ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลในทุกระดับดังนี้

1. ระดับผู้บริหารประเทศ  เศรษฐศาสตร์จะเข้าไปมีบทบาทในการพิจารณาวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ

ที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ  ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี

ดำรงชีวิตด้วยความผาสุก  มีปัจจัยต่างๆ เพียงพอที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ไม่มีการเอาเปรียบกัน

ในทางเศรษฐกิจ  และเกืดความเป็นธรรมในสังคม

2. ระดับประชาชน  เศรษฐศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าโดยใช้วิธีใดจึงจะเสียต้นทุนต่ำสุดและสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด  ผู้บริโภคจะตัดสินใจได้ว่าควรบริโภคสินค้าใด  ราคาใดจึงจะได้รับประโยชนย์มากที่สุดประชาชน

ทั่วไปก็จะต้องพิจารณาถึรายได้และรายจ่ายของตนในการซื้อสินค้าและบริการ   เพื่อสนองความต้องการของ

ตนเองให้เพียงพอและเหมาะสมกับรายได้และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังทำให้

ประชาชนเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ เข้าใจบทบาท

และการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคม

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์