิชชาอร เทิดสถิตบุญฤทธิ์ ชั้นม.6/4 
 อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์ ชั้นม.6/4

  อาคารต้นแบบอนุรักษณ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวนัฎกาญจน์ เพลียวงษ์ ชั้นม.6/3 
  โรงอาหาร จัดทำโดย นางสาวรัตนภรณ์ ธีรธรรมเสถียร ชั้นม.6/3 
  ห้องแนะแนว จัดทำโดย นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล ชั้นม.6/3 
  ห้องสมุด จัดทำโดย นางสาวกมลภัค ปฐมเอกลักษณ์ ชั้นม.6/3 
  ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย นางสาววิมลปรีย์ ทิพย์ทวี ชั้นม.6/

  ห้องสมุดมีชีวิต จัดทำโดย นางสาวพรชนก เริ่มเจริญ ชั้นม.6/2 
  อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ สังข์เสียงสูง ชั้นม.6/2

  ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวปาจรีย์ เปี่ยมปิ่นเศษ ชั้นม.6/1 
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดทำโดย นางสาวสุปรียา หวังต่อลาภ ชั้นม.6/1

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์