ระบบประสาท

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

  แบบฝึกหัดร่างกายของเรา

ชุดที่ 5 เรื่อง ระบบประสาท

จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง

1.  ระบบประสาทประกอบด้วยอวัยวะสำคัญอะไรบ้าง ......................................................................

2.  อวัยวะใดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการตอบสนอง ซึ่งเรียกว่าระบบประสาทส่วนกลาง  ........................

3.  อวัยวะใดทำหน้าที่เป็นระบบประสาทส่วนปลาย  .........................................................................

4.  ระบบประสาทส่วนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกนั้น มีอวัยวะใดที่ทำหน้าที่ถูกกระตุ้นให้รับความรู้สึก ..........

5.  ความจำ ความคิด และการควบคุมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกต่อสิ่งเร้า อวัยวะใดทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

............................................ ..............................................................................

6.  สมองส่วนที่เรียกว่า ซีรีเบลลัม (Cerebellum) ทำหน้าที่  .................................................................

7.  ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ  คือ 

..........................................................................................................................................

8.  ถ้าขาดออกซิเจนมาเลี้ยงสมองในเวลา 4 - 5 นาที จะเป็นอย่างไร .....................................................

9.  คลื่นสมองหรือรอยหยักบนสมองแสดงถึงความสามารถในด้านใด และ อย่างไร 

...................................................................................................................................

 10.  ปฏิกิริยารีเฟลกซ์ คือ  ............................................................................................................

11.  เซลล์ประสาท 2 ชนิด ที่ควบคุมปฏิกิริยารีเฟลกซ์ คือ  .................................................................

12.  ฮอร์โมนทำหน้าที่สำคัญ คือ  ...................................................................................................

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.