เครือข่ายแบบดาว (Star Topology)  
 

เป็นการเชื่อมต่อสายสื่อสารแบบจุดต่อจุด โดยสถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง (WIRING CONCENTRATOR หรือ HUB) แบบจุดต่อจุด การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระทำได้ด้วยการติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลับสายกลาง การทำงานของหน่วยสลับสายกลางจึงคล้ายกับศูนย์กลางของการต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน  สถานีแต่ละสถานีจะมายต่อเข้าศูนย์บริการข้อมูล ไม่มีการใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน ดังนั้น ถ้าสายส่งข้อมูลหรือการ์ดการเชื่อมโยงเครือข่ายของสถานีใดเสียหาย ก็จะมีผลเฉพาะสถานีนั้นเท่านั้น ไม่มีผลต่อสถานีอื่น

 

http://home.kku.ac.th/regis/student/Network%20System/Page4.html

 
ไปบนสุด