เสียงในชีวิตประจำวัน

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

แบบฝึกหัด เสียงในชีวิตประจำวัน

     จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. ขณะที่รถไฟกำลังวิ่งเข้าสู่ชานชาลาและเปิดหวูดตลอดเวลา  คนที่อยู่บนชานชาลา จะได้ยินเสียงหวูดอย่างไร (3/35)

               ก. ถ้าวิ่งเข้าหารถไฟ จะได้ยินเสียงดังขึ้นและแหลมขึ้น

   ข. ถ้าวิ่งเข้าหารถไฟ จะได้ยินเสียงดังขึ้นและทุ้มขึ้น

   ค. ถ้าวิ่งตามรถไฟ จะได้ยินเสียงดังเท่าเดิมและเสียงเหมือนเดิม

   ง. ถ้ายืนอยู่กับที่ โดยรถไฟวิ่งผ่านไปจะได้ยินเสียงค่อยลงและแหลมขึ้น

   

         2.  เมื่อใส่น้ำลงในหลอดทดลอง 4 หลอด ซึ่งมีความยาว 20 เซนติเมตรเท่ากันด้วย  ปริมาณน้ำต่างกันตามตาราง เมื่อเป่าลม

             ผ่านปากหลอด เสียงที่เกิดในแต่ละหลอด  เปรียบกันแล้วจะเป็นไปตามข้อใด (4/35) 

 

หลอดที่ 1

หลอดที่ 2

หลอดที่ 3

หลอดที่ 4

เส้นผ่านศูนย์กลาง(ซม.)

2

2

4

4

ระดับน้ำ (ซม.)

10

15

10

8

ก.

เสียงสูงกว่าหลอด 3

เสียงสูงสุด

เสียงต่ำกว่าหลอด 2

เสียงต่ำสุด

ข.

เสียงเท่ากับหลอด 3

เสียงต่ำสุด

เสียงเท่ากับหลอด 1

เสียงสูงสุด

ค.

เสียงเท่ากับหลอด 3

เสียงสูงสุด

เสียงเท่ากับหลอด 1

เสียงต่ำสุด

ง.

เสียงต่ำกว่าหลอด 3

เสียงต่ำสุด

เสียงสูงกว่าหลอด 2

เสียงสูงสุด

 

3.  ถ้าวัดความดันของเสียงจากการเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ได้ 100 เดซิเบล   และจากเสียงพูดคุยของคนได้ 50 เดซิเบล   ความเข้มของเสียงรถจักรยานยนต์   เป็นกี่เท่าของเสียงพูดคุย (2/36)

                  ก.   2 เท่า

                  ข.  1,000 เท่า

                  ค.  10,000 เท่า

                  ง.  100,000 เท่า

 

4.  ไม้เทนนิส A และ B ขึงด้วยเส้นเอ็นที่มีขนาดและชนิดเดียวกัน เมื่อปล่อยลูกเทนนิส    จากระดับสูงเท่ากันให้ตกกระทบเอ็นตรงจุกกึ่งกลางไม้ ปรากฏว่าลูกเทนนิสที่กระทบ ไม้ A กระดอนสูงกว่าที่กระทบไม้ B ผู้ทดลองสรุปว่า

               1.  การสั่นของเอ็นไม้เทนนิส A มีความถี่สูงกว่า B

                  2.  ความตึงของเอ็นไม้เทนนิส A มากกว่า B

                  3.  การสั่นของเอ็นไม้เทนนิส A มีความถี่ต่ำกว่า B

                  4.  การสั่น ความตึงของเอ็นไม้เทนนิส A ตึงน้อยกว่า B

                  ข้อใดสรุปถูกต้อง (4/36)

                 ก.  1 และ 2

                 ข.  1 และ 4

                 ค.  2 และ 3

                 ง.  3 และ 4

 

 5.  ในการทดลองการแกว่งของลูกตุ้ม อะลูมิเนียม เหล็ก และไม้ดังรูป

                                                                          

 ความถี่ของการแกว่งจะเป็นอย่างไร (4/37)

        ก.   อะลูมิเนียมสูงกว่าเหล็ก และ เหล็กสูงกว่าไม้

        ข.   อะลูมิเนียมต่ำกว่าเหล็ก และ เหล็กต่ำกว่าไม้

        ค.   เหล็กสูงกว่าอะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมสูงกว่าไม้

        ง.   เหล็กต่ำกว่าอะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมต่ำกว่าไม้

 

6.   ในการทดลองดีดเส้นเอ็นซึ่งขึงอยู่บนแผ่นไม้สำหรับทดลองเรื่องเสียงโดยใช้    แรงเท่ากัน ได้ผลดังตาราง 

