พืช : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ ssspoonsak

พืช : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

    

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่เป็นพืช ได้แก่

กุหลาบ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนรัตน์ ชั้นม.6/8
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ & ต้นว่านหางจระเข้ จัดทำโดย นางสาววันเพ็ญ ติระรัตนสมโภช ชั้นม.6/8
ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวใจเพชร วิมุตตินันท์ ชั้นม.6/8
ต้นหมาก จัดทำโดย นางสาวศิริรัตน์ ยิ้มแสงหยัด ชั้นม.6/8
ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาวชลดา กทิศาสตร์ ชั้นม.6/8
เล็บครุฑ จัดทำโดย นางสาวหทัยกานต์ ฤทัยเรืองนนท์ ชั้นม.6/8
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวสุเมยี ฤทธิ์นำศุข ชั้นม.6/8
ต้นนนทรี จัดทำโดย นางสาวอรอุษา เปิงสูง ชั้นม.6/8
พวงหยก พวงโกเมน จัดทำโดย นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง ชั้นม.6/8
ต้นมะยม [Star Gooseberry] จัดทำโดย นางสาวนุชจรี ภูสีเงิน ชั้นม.6/8
ดอกผกากรอง<Cloth of Gold> จัดทำโดย นางสาวรัชนก ฉันทบรรเลิศ ชั้นม.6/8
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์ ชั้นม.6/8
ดอกลีลาวดี จัดทำโดย นางสาววันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล ชั้นม.6/8
สาวน้อยประแป้ง จัดทำโดย นางสาวธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์ ชั้นม.6/8
สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวศุภานัน มหานุกุลวงศ์ชัย ชั้นม.6/8
ดอกหน้าวัว (FLAMINGO FLOWER) จัดทำโดย นางสาวกัน วิบูลย์กิจวรกุล ชั้นม.6/8
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย จัดทำโดย นางสาวเกตน์สิรี จิรกานต์สกุล ชั้นม.6/8
ดอกไม้ จัดทำโดย นางสาวมณีสมร แซ่อึ้ง ชั้นม.6/8
หญ้า(Grass) จัดทำโดย นางสาวโปรดปราน เลาะวิธี ชั้นม.6/8
ต้นราชาวดี (Butterfly Bush, Byttneria, Summer lilac) จัดทำโดย นางสาวจิตตานันทิ์ สรรพวัฒน์ ชั้นม.6/8
ดอกเข็มแดง จัดทำโดย นางสาวอรอนงค์ เลิศสมผล ชั้นม.6/8
ต้นปีบ (Cork Tree) จัดทำโดย นางสาวธรชญาน์ สุขสายชล ชั้นม.6/8

ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์ ชั้นม.6/7
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวเกวลี สื่อฐิติรัตนกุล ชั้นม.6/7
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวศวิตา สงวนรัตนโชติ ชั้นม.6/7
เฟื่องฟ้า.....แสนสวย จัดทำโดย นางสาวอัมพร ตั้งกุญแจทอง ชั้นม.6/7
บัว จัดทำโดย นางสาวชมพูนุท สุ่มมาตย์ ชั้นม.6/7
ดอกผกากรอง จัดทำโดย นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ ชั้นม.6/7
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวณรีวรรณ ใจดี ชั้นม.6/7
กุหลาบหนู จัดทำโดย นางสาวธัญญ์นรี รุ่งโรจน์นวกุล ชั้นม.6/7
ต้นปรง จัดทำโดย นางสาวกัลยรัตน์ แวววรวิทย์ ชั้นม.6/7
ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวศิรินทิพย์ ธงถาวรสุวรรณ ชั้นม.6/7
ขิงแดง จัดทำโดย นางสาวพัชริณี จันทร์เพ็ชร ชั้นม.6/7
หางนกยูงผรั่ง จัดทำโดย นางสาวกุลณัฐ อนันต์วุฒิสมบัติ ชั้นม.6/7
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวทวีวรรณ นนทลี ชั้นม.6/7
หางนกยูงฝรั่ง.. ต้นไม้ที่สวยงามหลังโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวอัจฉรี เริ่มมนตรี ชั้นม.6/7
ต้นโป๊ยเซียน จัดทำโดย นางสาวณัษฐา จรูญชัยคณากิจ ชั้นม.6/7
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวณัชชา สุธรรมวัฒนไกร ชั้นม.6/7
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวนุชนาฏ วชิรชัยไพศาล ชั้นม.6/7
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวอาทิตยา กิตติธนัตถ์ภูมิ ชั้นม.6/7
ดอกผกากรอง จัดทำโดย นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ ชั้นม.6/7
ดอกลั่นทม จัดทำโดย นางสาวกฤษนันท์ สริตชลานนท์ ชั้นม.6/7
หางนกยูงฝรั่งความสดใสเเห่งฤดูร้อน ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวภัณฑิรา รัศมีธรรม ชั้นม.6/7
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวกานต์ชนิต โยธารักษ์ ชั้นม.6/7
ดอกแก้ว จัดทำโดย นางสาวปัญจา ดวงเพ็ชรแสง ชั้นม.6/6
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวจิราณี กิจศิริพิพัฒน์ ชั้นม.6/6
ต้นกร่าง จัดทำโดย นางสาวกัญญาณัฐ แก้วหนู ชั้นม.6/6
ต้นวาสนา จัดทำโดย นางสาวรชา เจนจบวิทยา ชั้นม.6/6
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวนิศาชล หมัดมงคล ชั้นม.6/6
หญ้า จัดทำโดย นางสาววรรษา ปลื้มภาณุภัทร ชั้นม.6/6
ต้นพยับหมอก จัดทำโดย นางสาวกรภัทร มุ่งหมาย ชั้นม.6/6
พุทธรักษา จัดทำโดย นางสาวณัฐพร คำแย้ม ชั้นม.6/6
ต้นใบทอง จัดทำโดย นางสาวสรารัตน์ วุฒินราพร ชั้นม.6/6
กุหลาบ จัดทำโดย นางสาวจัสมิน ภู่ประเสริฐ ชั้นม.6/6
ต้นพญาสัตบรรณ จัดทำโดย นางสาวพบพร ทรงประสพ ชั้นม.6/6
ต้นพิกุล จัดทำโดย นางสาวณัฐณิชา วามะศิริ ชั้นม.6/6
ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาวไผทมาศ กิ่งชา ชั้นม.6/6
ต้นหมาก จัดทำโดย นางสาวนิภาพร ศรีพรประเสริฐ ชั้นม.6/6
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอรุณวงศ์ อุปถัมภากุล ชั้นม.6/6
ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวณัฐพร บุญสมเชื้อ ชั้นม.6/6
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวณิชนันทน์ พรพิมล ชั้นม.6/6
โป๊ยเซียน(crow of thorns) จัดทำโดย นางสาวปภาวดี ชอบธรรม ชั้นม.6/6
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวดลยา กำมณีเด่น ชั้นม.6/6
Fern จัดทำโดย นางสาววรรณวิษา ศรีอยู่พุ่ม ชั้นม.6/6
สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวภัทราภรณ์ ดอกนมกลาง ชั้นม.6/6
ลิ้นมังกร จัดทำโดย นางสาวสุชานันท์ ใจเที่ยงกิจ ชั้นม.6/6

 ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวอภิชาดา พูสมจิตต์ ชั้นม.6/5
ต้นโป๊ยเซียน จัดทำโดย นางสาวประภัสสร รักชาติเกียรติกุล ชั้นม.6/5
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวจิรัญญา วงโพธิสาร ชั้นม.6/5
ต้นแก้วหน้าม้า จัดทำโดย นางสาวพิรญาณ์ บัวสิงห์ ชั้นม.6/5
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวบุณฑริกา แซ่ตั้ง ชั้นม.6/5
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวชลธร อนวัชประยูร ชั้นม.6/5
ต้นเฟิร์นข้าหลวง จัดทำโดย นางสาวธัญชนก นาเพาะผล ชั้นม.6/5
ต้นเฟืองฟ้า จัดทำโดย นางสาวชวัลรัตน์  ตระการอุดมสุข ชั้นม.6/5
ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวณัฐธิดา เสริมสุวรรณสุข ชั้นม.6/5
เศรษฐีเรือนนอก จัดทำโดย นางสาวสมิตา แสนขยัน ชั้นม.6/5
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวพุทิตา เจียมเจริญศักดิ์ ชั้นม.6/5
เฟิร์นข้าหลวงหรือข้าหลวงหลังลาย จัดทำโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี ชั้นม.6/5
ต้นสุพรรณิการ์ จัดทำโดย นางสาวยุภาพร ประชาปกป้อง ชั้นม.6/5
ต้นลีลาวดี (plumeria) จัดทำโดย นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์ ชั้นม.6/5
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ ชั้นม.6/5
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวธัญญาลักษณ์ รตนรณกร ชั้นม.6/5
ต้นกล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา ชั้นม.6/5
ต้นสร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวเสาวนิตย์ เนตรจินดา ชั้นม.6/5
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์ ชั้นม.6/5
 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวธัญญาทิพย์ ทองสุจริตพันธ์ ชั้นม.6/5

 พลูด่าง จัดทำโดย นางสาวณัฐชา ละเอียดดีนันท์ ชั้นม.6/4
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวนวพร ระงับทุกข์ ชั้นม.6/4
 ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวเพ็ญพร พลับพลาไชย ชั้นม.6/4
 ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก ชื่นสุขจิตตค์ ชั้นม.6/4
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต ชั้นม.6/4
 ต้นโมก จัดทำโดย นางสาวจีระนันท์ มีรุ่งเรื่อง ชั้นม.6/4
 เฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวสุปียา ศรีชุติยโสภณ ชั้นม.6/4
 ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาวฐิติรัตน์ เนียมฉ่ำ ชั้นม.6/4
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวปรียานาถ รุ่งศรานนท์ ชั้นม.6/4 ดีมาก ครบถ้วน
 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวสุภาวรรณ มัณฑุกานนท์ ชั้นม.6/4
 ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวอัญมณี สุภิตาภรณ์ ชั้นม.6/4
 ต้นไทรย้อย จัดทำโดย นางสาวเขมิกา ตรรกวรรธนะ ชั้นม.6/4
 ดอกพุด จัดทำโดย นางสาววรัญญา วโรรส ชั้นม.6/4
 ดอกผกากรอง จัดทำโดย นางสาวปรารถนา ยงสวัสดิ์ ชั้นม.6/4
 ต้นเข็ม จัดทำโดย นางสาวนิธิกานต์ เจนพุฒิพันธ์ ชั้นม.6/4
 ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวศจีกานต์๋ มีจันทร์ ชั้นม.6/4
 ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาววิรญา แสงศิริตระกูล ชั้นม.6/4
 กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวใจตน ศิริศันสนียวงศ์ ชั้นม.6/4
 ต้นตะแบก จัดทำโดย นางสาวชวิภา อนุสรณ์ชัย ชั้นม.6/4
 ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาวสมฤดี เกตุสุ ชั้นม.6/4
 ต้นจันผา จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา เอี่ยมสุขมงคล ชั้นม.6/4
 กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท ชั้นม.6/4
 ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวณิชา เกียรติทวีพงษ์ ชั้นม.6/4
 ลีลาวดี  จัดทำโดย นางสาวนิวดา เกียรติคงนนท์ ชั้นม.6/4
 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวธัญวรรณ สรรพนาวิน ชั้นม.6/4
 กุหลาบ จัดทำโดย นางสาวปภาวี มีชัย ชั้นม.6/4
 บัว จัดทำโดย นางสาวมินตรา สุกิจปาณีนิจ ชั้นม.6/4
 ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวจริยวรรณ เนตรคุณ ชั้นม.6/4

