อบรมฟรี การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ตุลาคมนี้ ที่นครศรีธรรมราช

รูปภาพของ ssspoonsak

การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ตุลาคมนี้ ที่นครศรีธรรมราช

อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล วิทยากร ตลอด 4 วันเต็ม

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2551
สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ChangeFusion

 

 • วันเวลา
  วันที่ 13-16 ตุลาคม 2551 รวม 4 วัน
  เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • สถานที่อบรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
  มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบเว็บเพจ
  มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ MS Word
 • สถานที่อบรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ.นครศรีธรรมราช
 • ค่าใช้จ่าย 
  ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ อาหารว่าง 12 มื้อ และเอกสาร ฟรี
 • จำนวนที่รับ
  50 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
  สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ChangeFusion ร่วมกับ เว็บไซต์ www.thaigoodview.com
 • การสมัคร
  1) สมัครออนไลน์
  ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
  -วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
  -หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  หลังจากนั้นจะโทรศัพท์แจ้งตอบรับให้เข้าร่วมอมรม เพื่อยืนยันอีกครั้ง
  (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
  2) สมัครโดยตรง ติดต่อ
  ครูพงษ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ หรือครูเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  โทร.081-9786930
 • ตารางอบรม


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โดย ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันที่ 13 ตุลาคม 2551
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 09.30 น. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
09.30 – 10.15 น. การสร้างเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจด้วยโปรแกรม Namo Web Editor
                         - รู้จักกับโปรแกรม การลงโปรแกรม
                         - ตัวอย่างชิ้นงานที่ได้จัดทำมาและใช้งานแล้ว
                         - การเข้าสู่โปรแกรม และรู้จักหน้าจอของโปรแกรม
                         - ลักษณะของแฟ้มข้อมูล html
                         - องค์ประกอบของเว็บเพจ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การสร้างเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ ตอนที่ 2
                         - การสร้างชิ้นงานใหม่
                         - การบันทึกแฟ้มข้อมูล
                         - การกำหนดคุณสมบัติของ Document
                         - การใส่ข้อมูลชนิด Text การกำหนด font สีของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
                         - การจัดรูปแบบการนำเสนอข้อความในลักษณะต่าง ๆ
                         - การจัดพื้นหลังในรูปแบบสี
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การสร้างเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ ตอนที่ 3
                         - การใส่ข้อมูลชนิดรูปภาพ จาก Clip Art และจากรูปภาพที่จัดหามาเอง
                         - การตกแต่งภาพด้วยคำสั่ง Tools - Image Effects…
                         - การจัดพื้นหลังในรูปแบบภาพ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การสร้างเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ ตอนที่ 4
                         - การใส่ Effect
                         - การใส่เสียง
16.00 – 16.30 น. ซักถามปัญหา

วันที่ 14 ตุลาคม 2551
08.30 – 09.00 น. ทบทวนเนื้อหา
09.00 – 10.15 น. ความรู้การสร้างเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ ตอนที่ 5
                         - การเชื่อมโยงข้อมูล (Link)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การสร้างเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ ตอนที่ 6
                         - การสร้างตาราง
                         - การกำหนดคุณสมบัติของตาราง การกำหนดคุณสมบัติของเซล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การสร้างต้นแบบ และการนำต้นแบบไปใช้งาน
                         - การใช้ตารางในการตกแต่งเว็บเพจ
                         - การกำหนด Cell แต่ละส่วนเพื่อใส่ข้อมูล
                         - การใช้คำสั่ง File – Save As… เพื่อสร้างรูปแบบที่คล้ายกัน
                         - การนำต้นแบบไปใช้งาน
                         - การใส่ข้อมูล
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. - การใส่ข้อมูลในต้นแบบ
                         - การใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเพื่อนำไปใช้ และใส่ข้อมูลในต้นแบบ
16.00 – 16.30 น. ซักถามปัญหา