รายการทดลอง

เสียงที่ได้ยิน

เมื่อระยะระหว่างหมอนรอง

เส้นเอ็นเท่ากัน

ดีดเส้นเอ็นที่ขึงตึงมาก

ดีดเส้นเอ็นที่ขึงตึงน้อย

แหลม

ทุ้ม

ดีดเส้นเอ็นเพียงเส้นเดียว

เมื่อระยะระหว่างหมอนรองอยู่ไกล

เมื่อระยะระหว่างหมอนรองอยู่ใกล

ทุ้ม

แหลม

ดีดเส้นเอ็น

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

ทุ้ม

แหลม

ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง (5/37)

  ก.  ระดับความทุ้มแหลมของเสียงขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นเอ็น

  ข.  ระดับเสียงสูงต่ำมีความสัมพันธ์กับความตึงของเส้นเอ็น

  ค.  ระดับความถี่ของเสียงมีความสัมพันธ์กับระยะระหว่างไม้หมอน

  ง.  ระดับความทุ้มแหลมของเสียงขึ้นกับแอมพลิจูดของการสั่นของเส้นเอ็น

 

7.   นักเรียนนำหลอดทดลอง A B C D ซึ่งยาวเท่ากันมาบรรจุน้ำด้วยระดับต่างๆ กันแล้วทดลองเป่าลมไปที่ปากหลอดทีละหลอด ได้ผลดังนี้

หลอด

ระดับเสียงที่ได้ยิน

A

เสียงต่ำสุด

B

เสียงต่ำสุด

C

เสียงสูง

D

เสียงสูงที่สุด

ข้อใดเป็นผลสรุปการทดลองที่น่าเป็นไปได้ (5/38 )

   1.  A มีระดับน้ำเท่ากับหลอด B แต่หลอด A ใหญ่กว่าหลอด B

  2.  หลอด A และหลอด B มีขนาดเท่ากัน แต่ระดับน้ำในหลอด A   มากกว่าในหลอด B

  3.  ระดับน้ำในหลอด B สูงกว่าในหลอด C แต่หลอด B เล็กกว่าในหลอด C

 4.  หลอด D ขนาดเล็กกว่าหลอด B แต่มีระดับน้ำเท่ากัน

 ก.   1 , 2

 ข.   2 , 3

 ค.   3 , 4

 ง.   4 , 1

 

8.   ข้อความใดถูกต้อง (6/38)

         1.  กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน ทำหน้าที่รับรู้การเคลื่อนไหวของศีรษะและการทรงตัว

         2.  คลอเคลีย ทำหน้าที่รับคลื่นเสียง แล้วแปลงเป็นคลื่นไฟฟ้าส่งไปแปลความหมายที่สมอง

         3.  โพรงหูส่วนกลางทำหน้าที่ปรับระดับให้หูส่วนกลางมีความดันเท่ากับความดันของหูส่วนนอกเพื่อการได้ยิชัด

        4.  ท่อครึ่งวงกลม 3 อันที่เชื่อมต่อกับท่อรูปหอยโข่ง ทำหน้าที่รับ สัญญาณการสั่นสะเทือนของแก้วหูในแนวระนาบ

               และแนวดิ่ง

 ก.  1 , 2

 ข.  2 , 3

 ค.  3 , 4

 ง.   4 , 1

 

9.  ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชลาสถานีรถไฟกำลังวิ่งเข้าหาชานชลาพร้อมกับเปิดหวูด ลักษณะความยาวคลื่นของเสียง

       หวูดที่ชายผู้นี้ได้ยินจะเป็นอย่างไร (4/39)

       ก.  ยาวขึ้น เพราะเกิดปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

       ข.  สั้นลง เพราะเกิดปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

       ค.  ยาวขึ้น เพราะเกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์

       ง.  สั้นลง เพราะเกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์

 

10.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของเสียงดัง 20 เดซิเบล (3/40)

        ก.  เสียงที่มีความเข้มเป็น 10 เท่าของเสียงที่ดัง 0 เบล

        ข.   เสียงที่มีความเข้มเป็น 20 เท่าของเสียงที่ดัง 0 เบล

        ค.   เสียงที่มีความเข้มเป็น 100 เท่าของเสียงที่ดัง 0 เบล

        ง.  เสียงที่มีความเข้มเป็น 200 เท่าของเสียงที่ดัง 0 เบล

 

11.  ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนถนน ได้ยินเสียงไซเรนจากรถดับเพลิง มีระดับเสียงสูงขึ้น และคงที่ขณะหนึ่ง หลังจากนั้นระดับเสียงจึงค่อยๆ ลดลงจนจางหายไป การได้ยินเสียงเช่นนี้เกิดจากอะไร (5/40)

