ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

รูปภาพของ dskphatraporn

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีแป้น

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

16-17พ.ค. 2558 ณ โรงเรียนเสาไห้

การใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล โปรแกรม ตัดภาพ

นำโปรแกรมที่อบรมไปใช้ประโยชน์ในการใส่คำอะิบายรายวิชา โปรแกรมตัดภาพ นำไปทำสื่อการสอนภาพประกอบให้กับนักเรียน

รูปภาพของ dskwanpen

 

ชื่อ นางวันเพ็ญ   กองมณี  ได้อบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล เรื่องการสร้างบล็อกในการทำใบความรู้เมื่อวันที่ 19-20 กันยาน  2558

ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากมายและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้บอกต่อบุคคลในครอบครัวได้

รูปภาพของ nbrrangson

นายรังสรร    สมนาค   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 - 11  ตุลาคม พ.ศ. 2557


เนื้อหาที่ได้อบรมจะเป็นเรื่อง การจัดทำแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ  Digital  Online


ประโยชน์ที่ได้รับ....จัดการเรียนการสอนแล้วเด้กนักเรียนสามารถส่งงานได้รวดเร็วและทันใจได้ดีมากๆๆ

รูปภาพของ nbssunisa

     

ข้อมูล
            1. ชื่อ  นางสุนิสา  เพ็งชัย
            2. โรงเรียนนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม  10-11  พฤศจิยายน  2555 ณ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช
            4. เนื้อหาที่อบรม   " การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บเพจ"
            5. ประโยชน์แก่เด็กคือ  นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการค้นหาข้อมูลในการเรียน และเป็นสื่อกลางระหว่าครูผู้สอนกับนักเรียน

วรรณา บำรุงภักดิ์ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนึสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

 อบรมเมื่อ วันที่ 10 -11 พ.ย. 2555

นำมาใช้ในการเรียนการสอน

 

            อบรมครั้งที่  1  ชื่อ  นางสาววราพร  เชื้อหมอดู  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 86  หมู่ที่  3  ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.  นนทบุรี  สังกัด สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1 

           อบรมวันที่  22 - 24  กันยายน  2555  เวลา  08.30 - 16.30  ณ โรงเรียนไทรน้อย  อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี

           เรื่อง  การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบดิจิตอล

           เนื้อหาที่อบรม  1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCMS 

                                   - เริ่มต้นใช่งาน

                                   - การสมัครสมาชิก

                                   - การแก้ไข ยพนดรสำ

                               2.  การใช้งาน  Blog

                               3.  การสร้างสื่อการเรียนรู้

  สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก

รูปภาพของ snskanokporn

 

ชื่อ นางกนกพร  ถาวรประเสริฐ

โรงเรียนไทรน้อย 127 หมู่5 ตำบล ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-5971199

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ที่ 22-23-24 กันยายน2555 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ "การสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบดิจิตัล" ณ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นสัมผัสแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนรู้กับท่าน

สิ่งที่นำไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1.upload งาน/ผลงานที่thaigoodview.com

2.ขอเป็น member กับ thaigoodview.com for long life...

 

 

รูปภาพของ cwlbussaba

ครูบุษบา สร้อยทอง  อบรมครั้งที่ 1 ณ  โรงเรียนไทรน้อย  อ. ไทรน้อย จ.นนทบุรี  หัวข้ออบรมการสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอล  ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2555

รูปภาพของ rnnsirichai

     อบรมการสร้างสื่อออนไลน์  ในรูปแบบดิจิทัล

     เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปดิจิทัล

               22 - 25 กันยายน  2555

     ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 4  โรงเรียนไทรน้อย

รูปภาพของ snswilasinee

สวัสดีค่ะ คุณครูพูนศักดิ์ ผู้รักในอุดมการณ์ ที่เคารพ     

ครูวิลาสินี  นันทรินทร์
โรงเรียนไทรน้อย  สังกัด สพม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  127 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย  อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี 11150  โทร. 02 597 1199  
       Laughingวันที่ อบรม 22 - 24 กันยายน 2555  จัดที่ ร.ร.ไทรน้อย
       Surprisedหลักสูตร การสร้างสื่อออนไลน์  เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในดรงเรียนในรูปแบบดิจิทัล
       Kiss จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับเด็กให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์

รูปภาพของ snsnaritsara

อบรมครั้งที่ 1 เกี่ยวกับสื่อออนไลน์วันที่ 22-24 กันยายน ที่โรงเรียนไทรน้อย

Laughingสุดยอดมากค่ะLaughing

คุ้มค่ามากในการอบรมWink

รูปภาพของ snsprapat

ชื่อ นายประพัฒน์ ขอสกุลไพศาล โรงเรียนไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สพม.3
อบรมวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ ห้อง E-learning โรงเรียนไทรน้อย
อบรมเกี่ยวกันการสร้าง Blog ขอขอบคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ มากๆเลยครับ 

