วันครู ( วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี)

 

  • เหตุที่คณะรัฐมนตรีในสมัย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูด้วยเห็นพ้องต้องกันว่า ในวันที่ 16 มกราคม 2488 เป็นวันที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาและระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งคุรุสภานี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิก โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยา และวินัยครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ตลอดจนส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูด้วย
  • การจัดงานวันครูครั้งแรกนั้น ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันมีการจัดงาน วันครูพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ โดยเน้นการรำลึกถึง พระคุณบูรพาจารย์ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพครู ให้ครูได้ตระหนักในคุณค่าความสำคัญที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเพิ่มศักภาพในวิชาชีพครู ให้สนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ
  • ในชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจาก บิดามารดา แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้าย บิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี
  • ในโอกาสที่ "วันครู" เวียนมาถึง ศิษย์ทั้งหลายจึงสมควรน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้จนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ที่มา: หนังสือวันสำคัญของชาติ กรมประชาสัมพันธ์
โดย คุณพัชนี รัฐกาญจน์

http://www.kobtawatchai.com/kob4.html

กลับหน้าแรก

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548

 thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2005 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.