ความพอดีที่พอเพียง

  

    
การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีความพอดี ๕ ประการคือ
 1. ความพอดีด้านจิตใจ
- ต้องเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้
 - มีจิตสำนึกที่ดี
- เอื้ออาทร ประนีประนอม
 - นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
2. ความพอดีด้านสังคม
- ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- รู้รักสามัคคี
 - สร้างความเข้มแข้งให้ครอบครัวและชุมชน
 3. ความพอดีด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
- รู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ
 - เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างสูงสุด
 4.ความพอดีด้านเทคโนโลยี
- รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม
 - พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน
 - ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
 
5.ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
 - เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร
 - พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพ และฐานะของตน
 
สร้างโดย: 
นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์