พลังงานในร่างกาย

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

  แบบฝึกหัดร่างกายของเรา

ชุดที่ 6 เรื่อง พลังงานในร่างกาย

จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง

1.  อาหารจะเปลี่ยนรูปมาเป็นพลังงานได้ ต้องอาศัยกระบวนการใด....................................................

2.  พลังงานในร่างกายของคนเราอาศัยสารชนิดใดเป็นแหล่งพลังงาน  ................................................

3.  อาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายโดยวิธีใด  .......................................................................................

4.  การได้รับพลังงานของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญใดบ้าง  ....................................................

5.  ระบบต่างๆ ของร่างกายระบบใดบ้างที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานในร่างกายของเรา 

...................................................................... ................................................................

6.  ทำอย่างไรร่างกายจึงจะสมบูรณ์และแข็งแรงอยู่เสมอ  ................................................................

7.  นักเรียนคนหนึ่ง  ทดลองวัดอัตราการหายใจพบว่ามีค่าเท่ากับ 15 ครั้งต่อนาที และการหายใจแต่ละครั้งใช้อากาศ 200 มิลลิลิตร

     ในเวลา 1 นาที นักเรียนจะได้พลังงานจากการหายใจเท่าใด  ........................................................

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.