  ก.   รถดับเพลิงแล่นอยู่ด้านหลังชายคนนี้ในทิศทางตรงกันข้าม

  ข.   รถดับเพลิงแล่นอยู่ข้างหน้าในทิศทางเดียวกันกับชายคนนี้ และวิ่งห่างออกไปในที่สุด

  ค.   รถดับเพลิงแล่นสวนทางกับชายคนนี้และห่างออกไปในที่สุด

  ง.   รถดับเพลิงแล่นตามหลังชายคนนี้ในทิศทางเดียวกันและแซงไปข้างหน้า

 

12.  คลื่นเสียง A และ B มีความถี่และแอมพลิจูดเท่ากัน นำมารวมกัน  จะเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้น (3/41)

         ก.   บีตส์

         ข.   เสียงดังขึ้น

         ค.   เสียงค่อยลง

         ง.   เสียงหายไป

 

13.  เมื่อนำเส้นเอ็นไนลอนขนาดเท่ากัน 5 เส้น มาขึงให้ตึงแล้วถ่วงด้วยน้ำหนักดังรูป  

     ดีดเส้นเอนแรงๆ ทีละครั้งแล้วใช้อุปกรณ์วัดความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้นข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง (5/41)

         ก.   เสียงในข้อ E ทุ้มกว่าเสียงในข้อ A

         ข.   เสียงในข้อ D ทุ้มกว่าเสียงในข้อ B

         ค.   เสียงในข้อ C แหลมกว่าเสียงในข้อ A

         ง.   เสียงในข้อ B แหลมกว่าเสียงในข้อ A

 

14.  เด็กขี่จักรยานตรงเข้าหาหน้าผาด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาทีเมื่ ออยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะหนึ่ง  เขาตะโกนขึ้น 3 วินาที ต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงสะท้อนกลับจากหน้าผา ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น 330 เมตรต่อวินาที เขาอยู่ห่างจากหน้าผาขณะตะโกนเป็นระยะทางกี่เมตร (5/42 ครั้งที่ 1)

               ก.   486

               ข.   495

               ค.   504

               ง.   990

 

15.  ใช้เชือกผูกลูกตุ้ม เริ่มต้นจับลูกตุ้มให้เชือกทำมุมกับแนวดิ่ง ดังรูป แล้วปล่อยให้แกว่ง ความถี่ธรรมชาติของทั้ง 3  กรณี ควรเป็นไปตามข้อใด (6/42 ครั้งที่ 1)

 

   ก.   1 มากกว่า 2 และ 2 น้อยกว่า 3

  ข.   1 เท่ากับ 2 และ 2 น้อยกว่า 3

  ค.   1 น้อยกว่า 2 และ 2 เท่ากับ 3

  ง.   1 น้อยกว่า 2 และ 2 น้อยกว่า 3

 

16.  ชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากวัตถุระเบิด 1,020 เมตร เขาได้ยินเสียงระเบิดภายหลังจากที่เห็นแสงไฟแล้ว 3 วินาที  ต่อมาอีก 4 วินาที เขาได้ยินเสียงฟ้าร้องภายหลังจากเห็นฟ้าแลบแล้ว 6 วินาที ทางด้านตรงข้ามกับจุดที่ระเบิดตำแหน่งฟ้าแลบห่างจากจุดระเบิดเท่าใด (จุดระเบิด ตำแหน่งที่ชายคนนี้ยืนและจุดฟ้าแลบอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน)  (2/42 ครั้งที่ 2)

  ก.   2,040 เมตร

  ข.   2,380 เมตร

  ค.   3,060 เมตร

  ง.   4,600 เมตร

 

17.  ในการฟังเพลงซึ่งบรรเลงจากเครื่องดนตรีหลายชิ้นจะสามารถแยก   เสียงของดนตรีว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดใด ได้จากสมบัติทางเสียงข้อใด (4/42 ครั้งที่ 2)

  ก.   ความถี่เสียง

  ข.   ระดับเสียง

  ค.   ความเข้มเสียง

  ง.   คุณภาพเสียง

18.  การที่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนิยมขึ้นเส้นสายพาดบนช่องที่เจาะไว้บนกระโหลกที่ทำด้วยกะลาหรือกล่องนั้นทำให้เกิดผลเช่นใด (8/42 ครั้งที่ 2)

   ก.   เสียงทุ้มขึ้น

  ข.   เสียงแหลมขึ้น

  ค.   เสียงดังขึ้น

  ง.   เสียงนุ่มขึ้น

 

