หน่วยความจำรอง

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยความจำหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองหน่วยแสดงผลสอบหลังเรียน
ฮาร์ดดิสก์ 
แฮนด์ดีไดร์ฟ 
แผ่นดิสก์ 
MP 4 
MP 3 

 

            scarecrow_1.gif

             หน่วยความจำรอง มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม  เหมือนกับ หน่วยความจำหลัก แต่ต่างจากหน่วยความจำหลัก คือ    หน่วยความจำรอง สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้  แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้  ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง

             นอกจากนี้ หน่วยความจำรอง  สามารถเพิ่มขนาดความจุได้ เนื่องจากหน่วยความจำหลักจะมีขนาดความจุจำกัด
             หน่วยความจำรอง สามารถเพิ่มขนาดความจุได้

            หน่วยประมวลผลจะเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำรอง  ได้จะช้ากว่า หน่วยความจำหลัก

ตัวอย่าง หน่วยความจำรอง

    ฮาร์ดิส               แฮนดี้ไดส์              แผ่นดิส์                       

mp 4             mp 3

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูขนิษฐา   วทัญญู
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
E-mail : krukanidta@hotmail.com
Copyright (c) 2007 Ku_Kanidta  Vatanyoo. All rights reserved.