ต้นชมพูพันธู์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวอริสรา นุ่มพิจตร ชั้นม.6/3
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวธัญญรินทร์ จันทร์เเก้ว ชั้นม.6/3
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวพกุลนาถ เจียรนันทนา ชั้นม.6/3
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวกันยารัตน์ โตสุข ชั้นม.6/3
ดอกสร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวลลิตา ทองคำ ชั้นม.6/3
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวจุฑามาศ ศิรินพวงศากร ชั้นม.6/3
ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาวลลิลทิพย์ เมธีรัตนไพศาล ชั้นม.6/3
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวชฎาพร วิจะระณะ ชั้นม.6/3
ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาวณัฐิกา รัตนขจรสกุล ชั้นม.6/3
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวมุกขรินทร์ เกศศรี ชั้นม.6/3
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวนันทนิธี ลาภสุขโสภณ ชั้นม.6/3
ลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวอุมาพร เสน่หา ชั้นม.6/3
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวนวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์ ชั้นม.6/3
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์สิริ เปรมสมาน ชั้นม.6/3 
 ดอกแก้ว จัดทำโดย นางสาวบุณฑริก บุณฑริก ชั้นม.6/3 
ลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวรุ่งนภา พงษ์พิทักษ์ชัย ชั้นม.6/3 
บัว จัดทำโดย นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสถิ ชั้นม.6/3 
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวปวีณ์นุช จันทร์ดี ชั้นม.6/3 
เข็ม จัดทำโดย นางสาวลักขณา ศรีพนม ชั้นม.6/3 
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวลักษณพร ฉวีรักษ์ ชั้นม.6/3 
ต้นเข็ม จัดทำโดย นางสาวชยุดา ฉวีสุข ชั้นม.6/3 
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวจันจิรา หมื่นไวย ชั้นม.6/3 
ต้นปาล์ม จัดทำโดย นางสาววรันธร อุรารุ่งโรจน์   ชั้นม.6/3 
จั๋ง จัดทำโดย นางสาวสุขุมาล เปาอินทร์ ชั้นม.6/3 
พยับหมอก จัดทำโดย นางสาววลัยพร จาไธสง ชั้นม.6/3 
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาววรากร จันทร์คลองใหม่ ชั้นม.6/3 
พลูด่าง จัดทำโดย นางสาวมนสิชา ศรีพรหม ชั้นม.6/3
 ต้นวาสนา จัดทำโดย นางสาวมัทณี อยู่สบาย ชั้นม.6/3
 สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวธัญญาภรณ์ ทองสุจริตพันธ์ ชั้นม.6/3

 ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวทิพย์ธิดา ดาดวง ชั้นม.6/2
ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวชมัยพร เทพสาร ชั้นม.6/2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาววรรณิศา ชันชอง ชั้นม.6/2
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวอัฐภิญญา ปัญญาวชิรญาณ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวสุดารัตน์ มุสันเทียะ ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวกรชนก จังธุวานนท์ ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวปทิตตา กปิญชลานนท์ ชั้นม.6/2
ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวพิมพ์วิภา ดำรงรัตน์นุวงศ์ ชั้นม.6/2
ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาววรินทร์ทิพย์ ลักขณาชมยิ่ง ชั้นม.6/2
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวรินทร์ลภัส ดำรงสุขอนันต์ ชั้นม.6/2
กระดังา จัดทำโดย นางสาวสิรีธร นิมิตรโภคานันท์ ชั้นม.6/2
ดอกพยับหมอก จัดทำโดย นางสาวจุฬาภรณ์ เกตุแก้ว ชั้นม.6/2
ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวสุณีวรรณ เสือวิเชียร ชั้นม.6/2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวอารดี ทวีทรัพย์ ชั้นม.6/2
ไทรย้อยใบแหลม จัดทำโดย นางสาวเบญญาภา เปี่ยมปรีชา ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวอารยา ล้านพุฒ ชั้นม.6/2
ต้นฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวญาณินท์ เสมรสุวรรณ ชั้นม.6/2
ต้นไม้สีประจำคณะสี จัดทำโดย นางสาวกมลนัทธ์ ศรีประดิษฐ์ ชั้นม.6/2
จำปี จัดทำโดย นางสาวชลธิชา คุณเผือก ชั้นม.6/2
มงกุฎหนาม นางามแห่งความเฮง!!! จัดทำโดย นางสาวอัญชลี แซ่เอี้ยว ชั้นม.6/2
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวเพลินตา สิริเริงสุข ชั้นม.6/2
สาวน้อยประแป้ง จัดทำโดย นางสาวศิริลักษณ์ ทองมาก ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาววราภรณ์ บุนนาค ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวสุธากร ธรรมบูรณวิทย์ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวอนรรฆวี สุกใส ชั้นม.6/2
ต้นปาล์ม จัดทำโดย นางสาวไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ชั้นม.6/2
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาววรรณาพร วงษ์ทศรัตน์ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวนภัสสร วิวัฒนกุลกิจ ชั้นม.6/2
บัวสาย จัดทำโดย นางสาวสมฤดี อัศววิเศษสกุล ชั้นม.6/2
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา เบญจมาศ ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวมุกขรินทร์ เกศศรี ชั้นม.6/2
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวปวีณรัตน์ แซ่ฉั่ว ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวรัชนีกร ตนุเศรษฐ์ ชั้นม.6/2
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวดวงรัตน์ โอภาสรังสรรค์ ชั้นม.6/2
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวธัญญาเรศ สดไสย ชั้นม.6/2

 ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวนัทธมน พันธุ์บุญมี ชั้นม.6/1
ชมพูพันธ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวรัตติกร ผมน้อย ชั้นม.6/1
เฟืองฟ้า จัดทำโดย นางสาวอิสรีย์ ไวทยบุญ ชั้นม.6/1
ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวอารีรัตน์ บุญธิเสน ชั้นม.6/1
พยับหมอก จัดทำโดย นางสาวแอมมิกา ตุ่นอินทร์ ชั้นม.6/1
 กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอุไรวรรณ ภูคะมา ชั้นม.6/1
 สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวชัญญา ชูชัยวัฒนะกิจ ชั้นม.6/1
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวอลิษา โนนสาลี ชั้นม.6/1
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวศรินดา วรรณศิริ ชั้นม.6/1
 ชาฮกเกี้ยน จัดทำโดย นางสาวธนกร แซ่ตั้ง ชั้นม.6/1 
 ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวณหทัย สุวรรณวงษ์ ชั้นม.6/1
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวนพมาศ สุจริต ชั้นม.6/1
 ต้นลิ้นมังกร จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก กันทา ชั้นม.6/1
 พวงหยก จัดทำโดย นางสาวปริยากร กฤตโยภาส ชั้นม.6/1
 ดอกปีบ จัดทำโดย นางสาววรินทร ศรีเงินงาม ชั้นม.6/1 
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวสิริลักษณ์ รัศมีดำรงกิจ ชั้นม.6/1 
 ดอกลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวธิติมา คงธนชัชวาล ชั้นม.6/1 
 ต้นจั๋ง จัดทำโดย นางสาวอภิชญา มะลิซ้อน ชั้นม.6/1 
 ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวณัฏฐ์ชญาภา บุญเกิดสุขเจริญ ชั้นม.6/1 
 หนวดปลาหมึก จัดทำโดย นางสาวกัลยวีณ์ งามจิตภัทรพงศ์ ชั้นม.6/1 
 พวงหยก จัดทำโดย นางสาวปาริดา ศรีนุรักษ์ ชั้นม.6/1 
 ดอกยูงทอง จัดทำโดย นางสาวจุฬาพรรณ นีลดานุวงศ์ ชั้นม.6/1 
 ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวยุคลธร แซ่โซว ชั้นม.6/1 
 ต้นไทรทอง จัดทำโดย นางสาวพรวิมล เดชวุ่น ชั้นม.6/1 
 ต้นจั๋ง จัดทำโดย นางสาววทันยา เสนคุณ ชั้นม.6/1 
 สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวบุษบา วิสัชนาม ชั้นม.6/1
 ต้นเฟืองฟ้า จัดทำโดย นางสาววริญญา จันทร์ดี ชั้นม.6/1
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ บัวกอ ชั้นม.6/1
 ต้นมะยม จัดทำโดย นางสาวจิราวรรณ เชี่ยวงาน ชั้นม.6/1
 หญ้ามาเลเซีย จัดทำโดย นางสาวอัญชิษฐา แก้วน้อย ชั้นม.6/1
 ดอกสุพรรณิการ์ จัดทำโดย นางสาวพรรณพิลาศ แซ่เฮ้ง ชั้นม.6/1

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 430 คน กำลังออนไลน์