การศึกษาคำศัพท์โดยใช้รากศัพท์ (roots) มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์มาก  เนื่องจากการเรียนรู้ความหมายส่วนต่างๆของแต่ละคำ และการนำส่วนต่างๆของคำมารวมกัน จะทำให้ทราบความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยอีกหลายคำ และเป็นวิธีการ เพิ่มจำนวนคำศัพท์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพด้วย 

รายละเอียด

รากศัพท์ (roots) ส่วนใหญ่มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก (Greek roots) และละติน (Latin roots) เป็นส่วนที่แสดงความหมายหลัก หรือความหมายพื้นฐานของคำที่ใช้สำหรับสร้างคำอื่นๆ  ตัวรากศัพท์(roots) จะมีความหมายตรงกว่าส่วนประกอบอื่นๆของคำ และเป็นตัวชี้แนะที่สำคัญต่อความหมายของคำศัพท์

รายละเอียด

อุปสรรค (prefixes) เป็นส่วนของคำที่มีความหมายในตัว  ที่เติมเข้าข้างหน้ารากศัพท์(roots) เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์นั้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ อุปสรรค (prefixes) ในภาษาอังกฤษมีจำนวนไม่มาก  ในการอ่านออกเสียงจะมีน้ำหนักเบา และไม่เน้นเสียง

รายละเอียด

ปัจจัย (suffixes) เป็นส่วนที่มีความหมายเฉพาะตัวที่แยกออกมาจากคำศัพท์ เมื่อนำไปประกอบไว้ท้ายส่วนที่เป็นรากศัพท์(roots) จะกำหนดหน้าที่ให้กับคำ (parts of speech)ตำแหน่งของปัจจัย(suffixes) จะอยู่หลังรากศัพท์(roots)  ในการอ่านออกเสียง suffixes จะมีน้ำหนักเบามากหรือไม่ออกเสียงเลย 

รายละเอียด

 
 
UNIT 1 จะกล่าวถึง roots พวก arch(หัวหน้า , ปกครอง)  ,bio(สิ่งมีชีวิต) ละ ced, cede, ceed, cess(ไป) ,chron (เวลา)  อ่านต่อ
UNIT 2 จะกล่าวถึง roots พวก dict (พูด , บอก) , duce, duct (ชักนำ , นำทาง) และ enn, ann (ปี) อ่านต่อ
UNIT 3 จะกล่าวถึง roots พวก grade, gress (ขั้น),graph , graphy (เขียน),here, hes (ติดแน่น) และ ject (โยน) อ่านต่อ
UNIT 4 จะกล่าวถึง roots พวก logy (คำพูด , การศึกษา, วิชา) ,merg (จมน้ำ), miss, mit (ส่ง , ปล่อย) move, mote, mobil (เคลื่อนที่) และ onym, nom (ชื่อ) อ่านต่อ
UNIT 5 จะกล่าวถึง roots พวก  pathy(ความรู้สึก),ped, pede, pod (เท้า) และ pel, pulse (ขับ , ผลักดัน) อ่านต่อ
UNIT 6 จะกล่าวถึง roots พวก port (ขนส่ง) ,pone, pose, posit (วาง , ใส่) และ rupt (แตก) อ่านต่อ
UNIT 7 จะกล่าวถึง roots พวก sect (ตัด) ,serve (เก็บ , รักษา) ,sist (ยืน) ,son, sonic (เสียง) และ spec (มองดู) อ่านต่อ
UNIT 8 จะกล่าวถึง roots พวก therm, thermo (ความร้อน) , tract (ดึง , ลาก) , vene, vent (มา) และ vert, verse, verge (หมุน) อ่านต่อ
UNIT 9 จะกล่าวถึง คำอุปสรรค (prefixes) หมายถึงส่วนของคำที่มีความหมายในตัว เมื่อนำมาประกอบด้านหน้าของรากศัพท์ (roots) อ่านต่อ

 

 
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูวรรณี ไชยวิภานนท์
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Copyright (c) Ms.Wannee Chaiwipanon. All rights reserved.