ความหมายของสหกรณ์

 

ความหมายของสหกรณ์

         สหกรณ์ (cooperativeบุ หรือ co-op) คือ องค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของสมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ หรือไอซีเอ (Internation Cooperative Alliance : ICA) ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
จากความหมายที่ยกมานี้ สามารถสรุปลักษณะสำคัญของสหกรณ์ ได้ดังนี้

1. สหกรณ์เป็นองค์กรของกลุ่มบุคคล มิใช่ของคนใดคนหนึ่ง

2. การรวมกลุ่มหรือการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ

3. สหกรณ์ดำเนินวิสาหกิจ คือ ประกอบกิจการ เช่น การผลิต การจำหน่าย กิจการนี้สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกัน


4. การควบคุมการดำเนินการใช้หลักประชาธิปไตย

5. กิจการของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองความต้องการและความหวังร่วมกันของสมาชิก ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


       โดยทั่วไปสามารถแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์บริการ หรือ สินเชื่อ และสหกรณ์ผู้ผลิต


สหกรณ์ผู้บริโภค - สมาชิกรวมกลุ่มเพื่อซื้อสินค้าครั้งละมากๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายโสหุ้ยที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่สมาชิก
ได้รับคือ ราคาสินค้าที่ไม่ผันผวนตามระบบเศรษฐกิจ


สหกรณ์บริการ - ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการสินเชื่อ สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบัน การเงินอื่น


สหกรณ์ผู้ผลิต - สนับสนุนการขายผลผลิต หรือสินค้าที่สมาชิกนำออกจำหน่าย โดยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง และจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง

 

 

                                                   

 

 


 

สร้างโดย: 
นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์ และ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์