รูปภาพของ wlpachara

อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ เมื่อ 22-24 กันยายน  2555  ที่โรงเรียนไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  คุณครูพูนศึกดิ์  สักกทัตติยกุล   สอนเก่งมากบรรยายได้ชัดเจนและสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ทำให้  สว.(ผู้สูงวัย) สามารถเข้าใจและสร้างสื่อได้ตามที่คุณครูสอน

หลังจากอบรมกับอาจารย์ กลับมางานโรงเรียนยุ่งมาก ระยะนี้สุขภาพม่ค่อยดีป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 3 สัปดาห์ และโรงเรียนต้องปรับปรุงหลักสูตร อีก 7 วัน และต้องเตรียมการโรงเรียนในฝันอีก จึงยังไม่มีโอกาสเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรให้กับคณะครูที่โรงเรียน

รูปภาพของ npskrulouis

ครูประเทือง วิบูลศักดิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดนนทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนไทรน้อย  "การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนในรูปแบบดิจิตัล" วันที่ 22 - 24 กันยายน 2555 โดยวิทยากร พูนศักดิ์ สักกทัตติกุล

 

รูปภาพของ wkjsawanjai

อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ วันที่ 22-24 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มาก ๆ ที่แบ่งบันความรู้ให้กับครูทุกคน

อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ 22-24 ก.ย. 55 ที่ โรงเรียนไทรน้อย  สนุกดีคะ

รูปภาพของ mhwkrupui

นางสาววรนรรณ คุณมี ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง)

 เข้ารับการอบรม เรื่อง การสร้างสื่อการสอนออน์ไลน์รูแบบดิจิทัล

ในวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ โรเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี Cool

รูปภาพของ bbtsupawan

ครูสุภวรรณ  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้ารับการอบรมโครงการสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบดิจิทับ  วันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นการอบรมที่สนุก ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่ให้ แล้วจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนค่ะ 

รูปภาพของ bbtnanthiya

นางสาวนันทิยา  ลุประสงค์  โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อบรม เรื่องการสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบดิจิทัล  วันที่ 22-24 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

รูปภาพของ mhwsiriporn

นางสาวศิริพร  ชูทอง โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) นนทบุรี อบรมที่โรงเรียนไทรน้อย วันที่ 22-24 กันยายน 2555 เรื่องการสร้างสื่ออนไลน์

รูปภาพของ snskornviga

นางสาวกรวิกา  ดีเอี่ยม ตำแหน่งครูโรงเรียนไทรน้อย

เข้ารับการอบรม เรื่อง การสร้างสื่อการสอนออน์ไลน์รูแบบดิจิทัล
ในวันที่ 22-24 กันยายน 2555

ณ โรเรียนไทรน้อย ห้องโลตทัศนศึกษา

Innocentโดยอาจารย์ พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุลInnocent

รูปภาพของ cwkyupa

ครูยุพา ตุ้มท้วม โรงเรียนชุมชนวัดบางโคค่ะ อบรม www.thaigoodview.com  ที่โรงเรียนไทรน้อย วันที่ 22-24 กันยายน 2555 ค่ะ

ครูจินตนา ดวงกุลสา ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบางบัวทอง ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เคยอบรม  เรื่องการสร้างสื่อออนไลน์  เพื่อการจัดทำแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล ในวันที่ 22 - 24  กันยายน 2555 ณ  โรงเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  อาจารย์อบรมสนุกมาก ต้องขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ มากๆ ที่ให้ความรู้ครั้งนี้ จะพยายามนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

รูปภาพของ snssirorat

คุณครูศิโรรัตน์  ช้อยกระโทก โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สพม.3

อบรมวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ ห้องE-learning โรงเรียนไทรน้อย

อบรมเกี่ยวกันการทำบล็อก ดีมากเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ มากๆเลยค่ะ

เทอม 2/2555 จะให้เด็กทำงานในบล็อกแน่นอนค่ะ Laughing                                                   

รูปภาพของ bbtprisana

นางสาวปริศนา  โททอง  โรงเรียนบางบัวทอง  อบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์  ที่โรงเรียนไทรน้อยเมื่อวันที่  22-24 กันยายน 2555

เรื่องการสร้างสื่อออนไลน์

รูปภาพของ wmpkanda

นางสาวกานดา ทำนองดี โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี

อบรมที่โรงเรียนไทรน้อย เมื่อวันที่ 22 - 24 กันยายน 2555

อบรมเกี่ยวกับ การใช้ BLOG ในการจัดการเรียนรู้

รูปภาพของ tnnnipaporn

นางสาวนิภาพร  เปลี่ยนผึ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี อบรมที่โรงเรียนไทรน้อยวันที่ 22-24 กันยายน 2555 เรื่องการสร้างสื่อออนไลน์

ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

รูปภาพของ bbtsuree

ครูสุรีย์  เชยคนชม  โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี   เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบดิจิทัล วันที่ 22-24 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  เรียนสนุก ได้ความรู้ เปิดโลกทัศน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ 22-25 ก.ย 2555

รูปภาพของ wkjsawanjai

เคยอบรมครั้งแรกที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อปี 2542  จึงทำให้อยากมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยเป็นจุดที่ต้องเรียนปริญญาตรี เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์