  วันที่ 15 ตุลาคม 2551
  08.30 – 09.00 น. ทบทวนเนื้อหา
  09.00 – 10.15 น. การใช้ Site Manager ในการบริหารจัดการเนื้อหา
  10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  10.30 – 12.00 น. - การใช้ Site Manager ในการบริหารจัดการเนื้อหา (ต่อ)
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30 น. การใช้ Site Manager ในการบริหารจัดการเนื้อหา
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 – 16.00 น. การตกแต่งเว็บเพจ ในรูปแบบต่าง ๆ
  16.00 – 16.30 น. ซักถามปัญหา
  วันที่ 16 ตุลาคม 2551
  08.30 – 09.00 น. ทบทวนเนื้อหา
  09.00 – 10.15 น. ความรู้การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อให้เป็น
                           - แบบทดสอบก่อนเรียน 
                           - แบบทดสอบหลังเรียน
                           - แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
  10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  10.30 – 12.00 น. การสร้างบทความออนไลน์
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30 น. การนำเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ ขึ้นบนเว็บไซต์ และการนำไปใช้
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 – 16.00 น. สรุปการอบรม ซักถามปัญหา
  16.00 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตร
  ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากผู้เข้าอบรมไปได้เร็วจะเพิ่มเนื้อหาอีก 2-3 เรื่อง เช่น การสร้างหนังสือออนไลน์ 
  --------------------------------------
  1. พื้นฐานผู้เข้าอบรม
      1) สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 
      2) ใช้โปรแกรมพิมพ์งานเบื้องต้นได้
  2. สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา
     1) ข้อมูล ซึ่งเป็นผลงานจากความคิดของผู้เข้ารับการอบรมเอง หรือเกิดจากการนำมาจากเอกสาร ตำรา หลายเล่ม แล้วนำมาปรับปรุง ให้สามารถใช้กับสภาพแวดล้อมของนักเรียนได้ ให้พิมพ์ลงในโปรแกรม Notepad หรือ word แล้วบันทึกใส่ Thumb Drive มา พร้อมชื่อแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงด้วย
     2) รูปภาพ ให้ทำการสแกนมาให้เรียบร้อย โดยต้องเป็นภาพของตนเอง ถ่ายมาเอง ถ้านำมาจากแหล่งอื่นให้จดแหล่งที่มาของภาพมาด้วยให้ชัดเจน แล้วบันทึกใส่ Thumb Drive มา
     3) จำนวนข้อมูลที่เตรียมมา ขอให้เตรียมมาให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ให้คุ้มค่าที่จะมาทำด้วยกัน 4 วันเต็ม
     4) ใจ ที่อยากจะทำเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลให้เด็กไทย

ลงชื่อแล้วไม่มา มาแล้วอยู่ไม่ครบ โปรดอย่าทำ เห็นใจคนอยากอบรมบ้างครับ
มาแล้ว 4 วัน ทำสื่อประกวดในโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1ได้ทันทีครับ

ขณะนี้ผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว
ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีก

ด่วน ผู้เข้าอบรม อาจโชคดีได้รับรางวัลจากบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด มูลค่ากว่า 17,000 บาท 

 • รางวัลที่ 1 : Pg Undo Pro Soft จำนวน 10 Licenses มูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 : เสื้อ Polo สีเหลือง(ปักโลโก้ Undo ที่อกเสื้อ) มูลค่าตัวละ 250 จำนวน 3 ตัว
 • รางวัลที่ 3 : กระเป๋าผ้าช่วยโลกร้อนมูลค่าใบละ 150 บาท จำนวน 5 ใบ
 • รางวัลที่ 4 : แผ่นรองเม้าส์หรือกระเป๋าใส่ CD จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลพิเศษ Undo U-Drive มูลค่า 990 บาท 1 รางวัล


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ได้ที่หน้า 2

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

อ.เมตตา เระเบ็นหมุด กับ อ.เสกสรร เระเบ็นหมุด ขอยกเลิกการอบรมเพราะโรงเรียนมีกิจกรรมในตอนปิดภาคเรียน
ผอ.ที่โรงเรียนได้ให้ครูทุกคนมาทำงานเลยต้องขออภัย มา ณที่นี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ
อ.เมตตา และ อ.เสกสรร

อาชีพพยาบาลคะ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ข่าวจากเพื่อนว่าครูจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสารสื่อการเรียนรู้ มีความสนใจ เพื่อจะทำแหล่งข้อมูลเรียนรู้ในข้อมูลสุขภาพ เพื่อนในแผนกก็สนใจหลายคน เลยคิดว่าขอเข้ามา observe เพื่อที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ คะ เบอร์โทร 0862821772

นายประเสริฐ รักแก้ว เบอร์โทร 0837908560 สอนวิชาศิลปะ+พละศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ต้องการเข้ารับการอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยเวปเพจ อบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2551

นางอุบล พัฒนโก เบอร์โทร 0841906515 สอนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง ขอเข้ารับการอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยเวปเพจ ที่จัดอบรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2551

