ผู้จัดทำ
Homeวันขึ้นปีใหม่วันเด็กวันครูผู้จัดทำแหล่งที่มา

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางนิตยา อำไพวรรณ
เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2494
ที่อยู่ 81/2 หมู่ 6 ตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม 75120
โทร..034-762490 หรือ 01-4844232
คู่สมรส นายชาญเลิศ อำไพวรรณ อาชีพ รับราชการ
มีบุตรชาย 2 คน
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
คติที่ยึดมั่นในการทำงาน "ธรรมแต่งใจวินัยแต่งตัว"

 

ประวัติการรับราชการ

1 มิถุนายน 2515 ครูตรีโรงเรียนวัดดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
9 พฤษภาคม 2518 ครูตรีโรงเรียนวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
28 กันยายน 2522 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดจุฬามณี
1 ตุลาคม 2529 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนวัดจุฬามณี
20 ธันวาคม 2534 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ อ.บางคนที
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเกาะใหญ่ อ.บางคนที
5 เมษายน 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะใหญ่)
ปัจจุบัน สอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6 (14 ชั่วโมง)
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นป.1-ป.3 (8 ชั่วโมง)


รางวัลชีวิตครู

ปี 2537 ครูดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2541 ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2543 เป็นผู้แทนจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ แผนการสอน 4 MAT วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 ในงาน 20 ปี สปช. 26 พ.ย. 43
ปี 2544 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ปี 2547 เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์

 ผลงานทางวิชาการ

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างคุณลักษณะให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข
โดยการเรียนรู้วัฏจักร 4 MAT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2542)

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.