19.  ในการทดลองเส้นเอ็น 2 เส้นขนาดต่างกัน ปลายหนึ่งขึงตรึงไว้ อีกปลายหนึ่งพาดผ่านหมอนไม้ 2 อัน  และแขวนตุ้มน้ำหนักขนาดต่าง กัน ไม้หมอนที่หนุนเส้นเอ็นแต่ละเส้นมีระยะห่างต่างกัน เมื่อดีดเส้นเอ็นแต่ละเส้น โดยมีการปรับเปลี่ยนระยะระหว่างเส้นเอ็น แล้วสังเกตเสียงที่เกิดขึ้น การทดลองนี้ต้องการตรวจสอบความจริงในข้อใด

(8/43 ครั้งที่ 1)

  ก.   ระดับเสียงขึ้นกับความถี่ของคลื่นเสียง

  ข.   คุณภาพเสียงขึ้นกับความตึงของเส้นเสียง

  ค.   คุณภาพเสียงขึ้นกับชนิดของวัสดุของเส้นเสียง

  ง.   ระดับเสียงขึ้นกับความยาวและความตึงของเส้นเสียง

 

20.  ข้อใดเป็นลำดับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณในการทำงานของลำโพง  (9/43 ครั้งที่ 1)

  ก.  สัญญาณไฟฟ้า- สัญญาณแม่เหล็ก- การสั่นของขดลวด- สัญญาณเสียง

  ข.  สัญญาณแม่เหล็ก- การสั่นของขดลวด - สัญญาณไฟฟ้า - สัญญาณเสียง

  ค.  การสั่นของขดลวด- สัญญาณไฟฟ้า- สัญญาณแม่เหล็ก- สัญญาณเสียง

  ง.  สัญญาณเสียง - การสั่นของขดลวด - สัญญาณแม่เหล็ก - สัญญาณไฟฟ้า

 

21. จากกราฟที่แสดงลักษณะของคลื่นเสียงขณะเดินทางไปในอากาศ เวลาเดียวกัน (3/43 ครั้งที่ 2)

 

     ข้อสรุปใดถูกต้อง

  ก.   1 มีความถี่เสียงมากกว่า 2 และเสียงดังมากกว่า 3

  ข.   2 มีความถี่เสียงมากกว่า 3 และเสียงดังน้อยกว่า 4

  ค.   3 มีความถี่เสียงน้อยกว่า 4 และเสียงดังมากกว่า 1

  ง.   4 มีความถี่เสียงน้อยกว่า 1 และเสียงดังน้อยกว่า 2

 

 22.  ในการปราบเสียงกีตาร์ของนักดนตรี จะทำการปรับความตึงของสายกีตาร์และเทียบกับเสียงมาตรฐาน จนกว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงเดียวต่อเนื่องกันไป การปรับเสียงกีตาร์ด้วยวิธีนี้อาศัยหลักของปรากฏการณ์ใด (5/43 ครั้งที่ 2)

  ก.   บีตส์

  ข.   เสียงก้อง

  ค.   เรโซแนนซ์

  ง.   ดอปเปลอร์

 

23.  ลูกกลม A, B, C, D เป็นลูกกลม 4 ลูก มีน้ำหนักเท่ากัน แขวนไว้บนราวเชือกเส้นเดียวกันด้วยเชือกยาวขนาดต่างกัน  ยกเว้น C และ D ซึ่งยาวเท่ากัน เมื่อปล่อยลูกกลมทั้ง 4 จากจุดตั้งต้นด้วยมุมข้อสรุปใด  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  (8/43 ครั้งที่ 2)

 

  ก.   ลูกกลมทั้ง 4 แกว่งไปมาพร้อมๆ กัน

  ข.   ลูกกลมทั้ง 4 แกว่งด้วยแอมพลิจูดที่เท่ากัน

  ค.   ลูกกลม C และ D แกว่งไปมาพร้อมกัน แต่ช้ากว่าลูกกลม A และ B

  ง.   ถ้าจับลูกกลม B ให้หยุด ลูกกลม C และ D แกว่งเร็วขึ้น

 

24.  ในการตั้งวงเพื่อเล่นดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดบรรเลงด้วยการดีดจะต้องเลือกเครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง (9/43 ครั้งที่ 2)

  1.  จะเข้     2.  กระจับปี่     3.  พิณ       4.  ขิม       5.  เปิงมาง

ก.   1 , 2 และ 3

ข.   2 , 3 และ 4

ค.   3 , 4 และ 5

ง.   4 , 5 และ 1

 

25.  เพราะเหตุใดในบางครั้ง เรามองเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง      (5/44)

  ก.   เสียงมีการหักเห

  ข.   เสียงมีการเลี้ยวเบน

  ค.   เสียงมีการกำทอน [Resonance]

  ง.   เสียงมีการแทรกสอด

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.