สมัครอบรมด้วยคะ
นางสุนทรี สุขราษฏร์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้นที่ 3,4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์0872650211

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้ผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว
ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีก

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

นายสำราญ คงเพ็ชร์
ศึกษานิเทศ สพท.นครศรีธรรมราช เขต4
โทร. 0898745214

สมัครอบรมด้วยคนคะ
นางสุกัญญา รัตนสุภา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนรายวิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3,4
โทรศัพท์ 0856198744

นาย สมพงศ์ ดำปาน
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4
โทรศัพท์ 085-8860987

สมัครอบรม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 075-280229
1. นางอริยา ทองโอ สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
2. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
3. นางวิภาพร รองเดช สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
4. นางอร-รวี จิตสิงห์ สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

นายโสภณ แก้วเรืองฤทธิ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
งานสอน
1. ช่วงชั้นที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
2. ช่วงชั้นที่ 4 วิชาชีวะ
โทรศัพท์ 0863459305

สมัครอบรม
นางสาวสุกัญญา รัตนอุบล
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้นที่4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0895926245

สมัครอบรมด้วยคะ
นางอาภรณ์ นวลเลื่อน
สอนช่วงชั้นที่3-4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0895890785

ขอสมัครเข้าอบรมด้วยคะ
นางผกามาศ พรหมอินทร์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้นที่3,4
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0867420193

นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
งานสอน
1. ช่วงชั้นที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์
2. ช่วงชั้นที่ 4 วิชาการสืบค้นสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0861205545

สมัครอบรมด้วยครับ
นายณรงค์ ชำนาญแป้น
ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้น 3 วิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 081-6910942

สมัครอบรมด้วยค่ะ
นางสาวอรุณีย์ วงษ์ศรีปาน
ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
วิชาที่สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3-4
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 089-7262065

ขอสมัครเข้ารับการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
ชื่อ นายปรีชา มุสิกอง
ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาช่วงชั้นที่ 3
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9582265

ขอสมัครรับการอบรมที่จ.นครศรีธรรมราช
นายเสกสรร เระเบ็นหมุด
วิชาที่สอน ศิลปะ ม.1 - ม.6 พละศึกษา ม.1 - ม.6
โรงเรียนนุรูลอิสลามหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เบอร์โทร 084-3988287

ขอสมัครอบรมที่ จ.นครศรีธรรมราชค่ะ เพราะปิดเทอมจะกลับบ้านที่นครฯ
นางทิศนา เหมือนวงค์
สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
เบอร์โทร 081-7457645

ขอสมัครเข้ารับการอบรมที่นครศรีธรรมราช
นางสาววรรณา วรรณมาศ
ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทร 0812736266

ขอสมัครเข้ารับการอบรมที่จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววันดี โต๊ะดำ
โรงเรียนบ้านหัวหิน
สพท.ตรัง 2
ตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
92150
โทร 084-6096751

ขอสมัครเข้ารับการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
ชื่อ นางสาววันดี โต๊ะดำ
ครูโรงเรียนบ้านหัวหิน สพท.ตรัง เขต 2
สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.1 - ป.6
หมายเลขโทรศัพท์ 084-6096751

ขอสมัครเข้าอบรมที่นครศรีธรรมราช
นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
โรงเรียนหาดปากเมง
ตำบลไม้ฝาด
อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
92150
โทร 0840649363

ในการอบรมคอมพิวเตอร์ถ้าอยู่จังหวัดพัทลุงรับเข้าอบรมมั้ยคะ

นางเมตตา เรเเบ็นหมุด
สอนวิชา ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 - ม.3 และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 - ม.3
โรงเรียนบ้านหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
เบอร์โทร 089-2934540 074-614361

รูปภาพของ ssspoonsak

รับครับผม รับทุกที่ครับ แต่มีข้อแม้ว่า เราไม่ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักให้นะครับ เรารับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนสถานที่อบรม ค่าวิทยากร เท่านั้นครับ
สมัครได้ที่นี่เลย หรือ
สมัครโดยตรง ติดต่อ
ครูพงษ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ หรือครูเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.081-9786930

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครเข้ารับการอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางฐิติรัตน์ ทองนุ่น
โรงเรียนบ้านในถุ้ง สอนระดับปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ 0873834713

สมัครเข้ารับการอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์
วิชาที่สอน วิทยาศาสศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ 081-0781726

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 422 คน กำลังออนไลน์